Zatížení v IDEA StatiCa Detail - Témata pro pokročilé uživatele

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Správné zadané zatížení je základem každého projektu. V některých případech může být obtížné rozlišit, jaký typ zátěže použít. Článek se zabývá tématy, jako je správné zadání zatížení od smykového spoje, dílčí součinitele nebo zatížení pod kotevní deskou.

Na základě častých dotazů uživatelů a našich vlastních zkušeností jsme sestavili následující témata:

  • Jak zadat do modelu tlakové zatížení pod kotevní deskou
  • Jak zadat stropní zatížení 
  • Jak zadat zatížení od smykového přípoje
  • Jak zadat dílčí součinitele pro ULS a SLS

Každá problematika je stručně popsána a následně vysvětlena v rámci již streamovaného webináře.

Pozn.: Pokud potřebujete připomenout, jaké typy zatížení lze v aplikaci použít, pokračujte článkem General Description of Load impulses in Detail application.

Jak zadat do modelu tlakové zatížení pod kotevní deskou

Napětí v betonu jsme získali z analýzy v programu IDEA StatiCa Connection. Díky možnosti zobrazení účinných ploch jsme schopni integrovat napětí na každé účinné ploše a získat síly. Vzhledem k tomu, že napětí je konstantní spolu s výškou účinné plochy, použijeme k simulaci účinku napětí pod kotevní deskou rovnoměrné zatížení.

Jak zadat stropní zatížení 

Monolitické spojení stropu se stěnou vyvolává zatížení, které nelze zanedbat. Podle tvaru smykové síly v místě spoje z metody konečných prvků můžeme modelu přizpůsobit ekvivalentní zatížení.

Jak zadat zatížení od smykového přípoje

Smykový spoj je možné modelovat pomocí speciálního zatěžovacího zařízení zvaného "Plošné zatížení". Toto zařízení je schopno rozložit bodové zatížení na účinný poloměr (plochu), který je definován uživatelem.

Varianta, kdy je síla přenášena přímo na beton nebo výztuže, je odvozena od realizace spoje ve stěně. Variantu přímého přenosu síly na výztuž jsme použili z důvodu účinku přivaření kotev k drátěným sítím. Je důležité si uvědomit, že smykový spoj přenáší kromě svislého zatížení také ohybový moment mimo rovinu stěny. Tento účinek nelze ve 2D modelu v programu IDEA StatiCa Detail postihnout.

Jak zadat dílčí součinitele pro ULS a SLS

Zatěžovací stavy jako vlastní tíha nebo ostatní stálé zatížení jsou přidány v charakteristických hodnotách. Pokud zadáváme zatěžovací stavy ze styčníků, použijeme dílčí součinitel 1 vzhledem k návrhové hodnotě získané z IDEA StatiCa Connection. Nicméně v SLS není situace tak jednoduchá vzhledem k tomu, že návrhové hodnoty nelze z hlediska stálých a proměnných zatížení oddělit a vydělit příslušnými dílčími součiniteli. Důvodem je nelineární analýza v IDEA StatiCa Connection, takže nemůžeme použít superpozici zatížení. S ohledem na tento vliv jsme zvolili dílčí součinitel 0,75, který vychází z rovnice 1/1,35.

Podívejte se na část našeho webináře věnovanou správnému zadávání dílčích součinitelů pro ULS a SLS.


Související články