Centrum podpory

Produkt

Aplikace

Zobrazít více Zobrazít méně

Národní normy

Zobrazít více Zobrazít méně

Kategorie

49 výsledků pro "midas"

Aktivace webové licence programu midas Civil

Aktivace webové licence programu midas Civil Vytvoření uživatelského účtu Pro spuštění programu je potřeba mít vytvořen uživatelský účet. Každý uživatel používající midas má svůj unikátní účet. Účet si vytvořite zde - Create Your Midas Account aktivace licence midas civil Aktivace licence (1) klikněte na ikonu klíče v obláčku (Register protection

Síť konečných prvků a export do Midas Civil

Pro import do midas Civil je podstatné, aby síť vytvořená v midas NX+ byla deafultně Tetra - mesh. Midas NX + nabízí vysíťovat prvek i hybridní sítí, ale midas Civil tyto prvky nenačte. Export do Midas Civil Na kartě export vyberte soubor midas Civil mct.

Aktivace webové licence programu midas FEA NX

Aktivace webové licence programu midas FEA NX Vytvoření uživatelského účtu Pro spuštění programu je potřeba mít vytvořen uživatelský účet. Každý uživatel používající midas má svůj unikátní účet. Účet si vytvořite zde - Create Your Midas Account Vytvoření midas účtu Aktivace licence Klikněte na ikonu Options v pravém horním rohu aplikace V otevřeném

Midas Civil BIM link pro návrh ocelových styčníků

Aby byl výběr umožněn vyberte rozbalovací okno v pravé dolní části okna a vyberte Midas mct Files(.mct) . Vymažte obálky od dopravy z Midas Civil, jelikož posouzení samotné obálky nemá smysl a jenom byste si prodlužovali výpočet. IDEA StatiCa Connection neumí pracovat s obálkami z Midas Civil.

Midas Civil – Dynamická analýza lávky přes Moravu

Řešení komplexní dynamické analýzy nabízí program Midas Civil. Obsah webináře je zaměřený na praktické modelování konstrukce v programu midas Civil, konkrétně se budeme věnovat dynamické analýze lávky přes řeku Moravu Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.

Příčník komorového mostu v midas FEA NX

Chcete se dozvědět, jak efektivně využít stávající model v midas Civil? Zajímá vás, jak funguje midas FEA NX pro pokročilé 3D nelineární analýzy? V midas FEA NX si projdeme základní posloupnosti při modelování příčníku komorového mostu z pohledu zadání materiálu pro beton, betonářskou a předpínací Midas FEA NX je software pro pokročilé nelineární výpočty s velkou knihovnou materiálových modelů pro analýzu betonu, oceli, kompozitů, zeminy a mnoha

Midas Civil BIM link pro návrh zatížitelnosti

V tomto návodu si ukážeme jak naimportovat model mostu z Midas Civil do IDEAStatiCa BIM a stanovit zatížitelnost mostu ve smyslu normy ČSN 73 6222. V souborech ke stažení je k dispozici rovněž zdrojový model v programu Midas Civil Pokud importujete poprvé, proveďte nastavení generování návrhových skupin Hodnoty součinitelů zatížení a kombinační součinitele u jednotlivých stavů program ignoruje, protože byly převzaty z nastavení kombinací v programu Midas

Midas Civil BIM link pro návrh mostních konstrukcí

propojení Aktivace propojení pro midas Civil 2020 verze 3.2 a novější je přidána do nastavení konfigurace licence midas Civil při výběru produktu. 2 Je nutné mít vybráno Soubory Midas mct. , aby se soubor ve Vámi zvoleném adresáři zobrazil k výběru. Ve třídě výsledků MSÚ je seznam veškerých MSÚ kombinací z Midas Civil.

Spřažené ocelobetonové mosty a midas Civil

Program pro statickou analýzu mostů midas Civil disponuje potřebnými funkcemi pro sestavení detailního a výstižné výpočtového modelu, který zohlední výše Hlavní funkcionalitou pro analýzu spřažených průřezů v midas Civil je tzv. fázovaný průřez , který umožňuje vyhodnotit výsledné vnitřní síly odděleně na V rámci webináře si ukážeme, jak efektivně využít midas Civil v procesu návrhu a posouzení spřaženého mostu - principy modelování pomocí fází výstavby,

Midas Civil - Co vše je možné pomocí DXF reference

Ukazuje také způsob importu materiálu a průřezu z jiného projektu programu Midas Civil. Rádi bychom Vás pozvali na první letošní webinář zaměřený na modelování v programu Midas Civil. Ukážeme si také způsob importu materiálu a průřezu z jiného projektu programu Midas Civil.

Kontakty v midas FEA NX+

Kontakty mohou mít rozmanité pole působnosti, ale mezi nejčastěji používané kontakty v midas FEA NX+ jsou kontakty typu welded neboli MPC vazby, které Více o kontaktech v midas FEA NX jsme představovali na jednom z našich webinářů:

Midas Civil – Analýza kmitání konstrukcí

Na webináři si ukážeme, jak se analýza kmitání štíhlých konstrukcí provádí v programu Midas Civil na příkladu dvoutrámové mostní betonové konstrukce. Na webináři si ukážeme, jak se taková analýza provádí v programu Midas Civil na příkladu dvoutrámové mostní betonové konstrukce.

