Licenční podmínky IDEA StatiCa

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato Licenční smlouva pro koncové uživatele (dále jen “Licenční smlouva”) stanoví podmínky, za kterých Vám společnost IDEA StatiCa (definice níže) ochotna udělit Vám (definice níže), jakožto koncovému uživateli, licenci k Software (definice níže), a to bez ohledu na skutečnost, zda Vám je Software dodán či zpřístupněn přímo společností IDEA StatiCa, nebo Autorizovaným Distributorem (definice níže).

1.2. Podmínky uvedené v této Licenční smlouvě mohou být změněny či doplněny v rámci (i) vzájemně odsouhlasené Nabídky (definice níže), a/nebo (ii) Smlouvy o dodání Software (je-li uzavřena). V případě jakéhokoliv rozporu, dvojznačnosti nebo nesouladu mezi Vaší Smlouvou o dodání Software (je-li uzavřena) a/nebo odsouhlasenou Nabídkou na straně jedné a tímto dokumentem na straně druhé, budou mít podmínky uvedené ve Smlouvě o dodání Software a v Nabídce přednost před podmínkami uvedenými v tomto dokumentu. Není-li výslovně uvedeno jinak, jakýkoliv odkaz na tuto Licenční smlouvu v sobě zahrnuje též odkaz na Nabídku a/nebo Vaši Smlouvu o dodání Software (je-li uzavřena).

1.3. Podmínky této Licenční smlouvy jsou pro Vás právně závazné bez ohledu na způsob dodání a převzetí Software a bez ohledu na to, zda Vám byl Software dodán přímo společností IDEA StatiCa, nebo Autorizovaným Distributorem

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

2.1. K uzavření Licenční smlouvy dochází zejména: (i) přijetím Nabídky (definice níže), (ii) uzavřením příslušné Smlouvy o dodávce Software, nebo (iii) zakliknutím tlačítka “SOUHLASÍM” při instalaci Software. Uzavřením Licenční smlouvy současně:

(a) bezpodmínečně přijímáte a odsouhlasujete veškeré podmínky Licenční smlouvy;

(b) potvrzujete, že jste si tuto Licenční smlouvu přečetli; a

(c) potvrzujete, že jste oprávněnými uživateli Software a že Vaše instalace Software je legální a povolená ve smyslu příslušných ustanovení této Licenční smlouvy.

2.2. Bez uzavření této Licenční smlouvy nejste oprávněni Software instalovat nebo užívat.

3. DEFINICE

Nebude-li v této Licenční smlouvě výslovně uvedeno jinak, budou mít níže uvedené pojmy následující význam:

3.1. Propojená Osoba znamená ve vztahu ke kterékoliv ze Stran fyzickou nebo právnickou osobu, která: (i) přímo nebo nepřímo tuto Stranu kontroluje, (ii) je touto Stranou přímo nebo nepřímo kontrolována, nebo (iii) je s touto Stranou pod společnou kontrolou. Fyzická nebo právnická osoba je považovaná za kontrolující jinou právnickou osobu, pokud na této jiné osobě vlastní nebo kontroluje, ať již přímo nebo nepřímo, vice než čtyřicet procent (40 %) hlasovacích práv nebo účasti, nebo pokud přímo nebo nepřímo disponuje pravomocí tuto jinou osobu řídit nebo ovlivňovat její řízení;

3.2. Autorizovaná Propojená Osoba znamená takovou Propojenou Osobu, která je na základě Vaší Licence oprávněna k užití Software v souladu s podmínkami této Licence;

3.3. Autorizovaný Distributor znamená osobu, která je ve vztahu ke společnosti IDEA StatiCa Propojenou Osobou, nebo která je autorizovaným prodejcem společnosti IDEA StatiCa;

3.4. Důvěrná Informace znamená Software, Dokumentaci a jakékoliv informace nebo materiály v jakékoliv formě, které se týkají provozu, personálu a obchodních záležitostí společnosti IDEA StatiCa nebo Vašeho závodu a které jsou: (i) výslovně označeny jako důvěrné nebo které jsou (ii) obvykle považovány za důvěrné, a to s ohledem na jejich povahu nebo na okolnosti jejich zpřístupnění;

3.5. Předpisy o Ochraně Osobní Údajů znamenají zejména (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jen “GDPR”), (ii) jakékoliv národní prováděcí zákony, nařízení a podzákonné předpisy v aktuálním znění, (iii) jakákoliv legislativa, která GDPR a/nebo příslušené prováděcí zákony, nařízení a podzákonné předpisy nahradí, a (iv) veškeré právní předpisy na ochranu osobních údajů Spojených států amerických (USA) a právní předpisy kteréhokoliv jednotlivého státu USA, a to předpisy aktuálně platné a účinné nebo předpisy přijaté kdykoliv během Doby Licence;

3.6. Smlouva o dodání Software znamená smlouvu uzavřenou mezi Vámi a společností IDEA StatiCa, nebo Vámi a Autorizovaným Distributorem, jejímž předmětem je dodání či zpřístupnění Software.

3.7. Dokumentace znamená uživatelskou dokumentaci týkající se Software, která může být průběžně doplňován a upravována. Centrum podpory není součástí Dokumentace;

3.8. Chyba znamená vadu nebo chybu Software, která podstatným způsobem brání v provozování Software v souladu s Dokumentací;

3.9. Licenční smlouva znamená tuto licenční smlouvu pro koncové uživatele Software;

3.10. IDEA StatiCa znamená společnost ze skupiny IDEA StatiCa určená v souladu s odst. 20.1 této Licenční smlouvy;

3.11. IDEA StatiCa Campus znamená komplexní online kurz zaměřený na efektivní využití Software a určený pro statiky a konstruktéry pracující s návrhy styčníků, který není součástí Licence, Servisu ani Centra podpory a který společnost IDEA StatiCa poskytuje na základě samostatné smlouvy a poplatků (kurz je v současnosti k dispozici na webu: https://www.ideastatica.com/campus); 

3.12. Služby Helpdesk znamená služby technické podpory při instalaci a užívání Software poskytované buď přímo společností IDEA StatiCa, nebo Autorizovaným Distributorem;

3.13. Centrum podpory znamená souhrn informací a materiálů společnosti IDEA StatiCa týkající se Softwaru a/nebo problematiky analýzy stavebních konstrukcí, a to zejména strukturované prospekty (white papers), články a/nebo videa, které jsou v rámci Servisu Uživatelům zpřístupněny online prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce společnosti IDEA StatiCa; Centrum podpory nezahrnuje službu IDEA StatiCa Campus a/nebo jakékoliv jiné materiály, informace nebo sekce webu IDEA StatiCa, které jsou dle v rámci rozhraní internetové stránky předmětem zvláštních smluv a poplatků;

3.14. Licence znamená licenci k Software a Dokumentaci, která je Vám poskytnuta v rozsahu stanoveném v přijaté Nabídce (je-li realizována) a/nebo v uzavřené Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena), a to v souladu s touto Licenční smlouvou;

3.15. Licenční Poplatky znamenají poplatky za Licenci uvedené v Nabídce a/nebo v uzavřené Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena), které zaplatíte jako protiplnění za poskytnutí Licence a rovněž za poskytování Servisu, pokud je tato služba součástí Licence;

3.16. Typ Licence znamená kterýkoliv z typů Licence, které jsou uvedeny v článku ‎5 této Licenční smlouvy;

3.17. Držitel Licence znamená kterákoliv z kategorií fyzických a/nebo právnických osob, kterým je ve smyslu článku 5 této Licenční smlouvy umožněno využití příslušného Typu Licence;

3.18. Parametry Licence znamenají podmínky Licence popsané ve vztahu ke každému Typu Licence v odstavcích ‎5.2 až ‎5.7 této Licenční smlouvy a případně doplněné nebo upravené v Nabídce nebo ve Vaší Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena);

3.19. Doba Licence znamená dobu trvání Licence s tím, že tato Doba Licence může být buď časově ohraničeným obdobím, časově neomezená (neomezené Licence) nebo limitovaná na Období Předplatného (Licence založené na předplatném);

