Výpočet 0% nebo nedoběhne do 100%

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Pokud výpočet nedoběhne do konce, model se nedopočítá a přehled výsledků ukazuje Výpočet 0% nebo hodnotu nižší než 100%, může být na vině několik důvodů. Výpočet může také skončit s výsledkem singularita. Více informací o singularitách najdete v článku Co znamená singularita v modelu?

Přerušit na mezním přetvoření

V nastavení Norma je možné aktivovat položku Přerušit na mezním přetvoření. Pokud je tato položka zapnutá, výpočet se zastaví a model se dále nepočítá v momentě, kdy je dosaženo únosnosti některé z části přípoje (např. plechu, svaru, apod.). V případě, že je přípoj přetížený, MKP analýza se zastaví dříve, než je aplikováno 100% zatížení. Ve výsledcích je uvedeno, kolik procent ze zadaného zatížení bylo v momentě přerušení výpočtu použito.

Příliš složitý styčník

Pokud je namodelovaný styčník složitý, výchozí nastavení kapacity MKP výpočtu nemusí pro jeho výpočet vystačit a výpočet tak skončí pro aplikované zatížení hodnotou výpočet 0%. V takovém případě je možné upravit kapacitu MKP výpočtu tak, aby úspěšně doběhl do konce.

V nastavení Norma zvyšte hodnoty u položky Počet iterací výpočtu z výchozí hodnoty 25 (např. na 50) a u položky Počet divergujících iterací z výchozí hodnoty 3 (např. na 5). Tímto se zvýší výpočetní kapacita, ale zároveň prodlouží čas výpočtu.

Geometrická nelinearita (GMNA)

GMNA znamená pokročilý geometricky nelineární výpočet, který poskytuje přesnější výsledky převáženě u modelů s uzavřenými průřezy. GMNA řešič je použitý pouze v případě, že nosný prvek má uzavřený průřez. GMNA analýzu je možné zapnout/vypnout v nastevní Norma.

Poznámka: Pokud nosný prvek nemá dutý průřez, je GMNA řešič pro analýzu celého modelu styčníku vypnutý bez ohledu na nastavení v Normě (GMNA zapnuto nebo vypnuto).

Pokud je přípoj přetížený, stěny dutých průřezů můžou při určité procentuelní úrovni aplikovaného zatížení ztratit stabilitu, což způsobí zastavení výpočtu.

V takovém případě je možné GMNA vypnout v nastavení Norma, výpočet pak doběhne do 100% aplikovaného zatížení a ve výsledcích je možné prohlížet, které čísti přípoje selhaly.

Nestabilní model (tření)

CBFEM model v IDEA StatiCa nedokáže přímo vypočítat a posoudit tření mezi plechy, např. když je modelován třecí spoj a předpjaté šrouby.

V případě upínacího přípoje, kde působí pouze tahová / tlaková síla, která se přenáší kontaktem, vzniká v důsledku páčení plechu malá smyková síla. Protože model nezohledňuje tření, kontakt mezi plechy tuto smykovou sílu nepřenese a výpočet se neprovede.

V takovém případě je nutné přidat „pomocný“ svar, který malou smykovou sílu mezi plechy přenese. K tomu lze použít Částečný svar s Odsazením. Výpočet pak proběhne, zatímco dopad pomocného svaru na chování modelu je zanedbatelný.

Ořez dutých profilů

Při ořezání a svaření trubek pomocí operace Řez a při výběru způsobu ořezu Pokos se může stát, že se model nespočte - výpočet 0%. 

Tato chyba je způsobena vzájemnou polohou jednotlivých 1D elementů obou prvků. Pokud nejsou zarovnány, operace nemůže vytvořit tupý svar potřebný pro analýzu styčníku.

V takovém případě je nutno změnit hodnotu α - Pootočení u jednoho z prvků a zarovnat prvky k sobě tak, aby se mohl vytvořit svar. Tupý svar je v modelu znázorněn žlutou čarou, která je viditelná při zobrazení 3D scény v transparentního režimu.

Související články

Šrouby jsou příliš blízko k okraji desky

Známá omezení pro Tekla Structures

Checkbot (BIM propojení) se nespustí

Co znamená singularita pro výpočet?