Dimenzační dílec pro železobeton v aplikaci RCS

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Pro správný výpočet podle normy je nutné nastavit parametry pro konkrétní projekt, například parametry týkající se typu prutu a prostředí. V následujícím článku si tato nastavení postupně projdeme.

Po vytvoření průřezu v aplikaci RCS je nutné nastavit data v položce Dimenzační dílec. V této položce najdete dvě záložky nastavení. 

 • Data dílce
 • Ohybová štíhlost
Návrhový dílec

Zaměřme se na první záložku:

Data dílce

Přejděte do Navigátoru -> Dimenzační dílec -> Data dílce. Najdeme zde část věnovanou prostředí (Stupně vlivu prostředí, Relativní vlhkost) a další nastavení (Součinitel dotvarování a Význam nosného prvku) společná pro všechny typy prvků (Nosník, Jednosměrná deska, Tlačený prut). Zbytek záložky je k dispozici pouze pro Nosník a Jednosměrnou desku a umožňuje nám zaškrtnout/nezaškrtnout políčka pro redukce a přerozdělení. Viz podrobný obrázek níže.

Nyní si projdeme jednotlivé možnosti. Na začátku je třeba nastavit skupinu vlastností Stupně vlivu prostředí. Toto nastavení ovlivňuje výpočet minimální výztuže a posudek šířky trhlin podle normy EN 1992-1-1. 

Můžete nastavit následující podmínky: 

 • Bez nebezpečí koroze – zapnutí/vypnutí třídy expozice bez rizika koroze nebo napadení X0. Tato třída je obvykle předepsána pro prostý beton.
 • Karbonatace – zvolte třídu expozice XC pro korozi způsobenou karbonizací.
 • Chloridy – zvolte třídu expozice XD pro korozi způsobenou chloridy.
 • Chloridy z mořské vody – zvolte třídu expozice XS pro korozi způsobenou chloridy z moře.
 • Mrazové cykly – zvolte třídu expozice XF pro korozi způsobenou mrazovými cykly. 
 • Chemické působení – zvolte třídu expozice XA pro korozi způsobenou chemicky agresivním prostředím.
 • Relativní vlhkost – vstupní hodnota relativní vlhkosti.

Dále můžete zvolit, zda se součinitel dotvarování vypočítá automaticky (Vypočtený), nebo zda hodnotu koeficientu dotvarování Φinf zadá uživatel (Zadat). Vysvětlení, jak to ovlivní výsledky, najdete v části Obecný popis výsledků MSP v aplikaci RCS.

Nakonec je třeba zvolit hodnotu položky Význam nosného prvku. Minimální výztuž lze vynechat u prutů menšího významu (např. nadpraží o rozpětí 2 m), které se významně nepodílejí na celkové odolnosti a stabilitě konstrukce (EN 1992-1-1, čl. 6.2.1(4)).

Zbytek záložky se liší podle typu konstrukčního prvku. U nosníku a jednosměrného prutu jsou k dispozici možnosti zapnutí/vypnutí Redistribuce a redukce

Data dílce

Vezměte prosím na vědomí, že povolení redistribuce a redukce způsobí, že se v Navigátoru objeví nový položka. 

Data dílce

Zde je třeba ručně zadat rozdíl vnitřních sil získaných výpočtem podle Eurokódu. Software pak automaticky přepočítá vnitřní síly podle zadaných hodnot. 

Data dílce

Jak získat konkrétní rozdíly, se dočtete v níže uvedených článcích:

 • Přerozdělení momentů - přerozdělení momentů podle EN 1992-1-1, čl. 5.5
 • Redukce momentů - redukované momenty v podpěrách podle EN 1992-1-1, čl. 5.3.2.2(3) a 5.3.2.2(4)
 • Redukce smykové síly - redukovaná smyková síla pro pruty se zatížením v blízkosti podpěr podle EN 1992-1-1, čl. 6.2.2(6) a 6.2.3(8).

Poslední možnost se týká interakce:

 • Omezený posudek interakce - zapnutí/vypnutí omezeného posudku interakce ve vzdálenosti menší než d od polohy maximálního momentu podle EN 1992-1-1 6.2.3(7). Více informací o kontrole interakce najdete v článku o posudcích MSÚ.

Ohybová štíhlost a imperfekce, vzpěr

Druhá karta se liší podle typu dimenzačního dílce. U Nosníku a Jednosměrné desky je třeba nastavit parametry pro Ohybovou štíhlost.

Ohybová štíhlost

Software vám vypočítá efektivní délku prutu lef. Stačí nastavit světlou vzdálenost mezi čely podpor ln, nastavit podmínky podpor (viz obrázek níže) a nastavit šířku ti nosného prvku. 

Potom se efektivní rozpětí vypočítá jako

leff = ln + a1 + a2

kde ai je stanoveno dle EN 1992-1-1 čl. 5.3.2.2(1).

Data dílce

Pro Tlačené prvky se zobrazí jiná karta a je třeba nastavit parametry pro Imperfekce a vzpěr. Tyto možnosti nastavení jsou vysvětleny samostatně v článku Efekt druhého řádu v aplikaci RCS.

Data dílce

Související články

Nastavení normy a výpočtu v RCS

RCS - Fáze zatížení

Typ řezu a typ prvku v aplikaci RCS