3.20. Servis znamená následující služby: (i) přístup k Vedlejším Release, (ii) přístup k Hlavním Release, (iii) Služby Helpdesk a (iv) přístup do Centra podpory; v případě Licencí založených na předplatném je Servis vždy součástí Licence;

3.21. Servisní Poplatek znamená odměnu za poskytování Servisu, přičemž u Licencí založených na předplatném je Servisní Poplatek zahrnut v Licenčním Poplatku a zvlášť je účtován pouze v případě časově neomezených Licencí;

3.22. Doba Servisu znamená dobu, po kterou je Vám poskytován Servis a která je dále specifikována v článku ‎8 této Licenční smlouvy;

3.23. Hlavní Release znamená kteroukoliv z významných verzí Software, které společnost IDEA StatiCa průběžně zpřístupňuje pro komerční využití a které jsou označeny číslem verze (v + číslo) indikujícím nový Hlavní Release;

3.24. Vedlejší Release znamená menší aktualizace Software, které mohou spočívat zejména v opravách Chyb nebo funkčních a výkonových zlepšeních, nejsou označeny číslem verze a které v žádném případě nejsou Hlavním Release;

3.25. Strana znamená dle okolností buď Vás, nebo společnost IDEA StatiCa, nebo Autorizovaného Distributora;

3.26. Povolený Účel Užívání znamená způsob, kterým jste na základě Licence oprávněni užívat Software;

3.27. Osobní Údaje znamená jakékoliv osobní údaje dle vymezení obsaženého v Předpisech o Ochraně Osobních Údajů, které se týkají buď Vás nebo Vašich uživatelů, popřípadě dalších osob, a které jsou zpracovávány společností IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaným Distributorem v souvislosti s touto Licenční smlouvou nebo Vaším užíváním Software;

3.28. Profesionální Konzultanti znamená jakékoliv profesionální poskytovatele poradenských, kontrolních a jiných specializovaných služeb, kterým jsou za účelem jejich činnosti pro příslušnou Stranu poskytovány či jinak zpřístupňovány Důvěrné Informace a kteří jsou na základě zákona a/nebo profesních předpisů vázáni mlčenlivostí, zejména pak právní a daňoví poradci či auditoři;

3.29. Nabídka znamená Vámi akceptovanou nabídku od společnosti IDEA StatiCa nebo od Autorizovaného Distributora na dodávku Licence (Licencí) nebo Servisu týkající se Software;

3.30. Souběžní Uživatelé znamená maximální povolený počet souběžných uživatelů Software;

3.31. Software znamená softwarový produkt (softwarové produkty) IDEA StatiCa, které jsou při úplatném poskytnutí specifikovány v Nabídce nebo Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena), a to včetně jakýchkoliv Vedlejších Release a Hlavních Release;

3.32. Platba Předplatného znamená pravidelný Licenční Poplatek za Licenci založenou na předplatném placenou za každé Období Předplatného vždy v jedné (1) splátce splatné k prvnímu (1.) dni tohoto období, popřípadě jiným způsobem stanoveným v Nabídce a/nebo Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena);

3.33. Období Předplatného znamená dobu platnosti Licence založené na předplatném; Období Předplatného se automaticky obnovuje na navazující období, nedojde-li k jeho ukončení za podmínek uvedených v odst. ‎7.1 této Licenční smlouvy; 

3.34. Uživatel je označení pro osoby, které jsou dle příslušných Parametrů Licence oprávněny užívat Software na základě Licence, a které může dle okolností zahrnovat zejména Vás, Vaše zaměstnance, zaměstnance Autorizované Propojené Osoby, nebo Vaše studenty, a to za předpokladu udělení licenčního klíče k užívání Software. Pro účely této definice se “zaměstnancem” rozumí i dodavatelé v postavení osob samostatně výdělečně činných, kteří Software užívají na Váš účet podle smlouvy s Vámi nebo s Vaší Autorizovanou Propojenou Osobou;

3.35. Přihlašovací Údaje znamená následující přihlašovací údaje umožňující přístup k Software: (i) uživatelské jméno a (ii) heslo;

3.36. Vy je označení pro Stranu, která nabývá Licenci, kterou jste buď Vy jako fyzická osoba nebo obchodní korporace či jiná právnická osoba, kterou zastupujete, nebo jakýkoliv povolený nabyvatel Licence nebo právní nástupce v držbě Licence.

Pro účely této Licenční smlouvy budou slova „zahrnovat“, „zejména“ a „včetně“ budou uvozovat otevřený výčet, neomezený na případy v něm výslovně uvedené. Při výkladu této Licenční smlouvy nebudou používána jakákoliv pravidla zakládající požadavek na výklad ustanovení či ujednání v neprospěch strany, která dotčené ustanovení či ujednání navrhla.

Nadpisy jsou v této Licenční smlouvě uváděny pouze za účelem označení a nemají vliv na výklad této Licenční smlouvy. 

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. Licenci a/nebo Servis získáváte uzavřením této Licenční smlouvy, a to zejména na základě Nabídky a/nebo Smlouvy o dodání Software.

4.2. Software a/nebo Servis Vám budou poskytnuty nebo dodány v souladu s Vaší Smlouvou o dodání Software (je-li uzavřena) nebo jiným způsobem určeným společností IDEA StatiCa nebo Autorizovaným Distributorem (dle okolností). V případě Zkušební Licence Vám bude Software zpřístupněn na základě odsouhlasení této Licenční smlouvy.

4.3. Přístup Uživatelů k Software bude aktivován prostřednictvím Přihlašovacích Údajů, které Vám nebo Vašim Uživatelům budou dodány společností IDEA StatiCa. Přihlašovací Údaje jsou dodávány zpravidla prostřednictvím Vaší kontaktní e-mailové adresy, s čímž uzavřením této Licenční smlouvy výslovně souhlasíte.

4.4. Software může být provozován pouze na takovém zařízení, které bude splňovat technické parametry popsané v Dokumentaci.

5. ZÁKLADNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY

5.1. Licence Vás opravňuje k užití Software v souladu s Parametry Licence a s podmínkami této Licenční smlouvy. Parametry Licence jsou dány Typem Licence (viz odst. ‎5.2 až ‎5.7 této Licenční smlouvy) a mohou být změněny či doplněny obsahem Nabídky a/nebo Smlouvy o dodání Software (je-li uzavřena). 

5.2. Běžná Komerční Licence

Povolený Účel UžíváníKomerční využití
Držitel LicenceFyzické osoby, obchodní korporace a jiné právnické osoby
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vaší fakturační adresy, nebo celý svět, pokud je tato možnost výslovně stanovena v Nabídce a/nebo Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena);
Doba Licence

Období Předplatného, nebo časově neomezená

(Upřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software, je-li uzavřena)

UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
Servis

Licence založené na předplatném: služba je zahrnuta v Licenci a Licenčních poplatcích.

Časově neomezené licence: služba je poskytována za předpokladu zaplacení Servisních Poplatků.

