IDEA StatiCa návod - Zhlaví pilíře z DXF (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V následujícím návodu se dozvíte, jak krok po kroku namodelovat a posoudit zhlaví pilíře mostu zadaného pomocí DXF reference v IDEA StatiCa Detail.

1 Nový projekt

Vytvoříte Nový projekt v aplikaci IDEA StatiCa Detail. V Průvodci oblastí diskontinuit vyberte třídu Betonu a Výztuže a nastavte tloušťku Krytí betonu. Místo šablon v tomto tutoriálu budete pracovat s Obecným zadáním.

Toto nastavení načte čistý projekt, ve kterém můžeme začít od začátku.

2 Geometrie

Začněte přidáním stěnového elementu pomocí tlačítka Import DXF.

Zobrazí se dialog pro výběr DXF souboru. Po výběru souboru pier_cap.dxf (dostupného jako součást zdrojových souborů) začněte s výběrem částí obrysu modelu zhlaví (pokud DXF používá úsečky místo polylinií, můžeme použít tlačítko Navazující) a stiskněte tlačítko Obrys. Pro dokončení generace stěnového modelu kliknete na OK.

Poté přidejte horní část (nálitek) zhlaví ze stejného DXF souboru pomocí Import DXF.

Tvar stěnových elementů se vygeneroval automaticky dle DXF reference, ale 2D DXF soubor neobsahuje informace o tloušťce prvků. Proto ji teď upravte manuálně. Nastavíme Tloušťku pro W1 a W2 na 1,20 m.

Jak Vás varovná hláška v levé části programu varuje, naše konstrukce je staticky přeurčitá, proto je nutné přidat podpory. Pro přidání liniové podpory klikněte na tlačítko plus a vyberte třetí typ v části Podpory.

Podporou zachytíte posuny ve směru X, Z a pootočení Ry. Čísla hran jsou vykreslena ve scéně. Vypněte funkcionalitu Pružné podpory přenášející pouze tlak

Jelikož by bodová síla umístěna přímo na hranu zhlaví způsobila lokální rozdrcení betonu v tlaku, použijte roznášecí desku. Pro přidání klikněte na tlačítko plus a v poslední části Zařízení pro přenos zatížení a vyberte – Roznášecí deska.

Změňte Šířku na 0,40 m a Tloušťku na 0,040 m, pak nastavte Hranu číslo 3 a X-Pozici na 0,45 m.

Zkopírujte Roznášecí desku a změňte její pozici, aby byla Měřena od konce.

3 Zatížení

Jeden zatěžovací stav LC1 byl automaticky vytvořen. Potřebujete dva zatěžovací stavy k rozlišení stálých a proměnných zatížení a tři kombinace pro pokrytí všech MSÚ a MSP posudků.

Upravte zatěžovací stav LC1 pro stálé účinky. V záložce Zatěžovací impulsy klikněte na tlačítko plus a zvolte Bodové zatížení, které se automaticky umístí na roznášecí desku.

Změňte hodnotu síly na -2500 kN.

Zkopírujte sílu na druhou roznášecí desku BP2.

Přepněte se zpátky na záložku Zatěžovací stavy a kombinace pro vytvoření zatěžovacího stavu LC2 pomocí tlačítka plus. Změňte typ zatížení na Proměnné.

Zopakujte kroky pro přidání bodového zatížení.

Upravte hodnotu bodové síly.

Opět zkopírujte sílu na roznášecí desku BP1.

Vráťte se na záložku Zatěžovací stavy a kombinace. Vytvořte první nelineární kombinaci pomocí tlačítka plus Kombinace. Kombinace C1 je dle výchozího nastavení zadána jako typ MSÚ. Dílčí součinitele nastavte hromadně po nadefinování všech kombinací.

Přidejte další kombinaci C2. Tentokrát změňte typ kombinace na MSP Charakteristická.

Poslední definovanou kombinací bude SLS Kvázistálá. Pro přepnutí typu použijte menu napravo od tlačítka mezního stavu kombinace.

Teď můžete změnit dílčí součinitele pro všechny kombinace naráz. Klikněte na ikonu tužky v jakékoliv z definovaných kombinací a upravte součinitele dle následujícího obrázku. 

