Jak zohlednit dotvarování u štíhlého betonového sloupu v aplikaci Member

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento článek je věnován tomu, jak ručně zahrnout účinky dotvarování do výpočtu GMNIA štíhlého železobetonového sloupu v aplikaci Member.

Při navrhování štíhlých železobetonových prvků je potřeba zohlednit vliv imperfekcí, druhého řádu a dotvarování na příčnou deformaci. 

Pro lepší pochopení příkladu, na kterém bude problematika vysvětlena, si projděte výukový materiál Betonový štíhlý sloup (EN).

Vývoj příčné deformace tlačeného prvku je schématicky znázorněn na obrázku výše. Celkové zatížení se skládá z dlouhodobého zatížení FLT a krátkodobého zatížení FV (proměnné zatížení). Před začátkem zatížení tvoří příčnou deformaci prvku pouze geometrická imperfekce e0. Po zatížení prvku silou FLT se příčná deformace zvětší na wLT(t0). V důsledku dotvarování se příčná deformace v časovém intervalu <t0;t∞> zvětší na wLT(t∞). Celkový příčný průhyb na konci životnosti konstrukce (čas t) po působení krátkodobého zatížení FV je pak wLT+V(t∞). Účinek druhého řádu způsobený tímto průhybem řídí posouzení štíhlého tlakového prutu.

Jednotlivé složky příčného průhybu jsou schematicky znázorněny na následujícím obrázku.

Kde:

e0                  počáteční geometrická imperfekce definovaná návrhovou normou

e2,LT(t0)        účinek druhého řádu od trvalého zatížení FLT v čase t0. Tato výchylka zahrnuje také účinek příčných                      zatížení nebo koncových momentů. Tato hodnota je výsledkem výpočtu GMNIA v prutu (posunutí Ux                      nebo Uy), přičemž počáteční imperfekce je nastavena na e0

e2,LTCR(t)    přírůstek e2,LT(t), který je způsoben dotvarováním betonu v časovém intervalu <t0;t>

e2,LT+V           účinek druhého řádu v čase t od stálého (LT) a proměnného (V) zátížření. Tato hodnota je                       automaticky programem zohledněna pomocí výpočtu GMNIA, kde je imperfekce dána vztahem
                     e0 + e2,LTCR(t)

Pro návrh tlačeného prvku je požadována hodnota e2,LTCR(t∞). Jak se průhyb e2,LTCR(t∞) v čase zvětšuje, zvětšuje se současně i průhyb e2,LT(t). Pro přesný výpočet konečné hodnoty e2,LTCR(t∞) by bylo nutné použít časově závislou analýzu (TDA). V současné verzi program tento výpočet neprovádí automaticky a je třeba jej určit ručně iteračním postupem, který je popsán níže.

Kroky výpočtu v členském programu jsou následující:

  1. GMNIA výpočet odezvy prutu na dlouhodobé zatížení FLT se zadanou počáteční imperfekcí e0.
  2. Určení celkové imperfekce e0 + e2,LTCR(t) 
  3. Výpočet GMNIA odezvy prutu na celkové zatížení FLT + FV , při celkové imperfekci e0 + e2,LTCR(t∞) zadané v programu

Určení průhybu e2,LTCR(t):

Pro celkový průhyb od stálého zatížení FLT na konci životnosti v čase t:

wLT(t) = e0 + e2,LTCR(t) + e2,LT(t)

Konzervativně:

e2,LTCR(t) = φ(t0,t) * e2,LT(t)       kde φ(t0,t) je koeficient dotvarování.

Hodnota e2,LT(t∞) se určí výpočtem GMNIA s celkovou zadanou imperfekcí e0 + e2,LTCR(t∞) = e0 + φ(t0,t∞) * e2,LT(t∞). Je zřejmé, že u tohoto zjednodušeného a konzervativního přístupu hodnota e2,LT(t∞) "závisí sama na sobě" a musí být určena iterací.

Můžete iterovat postupně, jak je znázorněno níže. Jsou zobrazeny čtyři kroky iterace. Označení proměnných se mírně liší, aby obrázek zůstal jednoduchý.

φ(t0,t) = φ
e
2,LT(t) = e2,LT,i
wLT(t) = wLT,i

Videonávod výše popsané iterace je uveden níže. Excelový soubor použitý v tomto tutoriálu je rovněž přiložen.

Poznámka: Zatěžovací stav LE4 obsahuje pouze dlouhodobá zatížení (kvazistálá kombinace) a je použit jako typ zatížení ULS. To znamená, že pro výpočet počáteční imperfekce se používá materiálový model ULS.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Začněte s vaší zkušební licencí dnes a užijte si 14-ti denní plnou verzi a služby úplně zdarma.

Přiložené soubory ke stažení