Souběžní UživateléUpřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena)

5.3. Globální Komerční Licence

Povolený Účel UžíváníKomerční využití
Držitel LicenceFyzické osoby, obchodní korporace a jiné právnické osoby
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiDovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba LicenceObdobí Předplatného, nebo časově neomezená (Upřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software je-li uzavřena)
UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci a/nebo zaměstnanci Vašich Autorizovaných Propojených Osob
ServisLicence založené na předplatném: služba je zahrnuta v Licenci a Licenčních poplatcích.
Časově neomezené licence: služba je poskytována za předpokladu zaplacení Servisních Poplatků.
Souběžní UživateléUpřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena)

5.4. Licence pro Vzdělávání

Povolený Účel UžíváníSamovzdělávání Držitele Licence
Držitel LicenceStudenti, učitelé a akademičtí pracovníci
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vašeho trvalého pobytu
Doba LicenceObdobí Předplatného
UživateléVy
ServisSlužba je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléJeden (1)

5.5. Akademická Licence – Vzdělání

Povolený Účel UžíváníVzdělávání
Držitel LicenceUniverzity, vysoké školy a výzkumné ústavy a instituce 
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba LicenceObdobí Předplatného
(Upřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software, je-li uzavřena)
UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci a/nebo Vaši studenti
ServisSlužba je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléUpřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena)

5.6. Akademická Licence – Poradenství 

Povolený Účel UžíváníVzdělávání, výzkum a komerční využití
Držitel LicenceUniverzity, vysoké školy a výzkumné ústavy a instituce 
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahZemě Vaší fakturační adresy
Doba LicenceObdobí Předplatného
(Upřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software, je-li uzavřena)
UživateléVy a/nebo Vaši zaměstnanci
ServisSlužba je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléUpřesní se v Nabídce nebo ve Smlouvě o dodání Software (je-li uzavřena)

5.7. Zkušební Licence

Povolený Účel UžíváníZkouška technických vlastností Software a možností jeho komerčního využití výhradně pro Vaše interní potřeby (komerční využití není v žádném případě dovoleno)
Držitel LicenceBez omezení
Užívání Licence Autorizovanými Propojenými OsobamiNedovoleno
Územní rozsahCelý svět
Doba LicenceČtrnáct (14) kalendářních dnů
UživateléVy
ServisSlužba je zahrnuta v Licenci
Souběžní UživateléJeden (1)

6. DALŠÍ LICENČNÍ PODMÍNKY

6.1. Za předpokladu řádné a včasné úhrady Licenčního Poplatku, je-li požadován, a dále za podmínky řádného plnění povinností dle této Licenční smlouvy, Nabídky a/nebo Vaší Smlouvy o dodávce Software (je-li uzavřena), Vám tímto společnost IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaný Distributor uděluje nevýhradní, nepřevoditelné a nepodlicencovatelné právo si Software stáhnout, nainstalovat a užívat ho v souladu s Povoleným Účelem Užívání a v takovém počtu souběžných Uživatelů Software, který bude odpovídat sjednanému a zakoupenému počtu Souběžných Uživatelů, a to vše po stanovenou Dobu Licence.. 

6.2. Zavazujete se sami plnit následující povinnosti a zajistit, aby tyto povinnosti plnily rovněž Vaše Autorizované Propojené Osoby, Vaši Uživatelé a jakékoliv další osoby, kterým jste udělili přístup k Software: 

(a) nebudete užívat Software, Dokumentaci a/nebo Centrum podpory jinak než způsobem stanoveným v odst. 6.1 výše, zejména pak nebudete Software ani Dokumentace užívat bez Licence a/nebo v rozporu s příslušnými Parametry Licence;  

(b) neumožníte, aby se jakákoliv kopie Software, a/nebo jakékoliv materiály, který jsou součástí Centra podpory, dostaly mimo Vaši držbu nebo kontrolu, popřípadě mimo držbu nebo kontrolu Vaší Autorizované Propojené Osoby;

(c) nebudete kopírovat Software ani jeho část; tím není dotčena možnost pořídit si přiměřené množství kopií výhradně pro účely zálohovaní;

(d) nebudete Software a ani jakoukoliv jeho část upravovat, kombinovat, vylepšovat nebo slučovat s jiným software;

(e) nepostoupíte ani nepřevedete Software a/nebo Licenci (s výjimkou převodů na Autorizované Propojené Osoby v mezích příslušných Parametrů Licence), nebudete distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat, podlicencovat, zpoplatňovat, publikovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem nakládat se Softwarem nebo jej zatěžovat, neposkytnete Software a/nebo Licenci žádné třetí straně a ani nebudete Software užívat tak, že byste: (i) zpřístupňovali Software jako službu třetím stranám (software-as-a-service), (ii) poskytovali jako službu výstupy ze Software (service bureau) nebo (iii) jiným obdobným způsobem zneužívali Software k poskytování služeb;

(f) nebudete jakkoliv upravovat, překládat, dekódovat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo převádět ze strojového kódu (disassemble) celý nebo jakoukoli část Software ani jakkoliv odvozovat zdrojový kód Software či k němu jakkoliv přistupovat;

(g) neumožníte využití Software prostřednictvím duplikace, virtualizace nebo jiné obdobné technologie způsobem, v jehož důsledku by mohlo dojít k překročení počtu Vámi zakoupených Souběžných Uživatelů;

(h) nebudete užívat Software za účelem vývoje jiného software;

(i) nebudete ze Software nebo jeho výstupů ani z Dokumentace odstraňovat, mazat, pozměňovat, ani zakrývat jakákoliv označení duševního vlastnictví a nebudete se pokoušet odstranit nebo obejít žádný z mechanismů ochrany duševního vlastnictví v Software nebo jeho výstupech; a

(j) nebudete používat Software ani Dokumentaci v rozporu s jakýmkoliv aplikovatelným zákonem, nařízením či pravidlem.

6.3. Není-li výslovně dohodnuto jinak, Licence Vás opravňuje k užití Softwaru výhradně v mezích postupů, funkcí a účelů, k nimž byl společností IDEA StatiCa výslovně určen a které jsou výslovně popsány v Dokumentaci.

6.4. Touto Licenční smlouvou se zavazujete, že přijmete veškerá rozumná opatření nezbytná k tomu, aby Vaše Autorizované Propojené Osoby a Vaši Uživatelé, včetně Vašich zaměstnanců, dodavatelů a jakýchkoliv dalších osob, kterým jste poskytli přístup k Software, dodržovaly povinnosti stanovené tímto článkem. V tomto ohledu se zavazujete zejména (i) uzavřít s takovými osobami nezbytné smluvní závazky a kontrolovat jejich plnění, (ii) přijmout přiměřená organizační opatření k prevenci porušováním povinností dle tohoto článku, zejména tím že přístup k Software budete poskytovat výhradně na základě potřeby jeho využití, a (iii) přijmout přiměřená technická opatření, zejména ke kontrole užívání Software a k ochraně hesel a přístupových údajů.

6.5. Tímto berete na vědomí, že Software je Vám poskytován na základě licence, a není Vám prodáván. Nenabýváte žádná vlastnická práva, práva z duševního vlastnictví ani jiná práva k Software, s výjimkou práva užívat Software v souladu s Licencí poskytnutou na základě této Licenční smlouvy za sjednaných pravidel, podmínek a omezení. Společnost IDEA StatiCa si vyhrazuje a plně si ponechává veškerá práva, právní tituly a podíly na Software a na všech právech z duševního vlastnictví vzniklých na základě Software a/nebo s ním souvisejících. Zavazujete se chránit veškerý Software (včetně všech jeho kopií) proti porušení práv z duševního vlastnictví, zpronevěře, krádeži, zneužití a nepovoleným přístupům.

7. AUTOMATICKÁ OBNOVA OBDOBÍ PŘEDPLATNÉHO (SUBSCRIPTION)

7.1. V případě Licencí založených na předplatném se Období Předplatného automaticky obnovuje (a to i opakovaně), a to vždy na další Období Předplatného v délce stanovené Nabídkou a/nebo Vaší Smlouvou o dodání Software (je-li uzavřena). To neplatí v případě, že kterákoliv ze Stran nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím aktuálně platného Období Předplatného písemně oznámí druhé Straně ukončení předplatného.   

8. SERVIS (MAINTENANCE)

8.1. V Licencích založených na předplatném je zahrnut i Servis, přičemž v takovém případě Doba Servisu odpovídá Období Předplatného, a to včetně každého jeho automatického prodloužení v souladu s odst. 7.1 výše, a to až do uplynutí nebo ukončení dané Licence.

8.2. V případě časově neomezených Licencí není Servis zahrnut v Licenci. Poskytování Servisu musí být samostatně objednáno a je podmíněno uzavřením Smlouvy o dodání Software (je-li uzavřena), odsouhlasením samostatné Nabídky, nebo Vaší objednávky v jakékoliv jiné formě, a dále placením Servisních Poplatků. Doba Servisu se automaticky obnovuje (a to i opakovaně), a to vždy na další období odpovídající Době Servisu dle Vaší Smlouvy o dodání Software, Vaší Nabídky nebo Vaší původní objednávky. V Nabídce a/nebo ve Smlouvě o dodání Software je možné stanovit a dojednat, že úvodní Doba Servisu skončí na konci kalendářního roku, v němž byla ohledně Servisu schválena Nabídka a/nebo uzavřena Smlouva o dodání Software, a poté se Doba Servisu bude automaticky prodlužovat o další období odpovídající kalendářnímu roku. Automatické obnovení či prodloužení Doby Servisu je kterákoliv ze Stran oprávněna ukončit tak, že nejpozději třicet (30) dnů před uplynutím aktuálně platné Doby Servisu písemně oznámí druhé Straně její ukončení.   

