Posudky průhybů dle EN 1992-1-1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Popis srovnání

0.1   Referenční výpočet

Výpočet průhybu použitím aplikace IDEA StatiCa Nosník je porovnáván s referenčním výpočtem uvedeným v: Příklad 6.2, Výpočet průhybu, T-nosník.

Reference:

Procházka et al. Training Design of concrete structures according to ČSN EN 1992, část 1, Reinforced concrete, structural fire design, provisions for concrete bridges, ČBS a ČBS Servis, 2009, s. 105-110.

0.2   Geometrie nosníku

V následujícím obrázku je zobrazeno zadání monolitického prostého nosníku T průřezu s rozpětím 6.0m. Jako konstrukční model se předpokládá jednoduše podepřená nosník o rozměru 6,0 m. Geometrie příčného řezu a pozice a typ vyztužení je uvedena na obrázku na pravé straně.

Charakteristické hodnoty zatížení: Vlastní tíha: Σgkj = 8.2 kN/m, Dlouhodobé účinky proměnného zatížení: qk = 23.5 kN/m.

Referenční výpočet - hlavní výpočtové hodnoty a výsledky

Kvázistálá kombinace:

Ohybový moment uprostřed rozpětí od kvázistálé kombinace:

Třída betonu: C20/25

Třída cementu: N, Součinitel dotvarování φ( ∞,to)

φ( ∞,to = 28) = 3.2

fck = 20MPa, fcd = 13.3MPa, fctm = 2.2MPa, Ecm = 30GPa

Betonářská ocel:

10505(R), B500B: fyk = 500MPa, fyd = 435MPa

Průřezové charakteristiky pro účinky dlouhodobého zatížení

Průřez neporušen trhlinami

Ohybový moment na mezi vzniku trhlin:

Míra dotvarování:

Průřez porušen trhlinami

Míra dotvarování:

Součinitel rozdělení:

Křivost:

Průhyb:

Výpočet průhybu s použitím IDEA StatiCa Beam

Pro podrobné porovnání výsledků výpočtů můžeme použít přiložený soubor projektu. Na následujícím obrázku zobrazujeme výsledky odpovídající Extrému "4" pro řez uprostřed rozpětí. Hodnoty zobrazené pro referenční výpočet (předcházající kapitola) jsou vyznačeny červenými obdélníky.

Vypočtené hodnoty průhybů v červeném obdélníku v tabulce reprezentují dlouhodobé průhyby způsobené účinky dlouhodobého zatížení včetně účinků dotvarování (Kvazistálá kombinace).

Hodnota průhybu v modrém rámečku reprezentuje celkový průhyb včetně účinku dotvarování (Charakteristická kombinace).