Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Při modelování kloubových přípojů je nutné zajistit, aby nulový ohybový moment působil v místě předpokládaného kloubu. Toho lze dosáhnout změnou polohy působícího zatížení (smykové síly) do pozice kloubu.

Teoretická vs. skutečná pozice kloubu

Abychom zajistili soulad výpočetního modelu se skutečným tvarem a statickým působením spoje, musíme se zamyslet nad průběhem ohybového momentu a místem působení smykové síly v přípoji. Na přípoji vodorovného nosníku na sloup si ukážeme rozdíly v modelování momentového a kloubového přípoje. 

Momentový přípoj

Toto je schematický "skutečný" tvar momentového přípoje (vlevo) a jeho statický model použitý pro analýzu (vpravo).

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

V aplikaci IDEA StatiCa Connection definujeme v kartě Účinky zatížení síly, kterými kažbý prvek přípoje působí na uzel přípoje (obvykle střed přípoje, průsečík os prutů). V tabulce na obrázku výše jsou uvedeny síly, kterými vodorovný momentově připojený prvek B působí na sloup.  Diagramy vnitřních sil na vodorovném prutu jsou potom následující.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Ohybové momenty podél prutů jsou v aplikaci IDEA StatiCa Connection zjednodušeny jako lineární. Na začátku připojeného prutu působí zadaný ohybový moment a směrem od uzlu průběh momentu pokračuje jako lineární funkce, jejiž sklon je definován zadanou smykovou silou.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Podívejte se na video, které popisuje rozložení ohybového momentu a další důležité informace.

Kloubový přípoj

V případě kloubu je ohybový moment v přípoji roven nule. Diagramy vnitřních sil na připojeném vodorovném prutu jsou zobrazeny na následujícím obrázku. Pro vyvození tohoto namáhání se v aplikaci Connection v uzlu zadá posouvající síla Vz= -40 kN a nulový ohybový moment My. V tomto případě říkáme, že působiště smykové síly (a pozice nulového ohybového momentu) je v uzlu, ve středu styčníku.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Obrázek odpovídá teoretické situaci, kdy je poloha kloubu přímo v uzlu (středu styčníku). Takto se kloubový přípoj běžně modeluje v globálním výpočtovém modelu konstrukce. Na skutečné konstrukci je však bod otáčení posunutý od středu přípoje. Uvažujme například šroubový přípoj nosníku na sloup momocí svislého přípojného plechu (žiletky), kdy můžeme předpokládat, že kloub je v těžišti skupiny šroubů. 

Jak je zřejmé z následujícího obrázku, pokud skutečnou polohu kloubu v modelu nezohledníme, v místě skutečného kloubu působí nenulový ohybový moment (na obrázku vlevo). Což je zjevná chyba. Možností jak se tomuto vyhnout je upravit působiště smykové síly (a tím i nulového ohybového momentu) na připojeném prvku do místa kloubu (na obrázku vpravo).

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Nastavení pozice smykové síly

V aplikaci lze definovat polohu smykové síly v sekci Model daného prutu. Rozdíl mezi těmito dvěma případy si ukážeme zde: 

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Vlevo: Síly v Uzel   Vpravo: Síly v Šrouby

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

V situaci vlevo vzniká v místě kloubu ohybový moment, který způsobuje otáčení prutu směrem nahoru. Tento moment (pocházející od smykové síly, která lineárně roste od uzlu) vyvolává na první pohled chybné otáčení vodorovného prutu. 

Nastavení můžeme snadno opravit tak, že přesuneme smykovou sílu, aby působila v místě kloubu. V takovém případě (pravý obrázek) se vodorovný nosník deformuje podle očekávání.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Třetí možnost v rozbalovací nabídce je Síly v Pozice. U některých operací, zejména při vytváření přípoje z více základních operací (např. výztužný plech, řez, skupina šroubů), nemá funkce Síly ve šroubech efekt a nedochází k posunu nulového ohybového momentu do uvažovaného kloubu.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Proto je třeba zvolit metodu "Síly v: Pozice" a zadat příslušnou vzdálenost X.

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)

Od verze 23.1 je možné zadat pozici smykové síly také k Povrchu připojeného prvku. Více se dočtete v článku Zadávání a zobrazení polohy smykové síly (23.1).

Kloubové přípoje se často táké nazývají smykové přípoje. Je nutné zdůraznit, že poloha smykové síly se v jednotlivých typech smykových přípojů může měnit a nelze univerzálně předpokládat, že nulový ohybový moment je v místě těžiště skupiny šroubů. Podrobněji o problematice smykových přípojů pojednává článek: Když smykový přípoj přenáší ohybový moment.

Webinář

Podívejte se na záznam z jednoho z našich webinářů, kde se mluví o zadání pozice smykové síly.

Poloha uzlových vnitřních sil, kterou získáme z modelu konstrukce, může být pomocí excentricit posunutá od počátku. Tento efekt podhodnocuje vnitřní síly působící ve styčníku. Podívejme se, jak změnit polohu vnitřních sil přímo v operaci a vyhnout se nesprávným výsledkům.

Přiložené soubory ke stažení

Související články

Rovnováha a nosný prvek

Jak připojit prut pomocí jednoho šroubu (Typ modelu)

Různé možnosti zadání zatížení

Začínáme s IDEA StatiCa Connection - Smykové přípoje