8.3. Poskytování Servisu vyžaduje Licenci k aktuální verzi Software. V případě, že nebudete mít v době vydání aktuálního Hlavního Release aktivovaný Servis, a tedy nezískáte Licenci k aktuální verzi Software, je možné Servis obnovit až po zakoupení nové verze Software.

8.4. Ve Vzdělávacích Licencích a ve Zkušební Licenci je Servis zahrnut.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1. Licenční Poplatky a Servisní Poplatky jste povinni platit v souladu s podmínkami uvedenými v Nabídce a/nebo Vaší Smlouvě o dodání Software. 

10. INFLAČNÍ DOLOŽKA

10.1. Výše Plateb Předplatného a Servisních Poplatků bude upravována v závislosti na vývoji inflace, a to v souladu s tímto článkem ‎10.

10.2. Výše Plateb Předplatného a Servisních Poplatků bude automaticky upravena o inflaci vždy k 1. listopadu každého kalendářního roku (dále jen „Datum Úpravy“), a to podle ročního Harmonizovaného indexu spotřebitelských cen pro Evropskou unii zpracovávaného Eurostat (Evropským statistickým úřadem) a zveřejněného pro předchozí kalendářní rok (dále jen “Index”). Bude-li hodnota Indexu menší nebo rovna nule, úprava neproběhne. Index je zpravidla publikován na webových stránkách Eurostatu, které naleznete zde:

https://ec.europa.eu/eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en

10.3. Inflační úpravy podle odst. ‎10.2 nebudou uplatňovány zpětně na již zaplacené Licenční a Servisní Poplatky. Uplatní se pouze na Platby Předplatného a Servisní Poplatky splatné po příslušném Datu Úpravy v rámci příslušného Období Předplatného nebo Doby Servisu. Vaše příští platba a každá další platba následující po jakémkoliv Datu Úpravy bude zahrnovat veškeré inflační úpravy provedené do Vaší předchozí platby. Například u inflační úpravy prováděné ke dni 01.11.2021 by se postupovalo následovně: (i) Pokud by byly Vaše Platba Předplatného nebo Servisní Poplatek placeny měsíčně, uplatnila by se inflační úprava na Platbu Předplatného nebo Servisní Poplatek účtovaný v listopadu 2021 a v každém následujícím měsíci. (ii) Pokud by byly Vaše Platba Předplatného nebo Servisní Poplatek placeny ročně k 31.12., uplatnila by se inflační úprava na Platbu Předplatného nebo Servisní Poplatek účtované dne 31.12.2021. (iii) Pokud by byly Vaše Platba Předplatného nebo Servisní Poplatek placeny jednou (1x) za dva (2) roky vždy k 31.12., uplatnila by se inflační úprava ze dne 01.11.2021 na Platbu Předplatného nebo Servisní Poplatek účtované dne 31.12.2021 a společně s ní by se uplatnila též inflační úprava ze dne 01.11.2020 za předchozí rok. V případě, že některý z Indexů nezbytných k provedení inflačních úprav nebude k Datu Úpravy dosud zveřejněn, budou Platba Předplatného nebo Servisní Poplatek účtovány bez takové inflační úpravy a částka odpovídající inflační úpravě Vám bude účtována separátně, bezodkladně po zveřejnění Indexu.

10.4. V případě, že Index přestane existovat, bude použit takový index, který ho v rámci Evropské Unie nahradí. Nebude-li žádný takový index nebude zřízen, bude použit index platný v České republice, který svou povahou a účelem Indexu nejlépe odpovídá.  

11. IDEA BIM A LICENCE OPEN SOURCE SOFTWARE

11.1. Software je vytvořen tak, aby pracoval s a byl napojen na datové modely využívané programy pro Computer-aided Engineering (CAE) a Computer-aided Drawing (CAD) uvedené v Dokumentaci (dále jen „Programy CAE/CAD“). Tato funkce Softwaru bude dále pro účely tohoto odstavce 11.1 označována jen jako „BIM Link“.

11.2. Společnost IDEA StatiCa, ani Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) neposkytuje žádnou záruku funkcionality BIM Link ve vztahu k aktualizacím a novým verzím napojených Programů CAE/CAD, které budou vydány poté, co nabudete Licenci. Bez ohledu na uvedené však společnost IDEA StatiCa vyvine rozumně požadované úsilí k tomu, aby byla funkcionalita BIM Link odpovídajícím způsobem upravena do dvou (2) měsíců po vydání aktualizace a/nebo nové verze příslušného Programu CAE/CAD.

11.3. Společnost IDEA StatiCa, ani Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) nenese jakoukoliv odpovědnost za to, že Software ztratí funkcionalitu BIM Link v důsledku jakýchkoliv zásahů a kroků vlastníka, vývojáře či distributora příslušného Programu CAE/CAD, popřípadě dalších třetích stran. To platí zejména a v případě, že příslušná třetí strana ukončí napojitelnost Programu CAE/CAD.

11.4. Software může obsahovat nebo být poskytován s komponenty, které podléhají podmínkám licencí pro “open source“ software (dále jen “Open Source Software”). Společnost IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) Vám na základě Vaší písemné žádosti a v odpovídajícím rozsahu poskytne informaci, jaký Open Source Software je součástí Software. V rozsahu vyžadovaném podmínkami licence pro Open Source Software se ve vztahu k takovému Open Source Software použijí uvedené podmínky namísto podmínek této Licenční smlouvy, a to zejména, nikoliv však výlučně, všechna ustanovení upravující přístup ke zdrojovému kódu, úpravy nebo reverzní inženýrství.

12. PORUŠENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

12.1. V případě, že se v průběhu trvání Licence dozvíte o jakémkoliv: (i) porušení této Licenční smlouvy, (ii) porušení (skutečných nebo tvrzených) práv duševního vlastnictví společnosti IDEA StatiCa k Software, nebo (iii) neoprávněném použití Software, jste povinni o tom neprodleně informovat společnost IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaného Distributora (je-li Stranou) a poskytnout společnosti IDEA StatiCa a/nebo Autorizovanému Distributorovi (je-li Stranou) přiměřenou součinnost v souvislosti s jakoukoliv žalobou nebo řízením týkajícím se takových skutečností.

12.2. V případě, že nezaplatíte Licenční poplatek v dohodnutém termínu splatnosti a zůstanete v prodlení s platbou ještě po dobu třiceti (30) od jeho uplynutí a/nebo porušíte jakoukoliv povinnost dle této Licenční smlouvy, dochází k automatickému ukončení této Licenční smlouvy i jakýchkoliv dalších licenčních smluv uzavřených mezi Vámi a společností IDEA StatiCa a k zániku Licence i jakýchkoliv dalších licencí, které Vám byly uděleny ze strany společnosti IDEA StatiCa, Autorizovaných Distributorů a/nebo s nimi Propojených Osob. Společnost IDEA StatiCa není v takovém případě povinna jakkoliv refundovat či vracet dříve zaplacené Licenční Poplatky, Servisní Poplatky ani jejich část. Společnost IDEA StatiCa má současně právo deaktivovat nebo Vám zablokovat užívání Software a/nebo přístup k jakýmkoliv projektům vytvořeným za pomoci software od společnosti IDEA StatiCa, a to bez předchozího upozornění. Oprávnění společnosti IDEA StatiCa, Autorizovaného Distributora a/nebo s nimi Propojených Osob požadovat neuhrazené platby, náhradu vzniklé škody nebo vznést jiné nároky dle příslušných předpisů tím není dotčeno.

