Návrh ocelových styčníků – nově

Nový způsob, jak navrhnout a posoudit všechny konstrukční styčníky a spoje dle EC/AISC během několika minut.

IDEA StatiCa Connection (desktop)

2D rámy a příhradové nosníky

2D rám - příčel s náběhem, diagonála se styčníkovým plechem, čelní deska

Patky, kotvení

Kotvení - nakloněný sloup s kotevní deskou výztuhami

3D rámy a příhradové nosníky

3D rám - prostorový svařenec s uzavřenými profily

IDEA StatiCa Connection umožňuje navrhnout všechny typy svařovaných nebo šroubových spojů, patních plechů, patek a kotvení. Poskytuje přesné výsledky posouzení pevnosti, tuhosti a vzpěru ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové patky se posuzují podle EC / AISC. K dispozici jsou šablony pro většinu používaných spojů, stejně jako široká škála předdefinovaných válcovaných a svařovaných profilů.

Z

LIBOVOLNÁ TYPOLOGIE

Žádné omezení počtu přípojů ve styčníku, jejich typu a způsobu vzájemného spojení. Tvar je definován požadavky projektu, nikoliv možnostmi programu.

Z

LIBOVOLNÉ ZATÍŽENÍ

Analyzují se všechna zatížení. Celkový posudek styčníku zohledňuje interakce mezi všemi nosníky a přípoji. Inženýři zůstávají po celou dobu na bezpečné straně.

Z

V MINUTÁCH

Celý návrh a posouzení je dostatečně rychlý, aby mohl být součástí každodenní práce statiků a výrobců po celém světě.

Pracuje s daty jiných programů

IDEA StatiCa Connection

=

FEA SOFTWARE

Vytvořte si vlastní návrh styčníku nebo využijte geometrii a zatížení, importované z Robot, Revit, MIDAS Civil + Gen, STAAD.Pro, SAP 2000, Scia Engineer, RFEM, RSTAB,  AxisVM, ConSteel a jiných, což ještě více zkrátí dobu návrhu

=

CAD SOFTWARE

Využijte integraci s Tekla Structures a AdvanceSteel pro tvorbu dílenských výkresů a podporu výrobního procesu

IDEA StatiCa Connection poskytuje

Celkový posudek

Dle různých národních
norem

Celkový posudek - šroubovaný spoj se zárodkem
Posouzení napětí

Model MKP ocelového styčníku se vytváří automaticky

Posouzení ekvivalentního napětí - kotvení sloupu se šroubovanou diagonálou
Posouzení tuhosti

Rotační nebo příčná tuhost každého
přípoje

Posouzení tuhosti - šroubovaný spoj s výřez na pásnici pro seismické oblasti
Posudek na únosnost připojeného prvku

Dle různých národních norem

Posudek na únosnost připojeného prvku - obostranné příložky a skloněné výztuhy
Posouzení boulení

Lokální efekty boulení a kritické faktory zatížení

Posouzení boulení - lokální boulení plechu u kotvení sloupu s výztuhami a otvorem ve stojině
Návrhová únosnost styčníku

Maximální možné zatížení, rezerva v únosnosti styčníku

Návrhová únosnost styčníku - prostorový svařenec se zárodkem

Zlepšení každodenní práce inženýrů

IDEA StatiCa Connection můžete navrhnout ocelový styčník a spoj libovolné topologie a zatížený ve všech směrech. Celý proces  analýzy – návrhu – posouzení je  jen otázkou minut. To otevírá pro statiky a výrobce po celém světě možnost zvýšit produktivitu při navrhování konstrukčních spojů.

BEZPEČNOST

Zůstaňte kdykoliv na bezpečné straně se všemi posudky dle vybraných národních norem.

ÚSPORA ČASU

Inženýři stráví 70% času návrhem 30% nestandardních přípojů. Vyřešte je také za pár minut.

OPTIMALIZACE

Zjistěte přesně, kolik materiálu je zapotřebí pro daný přípoj a využijte toho.

