Kompatibilita verzí

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Kompatibilita verze softwaru

Verze softwaru IDEA StatiCa (např. 22.1.3.0789) je popsána číslem reprezentovaným hlavní verzí (22), vedlejší verzí (.1), číslem patche (.3) a číslem buildu (.0789).

Každá hlavní a vedlejší verze aplikací IDEA StatiCa mění data projektu a znemožňuje jejich použití v předchozích verzích. To znamená, že pokud vytvoříte nebo uložíte projekt ve verzi 22.1, nelze jej otevřít ve verzi 22.0.

Patche v rámci stejné verze jsou však kompatibilní, takže pokud vytvoříte nebo uložíte projekt v patchi 22.1.3, můžete jej otevřít i v patchi 22.1.0.

Viewer pluginy vždy generují projektové soubory v nejnovější verzi a patchi IDEA StatiCa.

Starý projekt otevřený v nové verzi programu

Nová verze software IDEA StatiCa může způsobovat změny na starém projektu. Při přechodu na novější verzi programu se tak můžete setkat s některými odlišnostmi spojenými s otevíráním modelů vytvořených ve starších verzích. Níže je uveden seznam nejdůležitějších změn každé nové verze na pozadí programu.

Změny ve verzi 21.0 a novější

Chcete-li získat aktuální informace, přečtěte si novinky k verzím, které vydáváme pro každé hlavní a vedlejší verzi spolu s aktualizacemi pro patche a seznamy vyřešených chyb.

Největší změna od verze 21.0 se týká analytického modelu prutů v aplikaci Connection, přečtěte si prosím blog Kondenzované superelementy - neviditelné, ale zásadní.

Změny ve verzi 20.1

Přečtěte si novinky k verzi 20.1, které popisují rozdíly mezi starší a novější verzí.

Změny ve verzi 20

Oprava výrobní operace Přípojný úhelník

V předchozích verzích se občas mohlo stát, že při použití výrobní operace Přípojný úhelník se použitým L úhelníkům přehodila orientace ramen, zvláště pokud uživatel měnil rotace nosníků okolo jejich podélné osy. Od nynějška je orientace použitých L úhelníků dodržena, i pokud je manipulováno s geometrií nosníků. Nový implementovaný mechanismus je založen na způsobu definice pozice nosníků (pomocí LCS vektoru namísto dřívejších rotací).

Lokální souřadný systém prvků v FEM/CAD aplikacích

Veškeré entity nosníků-prvků ve FEM/CAD aplikacích jsou definovány pomocí šouřadných systémů, lokálních os a jejich orientací. Dva body, tj. počátek a konec definují vektor pro definici lokálního souřadného systému nosníku-prvku. V každém projektu FEM/CAD aplikace jsou tyto data uloženy a mohou být použity při importu. Tohoto jsme využili a čtením těchto dat jsme zlepšili kvalitu přenosu geometrie BIM linků IDEA StatiCa. Na druhou stranu to také přináší nutnost bedlivě dodržovat systém tvorby modelu ve FEM/CAD aplikacích, protože změna směru při tvorbě nosníků-prvků má vliv na CBFEM model. Doporučujeme pečlivě zkontrolovat modely, pokud jste importovali z FEM/CAD aplikace do dřívejší verze IDEA StatiCa a do verze 20, protože tyto dva exportované modely se mohou lišit orientací prvků.

Kompatibilita projektů IDEA StatiCa Member

Aplikace IDEA StatiCa Member prochází bouřlivým vývojem, zvláště části zodpovědné za ukládání dat a uživatelské rozhraní. Z toho plyne fakt, že projekty vytvořené v předchozích verzích aplikace nemusí být kompatibilní s novou verzí aplikace a po jejich otevření ve verzi 20 mohou být poškozené, nebo nemusí jít otevřít vůbec. Prosím omluvte toto chování, které je daní za vývoj aplikace IDEA StatiCa Member.

Změny ve verzi 10.1 a starší

Jeden z požadavků před zavedením nového Grafického uživatelského rozhraní od inženýrů-uživatelů bylo, aby byla aplikace IDEA StatiCa Connection víc odolná vůči chybnému zadání. Tyto chyby se obvykle týkaly:

  • Nastavení správné délky prvků – v případech extrémně krátkých nebo dlouhých prvků můžou být výsledky silně ovlivněny. Od verze IDEA StatiCa 9 je délka všech prvků počítána automaticky.
  • Svary – plastická redistribuce napětí ve svarech je nejpřesnější metoda pro návrh svarů a byla představena ve verzi 7.1. Během verze 8 byla tato metoda nastavena přechodně jako výchozí metoda a ostatní metody vyhodnocení napětí ve svarech byly ponechány. Od verze 9 je metoda plastické redistribuce napětí ve svarech jediná dostupná metoda a ostatní metody byly zrušeny, abychom předešli nepohodlí uživatelů, které jsme často museli řešit pomocí individuální konzultace. Tato změna zaručí, že všechny svary budou navrženy správně a v souladu s normou.

Zavedli jsme také několik kontrolních mechanismů do verze IDEA StatiCa Connection 9 – například automatickou kontrolu doporučeného návrhu modelu (kontrola výjimek, délky prvků, posuny prvků atd.) Pokud není model navržen doporučeným způsobem, výpočet je přerušen nebo je uživateli zobrazena chybová hláška. Z těchto důvodů může dojít ke změnám v projektech vytvořených ve starších verzích aplikace po otevření ve verzi 9. Tyto změny vyžadují zásah uživatele, který povede k opravě projektů.

Dále jsme vylepšili algoritmy pro tvorbu sítě konečných prvků na prvcích z uzavřených profilů. Od verze 9 IDEA StatiCa Connection vytvoří jemnější síť, která vede k přesnějším výsledkům v porovnání se staršími verzemi.

Uživateli je zobrazeno Varování o kompatibilitě pokaždé, když otevře projekt vytvořený ve starší verzi:

Kompatibilita verzí