12.3. V případě, že porušíte kteroukoliv ze svých povinností dle odst. 6.2 až 6.4 této Licenční smlouvy, zejména pokud budete používat Software bez platné Licence a/nebo v rozporu s Vašimi Parametry Licence nebo pokud nezajistíte, aby Vaši Uživatelé, zaměstnanci a další osoby uvedené v odst. 6.4 této Licenční smlouvy neužívali Software bez platné Licence ani v rozporu s Vašimi Parametry Licence, bude společnost IDEA StatiCa oprávněna požadovat náhradu škody a veškeré další nároky s tím související dle příslušného práva. Nadto bude společnost IDEA StatiCa oprávněna požadovat zaplacení příplatku k Vašim Licenčním Poplatkům, a to za každé porušení povinností uvedených v tomto odstavci. Příplatek bude odpovídat aktuální výši licenčního poplatku za Globální komerční licenci, který je účtován ve státě Vašeho sídla nebo (dle okolností) Vašeho místa bydliště, a to za každý Software užívaný tímto způsobem a za každou unikání IP adresu využitou k přístupu k danému Software. 

12.4. V případě, že v dohodnutém termínu splatnosti nezaplatíte sjednaný Servisní Poplatek, jsou společnost IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) oprávněni Vám bez předchozího upozornění s okamžitou platností ukončit poskytování Servisu. Společnost IDEA StatiCa v takovém případě není povinna jakkoliv refundovat či vracet dříve zaplacené Servisní Poplatky či Licenční poplatky. Oprávnění společnosti IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaného Distributora a jejich Spřízněných osob požadovat neuhrazené platby, náhradu vzniklé škody nebo vznést jiné nároky dle příslušných předpisů tím není dotčeno.

12.5. Uzavřením této Licenční smlouvy se zavazujete zajistit, aby byl Software na základě Vaší Licence užíván v souladu s jejími podmínkami. Společnost IDEA StatiCa ani Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé Vám a/nebo třetí straně v případě, že došlo k porušení podmínek Licenční smlouvy. Současně v případě, že v důsledku takového porušení, zejména pak v důsledku užití Software v rozporu s Licencí, vznese jakákoliv třetí osoba vůči společnosti IDEA StatiCa a/nebo Autorizovanému Distributorovi (je-li Stranou) jakýkoliv nárok, včetně případných nároků z titulu porušení práv z duševního vlastnictví, jste povinni společnost IDEA StatiCa plně indemnifikovat (odškodnit) a převzít odpovědnost vůči dané třetí osobě, a to tak, že: (i) uspokojíte příslušný nárok třetí osoby, a/nebo (ii) budete společnost IDEA StatiCa procesně bránit proti uplatnění nároků této třetí osoby, a/nebo (iii) poskytnete společnosti IDEA StatiCa nezbytnou součinnost při obraně proti uplatněnému nároku a uhradíte jí účelně vynaložené náklady na tuto obranu, a/nebo (iv) nahradíte společnosti IDEA StatiCa veškerou újmu, ztrátu a jakékoliv náklady (včetně nákladů řízení a právního zastoupení) vzniklé v důsledku a/nebo v souvislosti s porušením Vašich povinností dle této Licenční smlouvy, užitím či zneužitím Software z Vší strany a s veškerými závazky, nedostatky, nároky třetích osob, žalobami, rozhodnutími, opatřeními, smíry, sankcemi a pokutami vzniklými z tohoto důvodu. Volbu příslušného nároku provede s ohledem na účelnost a po konzultaci s Vámi v dobré víře společnost IDEA StatiCa.

13. OMEZENÁ ZÁRUKA

13.1. Společnost IDEA StatiCa poskytuje záruku za to, že Software bude fungovat v podstatném rozsahu v souladu s Dokumentací, která je k němu vydána (dále jen „Záruka“), a to po dobu šesti (6) měsíců od uzavření Licenční smlouvy nebo, pokud k němu dojde dříve, od dodání Software dle článku 4 těchto Licenčních podmínek (dále jen „Záruční doba“). Vaším jediným a výhradním právem a tomu odpovídající výhradní odpovědností společnosti IDEA StatiCa, jejích Autorizovaných Distributorů, Propojených Osob a dodavatelů z titulu jakéhokoliv porušení této Záruky bude to, že společnost IDEA StatiCa dle svého uvážení a na své náklady buď: (i) opraví Chybu poskytnutím instrukce, jak se jí vyhnout, nebo vydáním Vedlejšího či Hlavního Release, (ii) nahradí Software, nebo (iii) jednostranně ukončí Licenci a vrátí Vám část uhrazeného Licenčního poplatku či Servisního Poplatku odpovídající období ode dne oznámení Chyby do konce Záruční doby.  Tato Záruka je Vám poskytována pod podmínkou, že Chybu písemně oznámíte společnosti IDEA StatiCa v průběhu Záruční doby a že na výzvu poskytnete důkaz o zakoupení příslušné Licence z autorizovaného zdroje (tj. od společnosti IDEA StatiCa nebo od Autorizovaného Distributora). Záruka se nevztahuje na jakékoliv chyby či jiné nedostatky způsobené nebo vyplývající z: (i) hardware, na kterém je Software provozován, (ii) nedodržení požadavků na použití Software uvedených v Dokumentaci nebo jiného nesprávného používání Software, (iii) jakýchkoliv úprav Software provedených Vámi nebo jakoukoliv třetí stranou, a to i v případě, že by taková úprava byla odsouhlasena společností IDEA StatiCa, a (iv) jakýchkoliv jiných jednáních či opomenutích přičitatelných Vám a/nebo jakékoliv třetí straně; za takovéto chyby a/nebo nedostatky společnost IDEA StatiCa neodpovídá. Záruka se nevztahuje na žádnou licenci poskytovanou bezplatně.

13.2. V případě, že  by užívání Software z Vaší strany v souladu s touto Licenční smlouvou, zejména pak s Povoleným Účelem Užívání, porušovalo jakákoliv práva z duševního vlastnictví třetí strany a/nebo bylo takové porušení třetí stranou vůči Vám nebo společnost IDEA StatiCa vzneseno, je společnost IDEA StatiCa oprávněna, zcela dle svého uvážení a na své náklady, buď: (i) obstarat pro Vás právo, které Vám umožní Software nadále užívat; (ii) nahradit porušující Software nebo jeho část funkčně ekvivalentním software; nebo (iii) ukončit tuto Licenční smlouvu a Licenci a vrátit Vám: (a) v případě časově neomezených Licencí část zaplaceného Licenčního Poplatku odpovídající období zbývajícímu do konce Záruční doby, pakliže dosud neuplynula, a část zaplaceného Servisního Poplatku odpovídající období do konce Doby Údržby, a (b) v případě Licence založené na předplatném část Platby Předplatného odpovídající době zbývající do konce Období Předplatného. Tento odstavec ‎13.2 zakládá jedinou odpovědnost společnosti IDEA StatiCa a Váš jediný a výhradní nárok v souvislosti se skutečným nebo domnělým porušením duševního vlastnictví třetích stran vyplývajícím z jakéhokoli užívání Software.

13.3. Na Servis, včetně výstupů z této služby, které mají podobu hmotné či nehmotné věci, zejména (nikoliv však výlučně) na Hlavní Release a Vedlejší Release, pachte, jiný software a dokumentaci, se Záruka dle odst. 13.1 výše ani žádná jiná forma záruky nevztahuje. Záruka či odpovědnost za vady v jakékoliv formě, která by se na Servis a shora uvedené výstupy mohla vztahovat na základě zákona, obchodních zvyklostí a/nebo z jiného důvodu, se v největším možném rozsahu přípustném dle aplikovatelného práva vylučuje.

