Krátká Konzola (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Začněte s aplikací IDEA StatiCa Detail a rychle navrhujte a posuzujte betonové detaily s diskontinuitami. Ukážeme vám, jak vytvořit model jednoduchého detailu D-oblasti a jak během minut získat posouzení podle normy a protokol.

1 Vytvoření nového projektu

V hlavním okně aplikace IDEA StatiCa otevřete aplikaci Detail.

Kliknutím na tlačítko Nový vytvoříte projekt. V prvním kroku definujete normu, podle které se konstrukce bude posuzovat (zvolte EN), třídu betonu a krytí (použijte beton C20/25 a krytí 30 mm). Volbu materiálu můžete později změnit (nebo přidat jiný), nicméně normu návrhu lze zvolit pouze v tomto prvním kroku projektu.

Požadovaný tvar detailu pak najdete mezi šablonami. Pro návrh římsy vyberte šablonu Rámové spoje a Sloup s krátkou konzolou. Pokud nenajdete vhodnou šablonu, můžete začít s prázdným projektem.

Vlevo je pole Navigátor, kde můžete upravovat geometrii, zatížení, výztuž, zobrazit výsledky výpočtu, výkaz materiálu atd. Pokud se chcete v prostředí aplikace zorientovat, podívejte se na následující článek - Obecné rozhraní v aplikaci Detail.

Začneme sekcí Geometrie, kde můžete upravovat geometrické prvky (stěny a nosníky), podpěry a zařízení přenášející zatížení (např. roznášecí desku, plošné zatížení atd.).

V tomto případě již byly pomocí šablony vytvořeny dvě položky: rámový roh FJ1 a roznášecí deska BP1

Druhá část patří zadání zatížení. V okně Data jsou tři záložky - Zatěžovací stavy a kombinace, Vnitřní síly (k dispozici pouze pro oříznuté konce) a Zátěžovací impulsy. Šablonou byly automaticky přidány dva zatěžovací stavy a tři kombinace. Aby bylo možné rozlišit krátkodobé a dlouhodobé účinky, je nutné správně nastavit typy zatěžovacích stavů - Stálé a Proměnné. Toto nastavení výrazně ovlivňuje interpretaci kontrol MSÚ a MSP. Chcete-li upravit kombinační předpis, klikněte na ikonu pera a nastavte jednotlivé součenitele.

Všimněte si nezaškrtnutých políček pro zatěžovací stavy. Výpočty se provedou pouze pro zaškrtnuté položky a vyloučením zatěžovacích stavů můžete výpočet urychlit.

Nyní budeme pokračovat kartou Zatěžovací impulsy, kde můžete pro každý zatěžovací stav nastavit externí zatížení, například bodové zatížení.

Používají se ořezané konce. Proto je třeba vložit také vnitřní síly na prutu sloupu a dosáhnout tak rovnováhy v uzlu sloupu a konzoly.

V Hlavním okně můžete zkontrolovat, zda vnitřní síly odpovídají vnitřním silám v globálním modelu.

Dalším krokem je vyztužení modelu v nabídce Vyztuž. Vyztužení budeme upravovat ze šablony, ale nejprve se můžeme podívat na nástroj Topologická optimalizace v Nástrojich návrhu, které nám pomohou vyztužení navrhnout. Případně můžete použít tradičtější Lineární analýzu, která vám také napoví, jak výztuž navrhnout.

Nyní navrhněte výztuž. Detail můžete vyztužit na základě výsledků z Nástrojů návrhů. Přepněte na horním pásu karet na položku Zadání/Úpravy.

Dvě skupiny třmínků a čtyři skupiny výztužných vložek byly již přidány šablonou, můžete je upravit podle svých potřeb v okně parametrů.

Nakonec vizuálně zkontrolujte vyrovnání výztuže pomocí Skutečného 3D.

2 Výpočet a Posudek

Přejděte do okna Posudek a spusťte analýzu kliknutím na tlačítko Výpočet na pásu karet.

Analýza modelu je generována automaticky. Vpravo vidíte běžné výsledky, například využití materiálů. Po výpočtu se zobrazí Souhrn spolu s hodnotami výsledků kontrol.

Chcete-li projít podrobné ověření jednotlivých složek, začněte na kartě Pevnost. Zde se zobrazí konkrétní analýzy, jako je využití v napětí, směr hlavních napětí, deformace a také mapa redukčního součinitele kc, kterou lze zapnout na pásu karet. Také můžete měnit směry a měřítko napětí.

Pro podrobné výsledky vyztužení je třeba kliknout na řádek Kotvení. Tím se změní ikony na pásu a také se rozbalí tabulka výsledků. Můžete si zobrazit výsledky pro deformace a napětí v jednotlivých prutech a jejich využití.

Přejděme ke kontrole Napětí. Kromě ikon pro přepínání mezi výsledky jsou na pásu karet k dispozici nastavení pro zadání mezní hodnoty nebo zobrazení výsledků z krátkodobých/dlouhodobých účinků. Krátkodobé účinky se počítají s ohledem na modul pružnosti Ecm. Dlouhodobé účinky zohledňují vliv dotvarování betonu, takže se bere v úvahu efektivní modul pružnosti Ec,eff.

Stejným způsobem můžete zobrazit také výsledky MSP pro Trhliny a další výsledky.

3 Protokol

Přejděte do sekce Výkaz materiálu a kliknutím na tlačítko Exportovat do DXF vygenerujte 2D výkresy. Veškerá výztuž se exportuje do bloků, které lze rozdělit do polylinií.

Nyní můžete vytisknout zprávu a výsledky v záložce Protokol. Na levé straně můžete protokol upravit podle svých potřeb. Např. do sestavy protokolu zahrneme také výkaz materiálu. Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko Obnovit v horní liště. 

Do protokolu byl přidán výkaz materiálu, Protokol můžeme vytisknout do souboru PDF nebo Word dokumentu.

Chcete-li změnit záhlaví protokolu, přejděte do sekce Projekt.

Nezapomeňte projekt uložit a práce je hotová!

Vzorové projekty

Související články

Ozub s otvorem (EN)

Definice výztuže v aplikaci Detail

Rovnováha vnitřních sil v aplikaci IDEA StatiCa Detail

Posuďte jakýkoliv architektonický tvar