Posledním krokem v definici zatížení bude odškrtnutí checkboxů pro zatěžovací stavy. Výpočty budou provedeny pouze pro zvolené položky a vyloučení zatěžovacích stavů Vám urychlí výpočet. Budeme požadovat posudky pro tři kombinace.

4 Vyztužení

Pro vyztužení tohoto konkrétního modelu budete kombinovat položky definované v IDEA s hromadným importem z DXF souboru. V příkladu zvoleném pro tutoriál se předpokládá, že uživatel má předem připravené vyztužení z výkresů, a proto vynechejte nástroje návrhu. Přepněte se rovnou do Zadání/úpravy výztuže.

V zadání začněte s definicí první položky pomocí reference DXF. Klikněte na Import DXF.

Zobrazí se dialog pro zvolení DXF souboru. Po zvolení souboru pier_cap.dxf (dostupného ve zdrojových souborech) se dostanete k dialogu pro výběr. Vyberte všechny potřebné polylinie (tvar vložek) v pořadí dle obrázku a klikněte na Vybrat po každé vybrané položce (pořadí není obecně důležité, pouze pro potřebu zachování pořadí v tutoriálu). Výběr dokončete tlačítkem OK. 

2D DXF soubor načítá globální šířku polylinie jako průměr každé vložky, ale neobsahuje informace o počtu vložek ve vrstvě (kolmo na model), proto musíte počet upravit manuálně.

Změňte počet vložek ve vrstvě pro skupinu vložek GB1, GB2, GB3 a GB4 na 10.

Pro dokončení vyztužení tohoto modelu zkombinujte referenci DXF s vyztužením zadaném v IDEA StatiCa Detail. Postupně přidejte podélnou výztuž pilíře a několik vrstev reprezentujících třmínky v pilíři. Klikněte na tlačítko plus a vyberte první položku Skupina vložek.

Změňte definici na Na hraně obrysu nebo otvoru. Poté nastavte počet vrstev, jejich vzdálenost, průměr a počet vložek ve vrstvě, koncové úpravy, hranu a pozici dle obrázku:

Využijte funkce kopírování pro vytvoření skupiny GB6, která bude reprezentovat třmínky v pilíři. Hranu změňte na 7 a ostatní parametry nastavte dle obrázku:

Poslední položkou vyztužení bude vytvoření podélné výztuže pilíře. Přidejte skupinu vložek. Změňte parametry dle následujícího:

Naposledy použijte tlačítko kopírovat. Změňtena hranu číslo 8.

Když se přepnete v navigátoru na Posudek, měl by Váš model vypadat následovně:

5 Posudek

Spusťte výpočet kliknutím na Posudek na liště. Výpočetní model se automaticky vygeneruje, provedou se veškeré výpočty a můžete vidět souhrn posudků včetně využití.

Přepněte se na záložku Pevnost pro zobrazení detailních výsledků. Zde lze postupně zobrazit posudky pro betonové komponenty jako jsou využití v napětí, hlavní napětí, přetvoření a taky mapu součinitele kc pouhým přepínáním na liště.

Pro detailní výsledky výztuže se přepněte na řádek Výztuž v tabulce. Tím změníte ikony na liště a rozbalíte výsledky v tabulce pro výztuž. Z posudků můžete zobrazit přetvoření a napětí v každé vložce a jejich využití.

Všechny výsledky lze zobrazit stejným způsobem. U posudku MSP šířky trhlin se kromě ikon pro přepínání mezi výsledky v pásu karet objeví také nastavení pro limitní hodnoty, ke kterým se vztahují posudky.

6 Protokol

Všechny výsledky výpočtu můžete také prohlédnout ve výstupním protokolu. Ten najdete v položce Náhled/Tisk protokolu v levém stromě.

Protokol můžete upravit dle potřeby nebo exportovat do DOC/PDF formátu pomocí tlačítek v horní liště.

Navrhli, vyztužili a posoudili jste zhlaví pilíře dle EN v IDEA StatiCa Detail.

Související články

Co je CSFM?

Základní předpoklady pro Compatible Stress Field Method (CSFM)

IDEA StatiCa návod - Rámový roh