13.4. S VÝJIMKOU OMEZENÉ ZÁRUKY UVEDENÉ V ODST. 13.1 JSOU SOFTWARE I SERVIS POSKYTOVÁNY VE STAVU „JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ DALŠÍCH ZÁRUK A S VYLOUČENÍM ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM DLE APLIKOVATELNÉHO PRÁVA. SPOLEČNOST IDEA STATICA ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY VE VZTAHU K SOFTWARE NEBO DOKUMENTACI, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONNÉ NEBO JINÉ, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁRUK ZA OBCHODOVATELNOST, TITUL A VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK NEPORUŠENÍ ZÁKONA A/NEBO PRÁV TŘETÍCH OSOB (NON-INFRINGEMENT), ZÁRUK OBVYKLÝCH VLASTNOSTÍ, ZÁRUK NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ (NON-INTERFERENCE), ZÁRUK ZA PŘESNOST INFORMAČNÍHO OBSAHU NEBO JINÝCH ZÁRUK VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, ZÁKONA, ZVYKLOSTÍ NEBO Z OBCHODNÍ PRAXE. SPOLEČNOST IDEA STATICA ZEJMÉNA NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE: (I) BUDE VHODNÝ PRO VÁMI ZAMÝŠLENÉ UŽITÍ; (II) BUDE FUNGOVAT NEPŘETRŽITĚ NEBO BEZ CHYB, NEBO ŽE SPOLEČNOST IDEA STATICA, AUTORIZOVANÝ DISTRIBUTOR NEBO JAKÁKOLI TŘETÍ STRANA OPRAVÍ JAKÉKOLI CHYBY NEBO VYŘEŠÍ JAKÝKOLIV POŽADAVEK NA PODPORU VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARE; (III) BUDE INTERAGOVAT S JINÝMI SOFTWAROVÝMI PRODUKTY NEŽ JSOU PRODUKTY UVEDENÉ V DOKUMENTACI; NEBO (IV) BUDE PRACOVAT S HARDWARE NEBO HARDWAROVÝMI KONFIGURACEMI JINÝMI NEŽ TY, KTERÉ SPLŇUJÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY STANOVENÉ V DOKUMENTACI. V PŘÍPADĚ, ŽE VÁM VZNIKNOU JINÁ PRÁVA NA ZÁKLADĚ ZÁKONA, BUDE TRVÁNÍ TĚCHTO PRÁV OMEZENO NA NEJKRATŠÍ DOBU POVOLENOU ZÁKONEM.

14. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

14.1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST IDEA STATICA, OSOBY S NÍ PROPOJENÉ, ANI JEJÍ DODAVATELÉ V SOUVISLOSTI S LICENČNÍ SMLOUVOU A JEJÍM PLNĚNÍM NEODPOVÍDAJÍ ZA ZTRÁTU PŘÍJMŮ, UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU VÝROBY, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, NÁKLADY ZPŮSOBENÉ PRODLENÍM, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽITÍ, ZTRACENÉ NEBO NEPŘESNÉ ÚDAJE, SELHÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH MECHANISMŮ NEBO ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, PODMÍNĚNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, A TO I KDYŽ O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY BYLI PŘEDEM INFORMOVÁNI. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA VEŠKERÉ NÁROKY, BEZ OHLEDU NA FORMU, AŤ JIŽ NA NÁROKY ZE SMLOUVY, Z DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), ZÁVAZKU ODŠKODNĚNÍ, OBJEKTIVNÍ ČI JINÉ ODPOVĚDNOSTI.

14.2. LIMIT NÁHRADY ŠKODY: CELKOVÁ VÝŠE VŠECH NÁROKŮ Z TITULU ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU SPOLEČNOSTÍ IDEA STATICA NA ZÁKLADĚ A/NEBO V SOUVISLOSTI S LICENČNÍ SMLOUVOU JE OMEZENA A VE SVÉM ÚHRNU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ SOUHRNNÉ VÝŠI LICENČNÍCH POPLATKŮ A SERVISNÍCH POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZA PŘÍSLUŠNÝ SOFTWARE A SERVIS SKUTEČNĚ ZAPLATILI.

14.3. Ustanovení tohoto článku 14 zůstane v platnosti i v případě zániku nebo ukončení Licenční smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

15. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Zásady ochrany osobních údajů IDEA StatiCa, které se týkají zpracování Osobních Údajů, jsou zveřejněny na adrese https://www.ideastatica.com/privacy-policy/

15.2. Pokud bude Předpisy o Ochraně Osobních Údajů v souvislosti se zpracováním Osobních Údajů vyžadován Váš Souhlas, budete o tento souhlas požádání separátně. Uzavření Licenční smlouvy a souhlas s Licenčními podmínkami z Vaší strany nezakládá nebo nenahrazuje Váš souhlas se zpracováním jakýchkoliv Osobních Údajů.

16. AUDIT 

16.1. Společnost IDEA StatiCa a její Autorizovaní Distributoři mohou kdykoli provést audit dodržování podmínek této Licenční smlouvy z Vaší strany (dále jen “Audit”) nebo za tímto účelem jmenovat externího auditora, který Audit provede. Společnost IDEA StatiCa Vás musí o takovém Auditu informovat alespoň pět (5) dní předem; to neplatí v případě, že je Audit veden elektronicky v souladu s ustanovením odst. 16.3 níže.

16.2. V souvislosti s Auditem jste povinni poskytnout společnosti IDEA StatiCa, jejímu Autorizovanému Distributorovi nebo ustanovenému externímu auditorovi přiměřenou součinnost a spolupráci a takový přístup do prostor, systémů a materiálů, který je nezbytný k určení toho, zda Vy a Autorizované Propojené Osoby dodržujete podmínky této Licenční smlouvy.

16.3. Aniž je dotčeno výše uvedené, může být audit prováděn také elektronicky s využitím auditních funkcí Software, které společnosti IDEA StatiCa umožňují automaticky monitorovat, zda je užívání Software v souladu s podmínkami Licence, a které rozpoznají a oznámí společnosti IDEA StatiCa, že došlo k instalaci nebo používání nelicencovaných nebo jinak protiprávních kopií Software. V této souvislosti berete na vědomí, že Software automaticky poskytuje IDEA StatiCa data týkající se jeho instalace a užívání, a s tímto poskytnutím výslovně souhlasíte.

16.4. V případě, že z výsledků Auditu vyplyne, že Vy nebo Autorizovaná Propojená Osoba nepoužíváte Software nebo jinak nejednáte v souladu s podmínkami Licence, jste povinni takový nesoulad okamžitě odstranit, a to zakoupením a zaplacením dalších Licencí nebo jiným vhodným způsobem, a uhradit IDEA StatiCa přiměřené náklady spojené s provedením Auditu. Tím nejsou dotčena veškerá případná další práva nebo nároky společnosti IDEA StatiCa související s porušením podmínek Licence nebo s Auditem. 

17. MLČENLIVOST

17.1. Každá Strana se vůči druhé Straně zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech Důvěrných Informacích a tyto Důvěrné Informace nezveřejňovat ani jakýmkoliv jiným způsobem nezpřístupňovat žádné třetí osobě. Povinnost dle předcházející věty se nepoužije ve vztahu k Důvěrným Informacím, které jsou 

(a) již v držení třetí strany z jiných důvodů než v důsledku porušení tohoto odstavce ‎17.1; nebo

(b) zveřejněny z jiných důvodů než v důsledku porušení tohoto odstavce ‎17.1.

17.2. Porušením povinné mlčenlivosti není zpřístupnění Důvěrných informací vlastním zaměstnancům, zástupcům, subdodavatelům, Autorizovaným Propojeným Osobám, Propojeným Osobám společnosti IDEA StatiCa, Profesionálním Konzultantům a zaměstnancům uvedených subjektů, avšak pouze v rozsahu, ve kterém tyto osoby Důvěrné Informace potřebují k plnění svých povinností vůči příslušné Straně (poskytnutí na principu need-to-know). V takovém případě je Strana poskytující Důvěrné Informace povinna zajistit, aby příslušná osoba se zaváže k dodržování povinné mlčenlivosti nejméně v rozsahu vyplývajícím z této Licenční smlouvy.