Výstupní sestavy výsledků

Můžete si vybrat ze tří typů výstupních sestav – zkrácený, 1 strana a podrobný. Všechny posudky dle Eurokódu nebo AISC se tisknou včetně odkazů na normu.

Report1
Report2
Report3

Libovolná topologie – výrobní operace

Libovolné zatížení – všechny vnitřní síly z 3D globální analýzy

Patní deska – N, My, Mz

Patní deska – N, My, Mz

Obecně zatížený uzel - Kombinace vnitřních sil

Zatížený 3D styčník

Připojení čelní deskou - My, Mz, Vy, Vz

Přípojný plech – My, Mz, Vy, Vz

3D simulace ocelového styčníku

Ocelový styčník se skládá z plechů, svarů, šroubů, kontaktů a může být ukotven do betonového bloku. FEA model je generován
automaticky.

Plechy

Model se skládá z ocelových plechů –jak částí průřezů ocelových prvků, tak výztužných plechů. Skutečný tvar plechů je zachován.
Každý plech má nezávisle vygenerovanou síť. Posuzuje se poměrné přetvoření.

Plechy - nezávisle generovaná síť

Kontakty

Kontakty vznikají v místech, ve kterých se dotýkají dva plechy. Přenáší 100% tlaku, ale nepůsobí v tahu.

Kontakty - přenos 100 % tlaku 0 % tahu

Betonová patka

Ocelová konstrukce může být ukotvena v betonové patce. Základová deska je ve styku s betonem. Tah je přenášen kotvami. Smyk je přenášen kotvami, třením nebo smykovou zarážkou.

Betonová patka - přenos smyku kotvami třením smykovou zarážkou

Svary

Svary jsou modelovány jako speciální vazby mezi plechy. Síly jsou vyhodnocovány v každém svaru. Napětí ve svaru je posouzeno v souladu s EC / AISC.

Svary - vazby mezi plechy

Šrouby

Šrouby jsou nelineární pružiny přenášející tah a smyk.

Šrouby - nelineární pružiny

Navrženo pomocí IDEA StatiCa Connection

Střecha stadionu - prostorový styčník příhradoviny s uzavřenými profily
Obchodní dům - kotvení sloupu pomocí kotev a ze zarážkou
Lávka pro pěší - spodní pás mostní příhradové konstrukce se styčníkovým plechem

Nová CBFEM metoda změnila pravidla hry u navrhování styčníků konstrukcí

Spolu se dvěmi špičkovými technickými vysokými školami jsme vytvořili novou metodu pro analýzu a posouzení ocelových přípojů obecných tvarů a zatížení. Ta se nazývá Component-Based Finite element model (CBFEM). Po 5 letech základního výzkumu a teoretických příprav byla první verze aplikace naprogramována během 24 měsíců a vydána v květnu 2014.

Jak pracuje CBFEM

Spojujeme dvě dobře známé a důvěryhodné metody používané inženýry po celém světě – metodu konečných prvků
a metodu komponent:

Styčník je rozdělen na komponenty

Všechny ocelové plechy jsou modelovány metodou konečných prvků za předpokladu ideálního elasticko-plastického materiálu

Šrouby, svary a betonové bloky jsou modelovány jako nelineární pružiny

Model konečných prvků je použit k analýze vnitřních sil v každém prvku

Plechy jsou posouzeny na mezní plastickou deformaci – 5% dle EC3

Každá součást je posouzena dle specifických vzorců, definovaných národní normou, podobně jako při použití metody  komponent

Validace a verifikace

K dispozici jsou publikované výsledky všech provedených testů pro potvrzení bezpečnosti a spolehlivosti CBFEM metody a IDEA StatiCa Connection. Navštivte naše webové stránky a prohlédněte si je. Profesor Wald a jeho tým také publikovali knihu, věnovanou navrhování styčníků ocelových konstrukcí metodou CBFEM:

Benchmark cases for advanced design of structural steel connections