Návrh ocelových styčníků – nově

Nový způsob, jak navrhnout a posoudit všechny konstrukční styčníky a spoje dle EC/AISC během několika minut.

IDEA StatiCa Steel
2D rámy a příhradové nosníky
Patky, kotvení
3D rámy a příhradové nosníky
Aplikace IDEA StatiCa Connection umožňuje navrhnout všechny typy svařovaných nebo šroubových spojů, patních plechů, patek a kotvení. Poskytuje přesné výsledky posouzení pevnosti, tuhosti a vzpěru ocelového styčníku. Šrouby, svary a betonové patky se posuzují podle EC / AISC. K dispozici jsou šablony pro většinu používaných spojů, stejně jako široká škála předdefinovaných válcovaných a svařovaných profilů.
Z

LIBOVOLNÁ TOPOLOGIE

Žádné omezení počtu přípojů ve styčníku, jejich typu a způsobu vzájemného spojení. Tvar je definován požadavky projektu, nikoliv možnostmi programu.
Z

LIBOVOLNÉ ZATÍŽENÍ

Analyzují se všechna zatížení. Celkový posudek styčníku zohledňuje interakce mezi všemi nosníky a přípoji. Inženýři zůstávají po celou dobu na bezpečné straně.
Z

V MINUTÁCH

Celý návrh a posouzení je dostatečně rychlý, aby mohl být součástí každodenní práce statiků a výrobců po celém světě.
IDEA StatiCa Connection poskytuje
Celkový posudek

Dle různých národních norem

Celkový posudek - šroubovaný spoj se zárodkem
Analýza napětí/přetvoření

Model MKP ocelového styčníku se vytváří automaticky

Posouzení ekvivalentního napětí - kotvení sloupu se šroubovanou diagonálou
Tuhostní analýza

Rotační nebo osová tuhost libovolného
přípoje

Posouzení tuhosti - šroubovaný spoj s výřez na pásnici pro seismické oblasti
Posudek na seismicitu

Dle kapacitního návrhu

Posudek na únosnost připojeného prvku - obostranné příložky a skloněné výztuhy
Analýza boulení

Lokální ztráta stability a součinitele
kritického zatížení

Posouzení boulení - lokální boulení plechu u kotvení sloupu s výztuhami a otvorem ve stojině
Návrhová únosnost styčníku

Maximální možné zatížení, rezerva
v únosnosti styčníku

Návrhová únosnost styčníku - prostorový svařenec se zárodkem

Libovolná topologie – výrobní operace

Výztuhy
Kruhová čelní deska, výztuhy
Nepravidelná skupina šroubů, výřezy
Dvojitý náběh

Libovolné zatížení – všechny vnitřní síly z 3D globální analýzy

Patní deska – N, My, Mz
Patní deska – N, My, Mz
Obecně zatížený uzel - Kombinace vnitřních sil
Zatížený 3D styčník
Připojení čelní deskou - My, Mz, Vy, Vz
Přípojný plech – My, Mz, Vy, Vz

3D simulace ocelového styčníku

Ocelový styčník se skládá z plechů, svarů, šroubů, kontaktů a může být ukotven do betonového bloku. FEA model je generován
automaticky.

Plechy

Model se skládá z ocelových plechů –jak částí průřezů ocelových prvků, tak výztužných plechů. Skutečný tvar plechů je zachován.
Každý plech má nezávisle vygenerovanou síť. Posuzuje se poměrné přetvoření.

Plechy - nezávisle generovaná síť

Kontakty

Kontakty vznikají v místech, ve kterých se dotýkají dva plechy. Přenáší 100% tlaku, ale nepůsobí v tahu.

Kontakty - přenos 100 % tlaku 0 % tahu

Betonová patka

Ocelová konstrukce může být ukotvena v betonové patce. Základová deska je ve styku s betonem. Tah je přenášen kotvami. Smyk je přenášen kotvami, třením nebo smykovou zarážkou.

Betonová patka - přenos smyku kotvami třením smykovou zarážkou

Svary

Svary jsou modelovány jako speciální vazby mezi plechy. Síly jsou vyhodnocovány v každém svaru. Napětí ve svaru je posouzeno v souladu s EC / AISC.

Svary - vazby mezi plechy

Šrouby

Šrouby jsou nelineární pružiny přenášející tah a smyk.

Šrouby - nelineární pružiny

Navrženo pomocí IDEA StatiCa Connection

Střecha stadionu - prostorový styčník příhradoviny s uzavřenými profily
Obchodní dům - kotvení sloupu pomocí kotev a ze zarážkou
Lávka pro pěší - spodní pás mostní příhradové konstrukce se styčníkovým plechem
IDEA StatiCa Member
IDEA StatiCa 10.1 přináší BETA verzi aplikace IDEA StatiCa Member pro návrh a posouzení ocelových prvků (nosník, sloup, diagonála, rám, atd.) pro testování a demonstraci možností uplatnění.