17.3. Bez ohledu na výše uvedené je kterákoli ze Stran oprávněna zpřístupnit Důvěrné Informace, pokud je takové zpřístupnění vyžadováno zákonem, vyhláškou nebo rozhodnutím vydaným příslušnými orgánem nebo soudním rozhodnutím, a to za předpokladu, že tato Strana (i) zveřejní pouze takovou část Důvěrných Informací, která je požadována, (ii) informuje příjemce Důvěrných Informací o tom, že poskytnuté informace jsou důvěrné, a pokud je to možné, vyvine přiměřené úsilí k zajištění toho, že příjemce bude informace uchovávat jako důvěrné, a (iii) neprodleně oznámí druhé Straně takové zpřístupnění Důvěrných Informací s tím, že toto oznámení bude obsahovat popis zpřístupněných informací, příjemce informací a okolností, které vedly ke vzniku povinnosti je zpřístupnit.

17.4. Každá ze Stran se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby její zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé a ve Vašem případě také zaměstnanci, zástupci a subdodavatelé Vašich Propojených Osob a Vaši Profesionální Konzultanti, jednali v souladu s ustanoveními tohoto článku.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně za jakékoli prodlení nebo nesplnění jakékoli povinnosti podle této Licenční smlouvy (s výjimkou povinnosti zaplatit poplatky), pokud je takové prodlení nebo nesplnění povinností způsobeno událostmi, které nastanou  po uzavření této Licenční smlouvy, které jsou mimo přiměřenou kontrolu takové Strany a které příslušná Strana při vynaložení obvyklé péče a opatrnosti nemohla předvídat ani odvrátit, jako je např. stávka, blokáda, válka, teroristický čin, povstání, nepokoje, požár, výbuch, přírodní katastrofa, selhání nebo omezení dodávek elektřiny či jiných médií, selhání nebo omezení telekomunikačních nebo datových sítí či služeb, DoS útok (hackerský útok směřující ke znepřístupnění služby), embargo nebo odmítnutí příslušných povolení vládní agenturou (dále jen „Událost Vyšší Moci“). V případě, že nastane Událost Vyšší Moci, musí být o této skutečnosti a o předpokládané době trvání druhá Strana neprodleně informována. Bude-li v důsledku Události Vyšší Moci plnění této Licenční smlouvy zpožděno o více než tři (3) měsíce, může kterákoliv ze Stran tuto Licenční smlouvu ukončit písemnou výpovědí s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) doručenou druhé Straně.

19. DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

19.1. Tato Licenční smlouva a Licence udělená na jejím základě zůstávají v platnosti až do uplynutí Doby Licence, pokud nebudou v souladu s podmínkami této Licenční smlouvy ukončeny dříve.

19.2. Nad rámec jiných případů výslovně uvedených v této Licenční smlouvě jsou společnost IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaný Distributor (je-li Stranou) oprávněni s okamžitou účinností (bez výpovědní doby) ukončit Licenční smlouvu písemnou výpovědí a zrušit Licenci udělenou na jejím základě v případě, že:

(a) vstoupíte do likvidace; 

(b) bude zahájeno jakékoli řízení s cílem rozhodnout o Vašem úpadku nebo insolvenci a Vy na výzvu společnosti IDEA StatiCa nedoložíte, že příslušné řízení není opodstatněné, ani nezajistíte zastavení takového řízení ve lhůtě třiceti (30) dní od jeho zahájení;

(c) bude Vám z jakéhokoliv právního důvodu ustanoven nucený správce pro jakýkoliv Váš majetek;

(d) porušíte tuto Licenční smlouvu nebo Smlouvu o dodání Software a zároveň: (i) toto porušení nelze napravit, nebo (ii) toto porušení lze napravit, ale z Vaší strany nedojde k nápravě ani ve lhůtě třiceti (30) dní od písemné výzvy společnosti IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaného Distributora (je-li Stranou) k jejímu provedení;

(e) stanete se obecně neschopnými plnit své splatné peněžité smluvní závazky, přičemž za neschopné plnit budete bez dalšího vždy považováni, pokud jste v prodlení se zaplacením smluvního peněžitého závazku po dobu delší tří (3) měsíců.

19.3. V případě ukončení této Licenční smlouvy nevzniká nárok na vrácení jakýchkoliv Licenčních Poplatků, Plateb Předplatného a/nebo Servisních Poplatků.

19.4. Ukončením této Licenční smlouvy nejsou dotčena nabytá práva nebo jiné nároky, které má Strana k dispozici. Po ukončení této Licenční smlouvy jste povinni společnosti IDEA StatiCa neprodleně vrátit veškeré nosiče obsahující Software a všechny jeho kopie, nebo z takových nosičů Software smazat a tuto skutečnost písemně potvrdit společnosti IDEA StatiCa.

19.5. Ukončení této Licenční smlouvy nemá vliv na platnost ani účinnost ustanovení této Licenční smlouvy, která mají výslovně nebo dle své povahy zůstat v platnosti i po takovém ukončení.

20. LOKALIZACE A ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Pro účely této Licenční smlouvy a Vaší Smlouvy o dodání Software (je-li uzavřena) bude pojmem „společnost IDEA StatiCa“, který představuje zejména vlastníka Software a vydavatele této Licenční smlouvy, případně dle okolností též Stranu této Licenční smlouvy nebo Vaší Smlouvy o dodání Software, označovat vždy konkrétní společnost ze skupiny IDEA StatiCa specifikovanou níže určenou v závislosti na tom, kde se nachází Vaše sídlo nebo, pokud jste fyzickou osobou, Vaše místo bydliště (dále jen „Lokalizace“).

LokalizaceSpolečnost ze skupiny IDEA StatiCaRozhodné právoJurisdikce
USA, KanadaIDEA StatiCa US LLC, společnost založená a fungující v Delaware, se sídlem: 309 Fellowship Road, Suite 200, Mount Laurel, NJ 08054Právo státu New YorkSoudy státu New York
Ostatní státyIDEA StatiCa s.r.o., IČ: 28356586, společnost založená a fungující v České republice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 63425, se sídlem: Šumavská 519/35, 60200 Brno, Czech RepublicPrávo České republikyPříslušné soudy České republiky

20.2. Tato Licenční smlouva a Vaše Smlouva o dodání Software (je-li uzavřena) včetně Licence a/nebo jakýchkoliv dalších práv a povinností z nich vyplývajících a jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z jejich neplatnosti se budou řídit právním řádem specifikovaným výše v odst. 20.1 na základě Vaší Lokalizace, s výjimkou příslušných kolizních norem daného práva. Použití Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno. 

20.3. Autorizovaný Distributor není oprávněn změnit žádnou z podmínek stanovených v tomto článku. Jakékoliv změny podmínek uvedených v tomto článku v rámci Nabídky a/nebo Smlouvy o dodání Software podléhají předchozímu písemnému souhlasu všech společností ze skupiny IDEA StatiCa, kterých se taková změna týká.

21. ŘEŠENÍ SPORŮ

21.1. Každá ze Stran se zavazuje v dobré víře jednat o řešení jakéhokoli sporu týkajícího se této Licenční smlouvy a/nebo Licence. V případě, že takové jednání nepovede k vyřešení sporu k přiměřené spokojenosti obou Stran, budou Strany postupovat podle ustanovení odst. ‎21.2 níže. 

21.2. Veškeré spory, nároky nebo neshody vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Licenční smlouvou, Software a/nebo Licencí, budou s konečnou platností rozhodovány soudy a/nebo arbitrážními orgány určenými dle odst. 20.1 výše na základě Vaší Lokalizace České republiky. Příslušným k řešení sporů bude, pokud je volba místní příslušnosti dle rozhodného práva přípustná, vždy věcně příslušný soud v místě sídla společnosti IDEA StatiCa.

21.3. Autorizovaný Distributor není oprávněn změnit žádnou z podmínek stanovených v tomto článku. Jakékoliv změny podmínek uvedených v tomto článku v rámci Nabídky a/nebo Smlouvy o dodání Software podléhají předchozímu písemnému souhlasu všech společností ze skupiny IDEA StatiCa, kterých se taková změna týká.

22. EMBRAGA, SANKCE A OMEZENÍ

22.1. Software, Dokumentace nebo jejich části mohou být předmětem omezení vyplývajících z embarg, sankcí, kontroly vývozu a jiných obdobných omezení. Zavazujete se dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se embarg a kontroly vývozu, zejména platné a účinné zákonů a nařízení Spojených států amerických a Evropské unie.

