Betonové detaily jednoduše

Vyztužení a posouzení všech typů betonových stěn, nosníků a detailů podle normy během několika minut.

IDEA StatiCa Detail
Nosníkové detaily
Nosníkové detaily
Stěnové detaily
Stěnové detaily
Příčníky
Příčníky
Rámové styčníky
Rámové styčníky
Závěsy
Závěsy
Krátké konzoly
Krátké konzoly
IDEA StatiCa Detail umožňuje návrh všech částí konstrukce, které jsou taky známé jako oblasti diskontinuit. Zejména stěny, ozuby, otvory, krátké konzoly a nadpodporové oblasti. Poskytuje přesné posudky betonu a vyztužení, včetně napětí a přetvoření. Výsledky jsou přehledně prezentovány pro lepší pochopení chování konstrukčních detailů.
Z

JAKÝKOLIV TVAR

Posudky detailů nejsou omezeny z hlediska topologie ani tvaru. Tvar a typ detailu vychází z požadavků projektu a není omezen možnostmi výpočetního programu.

Z

JAKÉKOLIV ZATÍŽENÍ

Souhrnný posudek zohledňuje interakci všech vnitřních sil v rovině. Projektanti mají jasný přehled o chování detailů.
Z

JEN PÁR MINUT

Celkový proces návrhu a posouzení je tak rychlý, aby mohl být součástí každodenní práce projektantů a výrobců betonových konstrukcí po celém světě.
Přednáška profesora Kaufmanna

IDEA StatiCa Concrete & Prestressing – Desktop
Prefabrikáty
Předpjatý prefabrikovaný betonový nosník
Mosty
Betonový komorový mostový nosník
Monolity
Monolitický spřažený sloup
IDEA StatiCa Concrete & Prestressing umožňuje navrhnout všechny typy železobetonových, předpjatých i spřažených prvků, průřezů a detailů. Posouzení splňuje všechny požadavky dle EN pro mezní stavy únosnosti, použitelnosti, včetně průhybů s vlivem trhlin. Součástí analýzy prefabrikátů a mostů jsou fáze výstavby a časově závislá analýza dotvarování, smršťování a stárnutí betonu.
Z

SNADNÉ PRO POUŽITÍ

Rychlé zadávání pomocí průvodců, automatické generování vstupních dat, inteligentní předběžný návrh, šablony výztuže, kabelů a další nástroje Vám umožní snadnou a rychlou práci. IDEA StatiCa je dokonalým průvodcem složitými požadavky Eurokódu.
Z

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Úplné posouzení prvků a detailů dle požadavků normy pro širokou řadu národních příloh. Kompletní posouzení dle mezního stavu únosnosti a použitelnosti pro mosty, pozemní stavby a nádrže na kapaliny a zásobníky.
Z

EKONOMICKÉ A BEZPEČNÉ

Metody pro optimální využití všech materiálů v průřezu. Jasné předpoklady řešení a srozumitelnost, prezentace výsledků umožňují minimalizovat rizika poruch.
IDEA StatiCa Concrete & Prestressing poskytuje
Posouzení prostého a vyztuženého betonu
Předpjatý střešní panel Spiroll
Posouzení předem předpjatého betonu
Posouzení předem předpjatého betonu
Posouzení dodatečně předpjatého betonu
Dodatečně předpjatý monolitický náběhovaný mostní nosník
Posouzení spřaženého betonu
KA61 - dodatečně předpjatý spřažený nosník uzavřeného tvaru

MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI

Analýza průřezu zatíženého jakoukoliv kombinací vnitřních sil.

Únosnost N-M-M


Jedná se o základní posudek betonových prvků namáhaných osovou silou (N) a ohybovými momenty (My, Mz). Pro daný typ průřezu a jeho obecné namáhaní vykreslujeme interakční diagram včetně svislého a horizontálního řezu.
Diagram lze exportovat jako obrázek nebo do DXF. Data můžete uložit do Excelu a txt.

interakcni-diagram

interakcni_diagram_3d

Smyk

Výpočet smyku vychází z metody náhradní příhradové analogie.