Proč mám rozdílné napětí mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Napětí mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je shodné na úrovni tzv. „počátečních“ účinků. Midas po celou dobu výpočtu až po výsledky uvažuje beton bez porušení trhlinami. Materiál C50/60 N = -1497kN My = 320kNm Midas Civil horní vlákna -7,4MPa dolní vlákna 3,73MPa IDEA StatiCa počáteční

Spřažené průřezy - rozdílné vnitřní síly v MIDAS Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa je v uvažovaném těžišti průřezu aktuální fáze. Program Midas Civil vztahuje všechny vnitřní síly (včetně účinků předpětí) k těžišti aktuálního průřezu. Napětí v programu Midas Civil – řez uprostřed rozpětí.

Midas Civil: Modelování a posouzení integrovaného mostu

Program midas Civil nabízí několik možností pro řešení problematiky hlubinného založení. Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.

Zatížení nelineární změnou teploty v midas Civil

Midas Civil umožňuje zadat a analyzovat obecný nelineární průběh zatížení teplotou po průřezu, tak jak pro mosty vyžaduje Eurokód 1991-1-5 a česká národní Dozvíte se také, jak se vyvarovat nejčastějším chybám, se kterými se setkáváme v rámci centra podpory uživatelů Midas Civil. Záznam webináře

Obálkové kombinace a řešení vnitřních sil pro import 2D prvků z MIDAS Civil

Program Midas Civil neposkytuje výsledky odpovídajících vnitřních sil pro obálkové kombinace pojezdů pohyblivého zatížení. Výsledky si odpovídají a můžete je porovnat i mezi programem Midas Civil a IDEA StatiCa BIM. Midas Civil IDEA StatiCa BIM

Midas Civil - využití NX+ modeláře pro analýzu 3D prvků

Cílem webináře je modelování převázky pilot pomocí 3D prvků, vytvoření sítě a export modelu do aplikace midas Civil. V midas Civil si ukážeme jak používat model betonu – Concrete Damage , jak vytvořit tuhé vazby pro přenos 1D vnitřních sil do 3D modelu a jak aplikovat

Jak naimportovat náběhované průřezy (tzv. tappered groups) z midas Civil

Po vytvoření náběhovaného průřezu se v programu Midas Civil používá funkce „Convert to tappered group“. Pro tyto účely je nutno nechat program Midas Civil vygenerovat tyto průřezy v tom samém dialogu stisknutím tlačítka „Convert to Tapered Section…“.

Rozdíly ve vyhodnocení obálek v midas Civil a IDEA StatiCa

Základní rozdíl ve vyhodnocení obálek mezi předpisem v programu Midas Civil a IDEA StatiCa je, že program Midas Civil jednoduše zobálkuje všechny zatěžovací

Midas Civil – Fáze výstavby

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.

Online školení Midas Civil

zatížení, fáze výstavby, dotvarování a smršťování Výsledky – interpretace výsledků 10:45 – 12:15 Dynamický report v midas

Jak získat v midas Civil položku IDEA File v záložce Export

V případě, že se v programu Midas Civil v nabídce Export nezobrazuje položka IDEA File, je nutné spustit soubor CountryCode_old v umístění: C :\Program Files\MIDAS\midas Civil\CountryCode_old.exe V nabídce zvolíme normu Czech a tím docílíme, že se nám bude zobrazovat položka IDEA File v položce

Geometrie převázky v midas NX+

Midas NX+ nabízí možnost vytváření komplexních geometrií pomocí uživatelsky přívětivého uživatelského prostředí.

Midas Civil – Jak předpínat deskostěny

Jak ale přistupovat k předpínání těchto prvků, když Midas Civil tuto funkcionalitu obecně nenabízí?

Spřažený nosník - porovnání s midas Civil

Železobetonový spřažený nosník s dočasnými podporami a bez nich vymodelovaný pro srovnání v programu Midas Civil a v aplikaci IDEA StatiCa Beam .

Materiálové modely v midas FEA NX

Materiálový model, který je použitý pro betonářskou výztuž a ložiska v midas FEA NX, je ideálně plastický, ale model předpínací výztuže je čistě lineární

Jak exportovat pouze část konstrukce z midas Civil

Nejjednodušší cestou bude udělat výběr v 3D scéně programu midas Civil a pak projít do položky Export -gt; IDEA File.

Midas Civil - Jak na spřažené ocelobetonové železniční mosty

Midas Civil je moderní výpočtový software, který nastavuje nový standard pro návrh mostů a inženýrských konstrukcí.

Proč jsou rozdílné vnitřní síly mezi programem Midas a IDEA StatiCa

Program Midas Civil a IDEA BIM (výchozí nastavení) zobrazují hodnoty v těžištní zobrazení, zatím co v IDEA RCS je pro posudek v řezu nutné pracovat a zobrazovat