22.2. Aniž by bylo jakkoliv dotčeno předcházející ustanovení, uzavřením této Licenční smlouvy: (i) prohlašujete a zaručujete, že nejste vedeni na žádném seznamu zakázaných nebo omezených stran, který je veden vládou USA/EU, a že se nenacházíte (nebo nejste občanem) státu, který je předmětem embargo vlády USA/EU nebo který je vládou USA/EU označen za zemi podporující terorismus, a (ii) zavazujete se, že nezpřístupníte nebo nebude užívat Software v rozporu s exportními embargy, zákazy a restrikcemi vlády USA/EU a že toto nepovolíte uživatelům.

23. ZMĚNY LICENČNÍ SMLOUVY

23.1. Společnost IDEA StatiCa si vyhrazuje právo aktualizovat nebo změnit podmínky pro Licenční smlouvy. Změny podmínek Licenční smlouvy jsou účinné okamžikem jejich publikace nebo doručení. Na tuto Licenční smlouvu se takové změny, vyjma případů uvedených v odst. 23.2 níže, použijí od okamžiku přijetí změny z Vaší strany. Za přijetí změny podmínek této Licenční smlouvy v uvedeném smyslu bude považováno rovněž odsouhlasení nového znění této Licenční smlouvy v průběhu instalace Software nebo v průběhu instalací spojených s aktualizací Software, zejména prostřednictvím Hlavních Release, Vedlejších Release a patchů, které bude provedeno zakliknutím souhlasu s licenčními podmínkami v instalačním rozhraní nebo jiným vhodným způsobem. Uzavřením této Licenční smlouvy berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že aktualizace Software Vám nemusejí být bez odsouhlasení nového znění Licenční smlouvy zpřístupněny.

23.2. Společnost IDEA StatiCa je na rámec uvedeného oprávněna rovněž jednostranně měnit podmínky této Licenční smlouvy nebo do ní přidávat nová ustanovení, pokud dle uvážení společnosti IDEA StatiCa vznikne potřeba takových změn nebo doplnění. K vyloučení pochybností se stanoví, že za takovou důvodnou potřebu bude vždy považována potřeba změnit nebo nově a výslovně upravit znění některých práv a povinností Stran v souvislosti s: (i) legislativními změnami, (ii) změnami dostupných technologií, nebo (iii) změnami obchodní politiky společnosti IDEA StatiCa. Návrhy změn a/nebo dodatků této Licenční smlouvy, a to případně též ve formě úplného znění této Licenční smlouvy, Vám v takovém případě budou zaslány nejméně dva (2) měsíce před navrhovaným datem účinnosti příslušné změny. V případě, že s navrhovanou změnou nebudete souhlasit, budete mít právo ukončit tuto Licenční smlouvu s účinností ke dni bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované změny, a to písemným oznámením doručeným společnosti IDEA StatiCa nejpozději k uvedenému datu. V případě, že nedojde k ukončení Licenční smlouvy dle předchozí věty, stane se vůči Vám nové znění Licenční smlouvy závazným a účinným ode dne účinnosti uvedeného v návrhu příslušné změny této Licenční smlouvy. 

24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

24.1. Tato Licenční smlouva, Nabídka a/nebo Vaše Smlouva o dodání Software (je-li uzavřena) a podmínky v nich obsažené v příslušném rozsahu nahrazují licenční podmínky obsažené ve veškerých předchozích dohodách mezi vámi a společností IDEA StatiCa týkajících se současných nebo předchozích verzí Software. Veškerá práva a povinnosti obsažená v jakékoli z takových předchozích dohod, která jsou v současné době platná a účinná a která nejsou v souladu s touto Licenční smlouvou se uzavřením této Licenční smlouvy výslovně mění tak, aby s ní byla v souladu.

24.2. Pokud kterýkoli soud nebo správní orgán příslušné jurisdikce rozhodne, že kterékoli ustanovení této Licenční smlouvy je neplatné nebo nevymahatelné, neovlivní neplatnost nebo nevymahatelnost takového ustanovení ostatní ustanovení této Licenční smlouvy. Všechna ustanovení, která nejsou touto neplatností nebo nevymahatelností dotčena, zůstávají platná a účinná. Strany jsou v takovém případě povinny nahradit uvedené neplatné nebo nevymahatelné ustanovení Licenční smlouvy novým ustanovením, platným a vymahatelným, které v co největší míře nahradí ekonomické, právní a obchodní cíle neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. V případě, že se Strany na obsahu uvedeného náhradního ustanovení nedohodnou a neplatné nebo nevymahatelné ustanovení připraví kteroukoliv ze Stran o podstatnou výhodu, kterou původně předpokládala, má dotčená Strana právo tuto Licenční smlouvu písemně vypovědět s okamžitým účinkem (bez výpovědní doby).

24.3. Nebude-li výslovně písemně sjednáno jinak, veškerá oznámení, žádosti, souhlasy, uplatnění nároků, požadavky, vzdání se práv a veškerá další sdělené dle této Licenční smlouvy musejí být vyhotoveny v písemné formě a budou považovány za doručené: (i) k okamžiku osobního doručení (při písemném potvrzení o převzetí), (ii) k okamžiku doručení adresátovi, pokud jsou odeslány prostřednictvím uznávané kurýrní služby (s potvrzením o přijetí); (iii) ke dni odeslání prostřednictvím e-mailu (s potvrzením o přenosu), pokud jsou odeslány během běžných pracovních hodiny příjemce, a k následujícímu pracovnímu dni, pokud jsou odeslány po běžných pracovních hodných příjemce; (iv) ke třetímu (3.) dni od odeslání při odeslání prostřednictvím doporučené pošty s potvrzení o doručení a předplacenými poštovními poplatky a k patnáctému (15.) dni při takovém odeslání v případě mezistátní pošty. Oznámení musejí být zasílána na adresy a e-mailové adresy příslušné Strany uvedené ve Smlouvě o dodání Software nebo určené Stranou oznámení učiněným v souladu s tímto odstavcem 24.3.

24.4. Nejste oprávněni postoupit ani jinak převést žádné z Vašich práv a delegovat ani jinak přenést žádnou z Vašich povinností či plnění dle této Licenční smlouvy a zavazujete se zajistit, aby k takovému přechodu práv ani přenosu povinností nedošlo nezávisle na Vaší vůli na základě zákona ani jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu společnosti IDEA StatiCa. Společnost IDEA StatiCa je oprávněn takový souhlas udělit nebo neudělit zcela dle svého uvážení. Pro účely předchozí věty a bez omezení jejího obecného vymezení bude jakákoliv fúze, konsolidace nebo přeměna zahrnující Vás (bez ohledu na to, zda jste pouze zúčastněnou nebo též nástupnickou společností) považována za převod práv a přenos povinností či plnění, k němuž je vyžadován předchozí písemný souhlas společnosti IDEA StatiCa. Žádná delegace ani jiné přenesení povinností Vás nezbaví Vašich povinností ani plnění dle této Licenční smlouvy. Jakékoliv zamýšlené postoupení, přenos nebo převod v rozporu s tímto odstavcem 24.1 je neplatný. IDEA StatiCa a/nebo Autorizovaný Distributor jsou oprávněni postoupit nebo jakkoliv jinak převést jakákoliv svá práva, povinnosti a plnění dle této Licenční smlouvy bez Vašeho souhlasu. Tato Licenční smlouva zavazuje a je uzavírána ve prospěch jejích Stran a jejich povolených právních nástupců a postupníků. 

24.5. Není-li výslovně uvedeno či sjednáno jinak, je tato Licenční smlouva uzavírána výhradně ve prospěch jejích Stran a jejich příslušných právních nástupců a povolených postupníků, a nezakládá žádná práva ani výhody žádné třetí osobě.


Tyto licenční podmínky jsou platné od 18. 02. 2022.

Předchozí verze licenčních podmínek

Licenční podmínky IDEA StatiCa platné od října 2020 do února 2022