Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně

Kategorie

46 výsledků pro "midas"

Online školení Midas Civil

zatížení, fáze výstavby, dotvarování a smršťování Výsledky – interpretace výsledků 10:45 – 12:15 Dynamický report v midas

Midas Civil – Fáze výstavby

Žádná konstrukce nevzniká najednou. To je důvod, proč je nutné modelovat konstrukce tak, jak doopravdy vznikají. Během webináře si představíme fáze výstavby

Geometrie převázky v midas NX+

Midas NX+ nabízí možnost vytváření komplexních geometrií pomocí uživatelsky přívětivého uživatelského prostředí. Nejprve se vytvoří geometrie pilot pomocí

Kontakty v midas FEA NX+

Kontakty mohou mít rozmanité pole působnosti, ale mezi nejčastěji používané kontakty v midas FEA NX+ jsou kontakty typu welded neboli MPC vazby, které Více o kontaktech v midas FEA NX jsme představovali na jednom z našich webinářů:

Midas Civil – Jak předpínat deskostěny

Deskostěny jsou velice často používány při modelování šikmých mostů především za účelem zohlednění kroutících momentů vznikajících v rozích mostovky, nebo

Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí

Na webináři si ukážeme, jak se analýza kmitání štíhlých konstrukcí provádí v programu Midas Civil na příkladu dvoutrámové mostní betonové konstrukce. S

Aktivace webové licence programu midas Civil

Aktivace webové licence programu midas Civil Vytvoření uživatelského účtu Pro spuštění programu je potřeba mít vytvořen uživatelský účet. Každý uživatel používající midas má svůj unikátní účet. Účet si vytvořite zde - Create Your Midas Account aktivace licence midas civil Aktivace licence (1) klikněte na ikonu klíče v obláčku (Register protection

Materiálové modely v midas FEA NX

Materiálový model, který je použitý pro betonářskou výztuž a ložiska v midas FEA NX, je ideálně plastický, ale model předpínací výztuže je čistě lineární

MIDAS & IDEA StatiCa – The powerful BIM integration

Using two powerful tools will make you an efficient engineering expert Why midas for the global model and analysis? Generate the construction stages if needed Run the analysis in midas, get the internal forces Export to IDEA StatiCa midas to IDEA StatiCa workflow Set Check out the short videos below showing the principle of the BIM link between midas Civil/Gen and IDEA StatiCa: Create your project in midas Civil/Gen

Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu

Obsah webináře je zaměřený na praktické modelování konstrukce v programu midas Civil, konkrétně se budeme věnovat dynamické analýze lávky přes řeku Moravu společnosti V-CON v čele s inženýrem Janem Blažkem, kde byl představen vlastní projekt lávky a teoretické základy využitých analýz a posudků v software midas

Příčník komorového mostu v midas FEA NX

Chcete se dozvědět, jak efektivně využít stávající model v midas Civil? Zajímá vás, jak funguje midas FEA NX pro pokročilé 3D nelineární analýzy? V midas FEA NX si projdeme základní posloupnosti při modelování příčníku komorového mostu z pohledu zadání materiálu pro beton, betonářskou a předpínací

Síť konečných prvků a export do Midas Civil

Pro import do midas Civil je podstatné, aby síť vytvořená v midas NX+ byla deafultně Tetra - mesh. Midas NX + nabízí vysíťovat prvek i hybridní sítí, ale midas Civil tyto prvky nenačte. Export do Midas Civil Na kartě export vyberte soubor midas Civil mct.

Midas Civil: Modelování a posouzení integrovaného mostu

Program midas Civil nabízí několik možností pro řešení problematiky hlubinného založení.

Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

V tomto návodu se naučíte naimportovat model z Midas Civil, vyztužit ho a posoudit spřažený betonový mostní nosník v IDEA StatiCa ve smyslu normy ČSN 73

Midas Civil BIM link pro návrh mostních konstrukcí

vyztužit a posoudit spřažený betonový mostní nosník pomocí BIM rozhraní mezi Midas Civil a IDEA StatiCa. 1 Aktivace propojení Aktivace propojení pro midas Civil 2020 verze 3.2 a novější je přidána do nastavení konfigurace licence midas Civil při výběru produktu. 2 Export Otevřete přiložený projekt compositeT.mcb

Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference

Webinář se zabývá tvorbou průřezu pomocí DXF reference a modelování celého modelu půdorysně zakřiveného komorového mostu pomocí prostorového modelu vytvořeného

Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků

Cílem webináře je modelování převázky pilot pomocí 3D prvků, vytvoření sítě a export modelu do aplikace midas Civil. V midas Civil si ukážeme jak používat model betonu – Concrete Damage , jak vytvořit tuhé vazby pro přenos 1D vnitřních sil do 3D modelu a jak aplikovat

Midas Civil BIM link pro návrh mostních ocelových konstrukcí

Naučíte se, jak exportovat mostní konstrukci do IDEA StatiCa BIM, kde vyberete uzel pro posouzení styčníku a veškeré posudky dle norem provedete v IDEA

Jak exportovat pouze část konstrukce z midas Civil

Nejjednodušší cestou bude udělat výběr v 3D scéně programu midas Civil a pak projít do položky Export -gt; IDEA File.

Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Zveme Vás na webinář, který bude zaměřený na modelování spřažených ocelobetonových železničních mostů. Ukázku provedeme na modelech komorového mostu se

Proč mám rozdílné napětí mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Napětí mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je shodné na úrovni tzv. „počátečních“ účinků. Midas po celou dobu výpočtu až po výsledky uvažuje beton

Jak naimportovat náběhované průřezy (tzv. tappered groups) z midas Civil

Po vytvoření náběhovaného průřezu se v programu Midas Civil používá funkce „Convert to tappered group“. Pro tyto účely je nutno nechat program Midas Civil

Jak získat v midas Civil položku IDEA File v záložce Export

programu Midas Civil v nabídce Export nezobrazuje položka IDEA File, je nutné spustit soubor CountryCode_old v umístění: C:\Program Files\MIDAS\midas

Rozdíly ve vyhodnocení obálek v midas Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl ve vyhodnocení obálek mezi předpisem v programu Midas Civil a IDEA StatiCa je, že program Midas Civil jednoduše zobálkuje všechny zatěžovací

Spřažené průřezy - rozdílné vnitřní síly v MIDAS Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je v uvažovaném těžišti průřezu aktuální fáze. Program Midas Civil vztahuje všechny vnitřní síly

Obálkové kombinace a řešení vnitřních sil pro import 2D prvků z MIDAS Civil

Program Midas Civil neposkytuje výsledky odpovídajících vnitřních sil pro obálkové kombinace pojezdů pohyblivého zatížení. Pro správně provedené posudky

Příznaky pro určení kombinace MSÚ a MSP v midas Civil

Pro zatřídění importovaných kombinací se používá příznaků v části popisu (Description) v dialogu Load Combination na záložce Results. Importované kombinace

Proč jsou rozdílné vnitřní síly mezi programem Midas a IDEA StatiCa

U některých typů konstrukcí dochází k rozdílu mezi tzv. referenční osou a těžištní osou. Typickým případem takové situace je náběhovaná konstrukce se zarovnáním

Modelování spřažených mostů

Projdeme důležité body celého procesu modelování v programu midas Civil. Dodatečně předepnuté předpínací kabely prefabrikovaného trámu Modelování mostů s fázemi výstavby v midas Civil Program midas Civil nabízí komplexní řešení příklady v programu midas Civil.

Vliv dočasných podpor na průběhy ohybových momentů u spřažených konstrukcí

Průběh ohybových momentů – IDEA StatiCa Beam Průběh ohybových momentů – midas Civil Pro přehlednost byly výstupy z IDEA StatiCa Beam a midas Civil seřazeny Odchylky výsledků jsou způsobeny tím, že v midas Civil není rozlišována náhradní výška průřezu h0 před a po spřažení konstrukce. Účelem této studie bylo ověření správnosti výsledků poskytnutých IDEA StatiCa Beam a midas Civil.