Jak zadat obecný průřez

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

IDEA StatiCa umožňuje zadat vlastní obecný průřez, spočítat jeho průřezové charakteristiky a použít ho v modelu přípoje. Postup je následující:

1. Ve vytvořeném projektu přejdeme v horním pásu karet na Návrh a vybereme požadovaný prut.

2. Klikneme na ikonku “plus” a spustíme Navigátor průřezů, vybereme záložku Svařované, složené a klikneme na ikonu Obecný ocelový průřez.

3. Otevře se nové okno Editoru obecného průřezu, kde vytvoříme náš průřez. Klikneme na ikonu Nový a zvolíme např. položku Obecná deska. Samozřejmě můžeme použít kteroukoliv položku z knihovny a kombinovat je mezi sebou dle potřeby. Klikneme na OK a vložíme daný plech do editoru. Klikneme OK a vložíme daný plech do editoru.

Poznámka k bodu vložení

Jednotlivé části průřezu lze snadno zarovnat či posunout pomocí bodů vložení. Pro každou část průřezu se generuje skupina bodů (1, 2, 3...) ve významných místech průřezu. Mezi částmi průřezu lze nastavit závislosti. Jedna část průřezu se může stát řídící pro jinou část průřezu. Vzájemná vazba řídící a závislé části průřezu je dána dvojicí bodů. Pro závislou část průřezu se nastavuje tzv. Řídící bod a Bod vložení.

4. Opakujeme Krok 3, vložíme druhý plech (s rozměrem 10x100 mm) a přiřadíme mu stejné vlastnosti jako na následujícím obrázku. Plech zarovnáme k levému hornímu rohu Řídící části.

5. Opakujeme Krok 3, vložíme třetí plech (s rozměrem 10x130 mm) a přiřadíme mu stejné vlastnosti jako na následujícím obrázku. Plech zarovnáme k hornímu středu Řídící části.

Pro zobrazení vypočtených průřezových charakteristik klikneme na položku

Výsledky v navigátoru. Potom klikneme na OK, Editor se zavře a nově vytvořený průřez je vložen do modelu.

Důležité poznámky

Při zadávání obecného průřezu si, prosím, dávejte pozor na následující:

Editor obecného průřezu dokáže spočítat geometrické charakteristiky libovolného průřezu s pomocí numerických metod. Síť, která je v editoru generována je však jiná než ta, která se vytváří v rámci analýzy celkového modelu styčníku. Proto se výsledky napětí vyhodnoceného v editoru mohou lišit od těch získaných během STR analýzy.

Také vždy, prosím, zkontrolujte spojitost navrženého obecného průřezu, aby bylo zajištěno, že jsou jednotlivé plechy svařeny dohromady. Za tímto účelem se přepněte do Materiálů, vyberte příslušný obecný průřez, potáhněte linii oddělující seznam a charakteristiky doleva a prověřte zobrazený obecný průřez. Hledejte krátké modré úsečky spojující jednotlivé části průřezu. Tyto spojnice reprezentují vazbu příslušných uzlů modelu, které si můžeme představit jako tupé svary. Aby mohli být tyto vazby vytvořeny, plechy musí být umístěny tak, aby existoval průnik jejich normálových rovin. 

Pokud úsečky v obrázku nevidíte, plechy nejsou spojeny a je potřeba jejich polohu v rámci průřezu upravit.