Třmínky a spony

Tvar třmínků a spon může být obecný, lze definovat jeho účinnost na smyk nebo kroucení. Obsahuje optimalizaci úhlu tlakové diagonály.

trapez

Ohyby

Podélnou výztuž lze nadefinovat jako ohyb pro zvýšení únosnosti prvku na smyk.

tsection_ohyby

Smyk v podélné spáře spřažených průřezů

Kontrola napětí v podélné spáře se zohledněním typu spáry a vyztužení mezi komponentami průřezu.

equivalent-section

 podelny-smyk
Kroucení

Automaticky stanovíme náhradní teknostěný průřez ze zadaných třmínků (definovaných pro přenost kroucení). Posouzení betonu i výztuže.

krouceni

interakce

Interakce

Interakce všech složek vnitřních sil N, My, Mz, Vy, Vz, Mx.

analogie

 

Konstrukční zásady
Kontrola minimálního a maximálního stupně vyztužení, vzdáleností podélné a smykové výztuže, maximálního napětí v předpínací výztuži, atd. Pro všechny zásady jsou uvedeny odkazy na příslušnou normu.
Odezva N-M-M

Odezva průřezu je stanovena jako průběh poměrných přetvoření a napětí po celém průřezu. Odezva poskytuje srozumitelnou informaci o chování a využití průřezu.
Z odezvy vychází výpočet interakce všech složek vnitřních sil.

odezva_predpjateho_tramu

naperi-a-pretvoeni-vyztuze

naperi-a-pretvoeni-kabelu

naperi-a-pretvoeni-betonu

 

MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI

Často bývá rozhodující pro návrh.

Omezení napětí

Kontrola napětí ve vláknech betonu a ve výztuži pro krátkodobé a dlouhodobé účinky.

omezeni_napeti

Šířka trhlin

Šířka trhlin je počítána pro železobetonové, předpjaté a spřažené pruty a pro plošné prvky (nádrže na kapaliny). Je možné vyloučit nebo uvažovat s pevností betonu v tahu.

sirka_trhlin

Průhyby

Kontrola deformace železobetonových i předpjatých nosníků se zohledněním vlivu trhlin, stáří betonu (modul pružnosti), vlivu smršťování a dotvarování.

vaznik

pruhyb

 

Křehký lom
Únosnost se ověřuje uplatněním redukované plochy předpínací výztuže.
Únava
Stanovení rozkmitu napětí a posouzení únavového namáhání betonu, výztuže i předpínací výztuže. Únava je řešena pro silniční i železniční mosty.
Podmínka dekomprese

Podmínka dekomprese pro předpjaté prvky omezuje vzdálenost předpínací výztuže od části betonu namáhaného tahem.

SPECIÁLNÍ VÝPOČTY

Detailní výpočet Vám umožní bezpečný a ekonomický návrh.

Zatížitelnost

Automatizovaný výpočet pro stanovení zatížitelnosti betonových mostů (silničních, železničních) se zohledněním mezního stavu únosnosti i použitelnosti.
Využití již definovaných dat z návrhu, BIM řešení a efektivní iterační proces značně šetří Váš čas.

blr

blr_2

 

M-N-kappa

pushover2Diagram závislosti momentu, normálové síly a pootočení průřezu je možné použít pro výpočet vlastností plastického kloubu, například pro metodu postupného přitěžování (Pushover).

graf

Nelineární dotvarování
3D TDA analýzu lze provést s vlivem nelinearity dotvarování. Tento výpočet reálněji popisuje chování konstrukce a umožní ekonomický návrh s ohledem na posouzení omezení napětí.
TDA

Unikátní 3D časově závislá analýza smršťování a dotvarování betonu vystihuje reálné chování konstrukce v průběhu výstavby i provozu.
V rámci BIM řešení je možné tuto sofistikovanou analýzu provádět i na vybraných prvcích 3D modelu Vašeho MKP SW.

tda

Fáze výstavby

Pro vybrané typy konstrukcí jsou v IDEA StatiCa předem definovány fáze výstavby.

Mosty

postup-vystavby

Prefabrikáty

Postup výstavby

Výstupní protokol

Stručný nebo podrobný protokol se všemi posudky podle normy, s tabulkami a výkazem materiálu včetně exportu do DXF. 

 

Report1
Report2
Report3

Tam kde Vám norma nedává jasná doporučení, my máme ověřené řešení.

Statická analýza a posouzení betonových a předpjatých konstrukci jsou velmi náročné disciplíny, a to nejen z důvodu přirozené složitosti problému, ale i kvůli různým legislativním omezením a předpisům, které musí inženýr splnit, které bývají nejednoznačné. Za těchto podmínek musí dnes projektanti pracovat rychleji, přesněji a spolehlivěji než kdy dříve. Vyvíjet program pro výpočet a návrh stavebních konstrukcí je náš způsob, jak pomoct inženýrům pracovat rychleji, lépe a jak se vypořádat s přibývajícími normovými požadavky.

 

Validace a verifikace, věda a výzkum

Výsledky naší dlouholeté činnosti, které jsou implementovány v sw IDEA StatiCa, jsou ověřovány současnou odbornou literaturou, výzkumem, a především jsou akceptovány našimi uživateli.

Prestressed concrete structures