MSP výsledky v RCS - Omezení napětí, Šířka trhlin, Konstrukční zásady

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento článek je věnován popisu praktického využití výsledků MSP. Dozvíte se, jak správně výsledky číst a s nimi pracovat.

V aplikaci jsou čtyři karty zaměřené na výsledky SLS.

 • Souhrn
 • Omezení napětí
 • Šířka trhlin
 • Konstrukční zásady

Na první kartě najdete stručný přehled celkových výsledků. Zobrazí se pouze výsledky analýzy, kterou jste vybrali pomocí Řízení výpočtu. 

Zbytek karet je věnován jednotlivým posudkům. Než se na ně však podíváme, musíme pochopit předpoklady výpočtu. Proto si prosím projděte tento článek: Calculation Assumptions for SLS. S těmito znalostmi pak můžeme pokračovat a postupně procházet jednotlivé výsledky.

Omezení napětí

Za prvé, je zde posudek omezení napětí. Tento výpočet poskytuje porovnání vypočteného napětí s mezními hodnotami podle Eurokódu. Jak se hodnoty pro posouzení získávají a jaké základní případy (z hlediska mezních napětí) řešíme, najdete v článku: Stress Limitation Check

Jakmile získáme představu o rozvržení a možnostech zobrazení, prozkoumáme, jak s výsledky pracovat a jak je případně ovlivnit.

Rozložení

Podívejte se na horní lištu, část Nastavení je věnována normě a datům projektu. Je stejná pro všechny kroky pracovního postupu. 

Následující části se již liší. Všimněte si obrázku níže, jsou zde vyznačeny možnosti nastavení grafické prezentace výsledku:

Popis možností:

 1. Možnost přepínání mezi 2D a 3D zobrazením. U 2D zobrazení se můžeme rozhodnout, zda chceme vidět otočený průřez nebo výsledek uvnitř/vně průřezu.
 2. Záložka slouží k vypnutí/zapnutí diagramu poměrného přetvoření pro řez betonu a výztuže a k úpravě jeho velikosti.
 3. Záložka slouží k vypnutí/zapnutí napěťového diagramu pro řez betonu a výztuže a jeho nastavení velikosti.
 4. Volba pro zobrazení extrémních hodnot diagramů, všech nebo žádných.
 5. Jako další můžeme upravit výplň diagramu.
 6. Následující dvě tlačítka nám umožňují zapnout/vypnout kótovací čáry.
 7. Poslední část je věnována průřezu. Máme možnost zobrazit čísla prutů a vláken a upravit jejich polohu. Můžeme také zobrazit extrémy prutů a vláken.

Výpočet

Ostatní tlačítka z horní lišty se týkají samotného výpočtu.

Pro omezení napětí máme 4 posudky, jak je uvedeno na začátku kapitoly. První dva posudky podle 7.2 (2) a 7.2 (3) se provádějí pro případy s vlivem dlouhodobých účinků (reologie betonu) nebo bez nich. 

Pro krátkodobé účinky se použije model pružnosti Ecm

Pro dlouhodobé účinky se použije efektivní modul pružnosti Ec,eff = Ecm/(1+φ). Kde φ je součinitel dotvarování.

Dlouhodobé účinky jsou tedy ovlivněné dotvarováním.

Součinitel dotvarování může být vypočten softwarem automaticky (výchozí možnost) nebo může být nastaven ručně v části Dimenzační dílec. Upozorňujeme, že v RCS se pro součinitel dotvarování používá lineární výpočet.

Posudky se provádí porovnáním vypočteného napětí v betonu a výztuži s mezními hodnotami podle kapitoly 7.2 normy EN 1992-1-1.

Tip pro pokročilé uživatele

Podle 7.2 (3) existuje možnost, jak ovlivnit výsledky při překročení limitu. Je povoleno uvažovat vyšší hodnotu součinitele k2, pokud se uvažuje nelineární výpočet součinitele dotvarování. 

Hodnotu k2 můžete změnit v nastavení normy:

Nezapomeňte však, že je třeba přesněji určit součinitel dotvarování.

Shrňme si možnosti, které máme k dispozici:

 • Součinitel dotvarování se vypočítá softwarově pomocí lineárního výpočtu. Pak je třeba použít součinitel k2 = 0,45 (nastavený ve výchozím nastavení). 
 • Součinitel dotvarování je nastaven jako uživatelský vstup. Uvažujeme-li nelineární dotvarování, můžeme zvýšit součinitel na k2 = 0,6.

Šířka trhlin

Pokud je napětí v betonu vyšší než pevnost betonu v tahu, považuje se průřez za potrhaný a je nutné provést další z posudků MSP a to posudek Šířky trhlin.

Ve článku Theoretical background - Cracks se dočtete více o teorii, předpokladech a jak je v programu RCS implementovaný výpočet šířky trhliny.

Pro úplné pochopení doporučujeme přečíst si také následující článek: Posudek šířky trhlin pro průřez s velkou krycí vrstvou.

Posudek šířky trhliny se provádí porovnáním vypočtené šířky wk s šířkou wlim podle 7.3.1 (5). 

Implementované meze naleznete v nastavení normy.

Konstrukční zásady

Konstrukční zásady je poslední MSP posudek.

Vnitřní síly, pro které se posudek provádí, jsou uvedeny na začátku tabulky.

Následují posudky. Všechny jsou převzaty z Eurokódu. Odkaz na konkrétní článek je vždy uveden vedle názvu.

Následují informace o hodnotách použitých při výpočtu na základě vstupních údajů.

Tip pro pokročilé uživatele

Může se stát, že pro urychlení návrhu zadáme do RCS zjednodušené schéma výztuže. V takovém případě doporučujeme vypnout funkci Konstrukční zásady v Řízení výpočtu a zkontrolovat ji ručně podle podrobnějších výkresů.

Související články