Gebruiksrechtovereenkomst IDEA StatiCa

1. INLEIDENDE BEPALING

1.1. Deze Gebruiksrechtovereenkomst (ofwel ‘End User License Agreement’, hierna de “EULA”) geeft de voorwaarden waaronder IDEA StatiCa (hieronder gedefinieerd) bereid is een licentie te verlenen voor de Software (hieronder gedefinieerd) aan U als de eindgebruiker (hieronder gedefinieerd), ongeacht of deze licentie aan U verleend is door IDEA StatiCa of door een Geautoriseerde Distributeur (hieronder gedefinieerd). 

1.2. De voorwaarden van deze EULA kunnen worden gewijzigd of aangevuld door (i) een wederzijds overeengekomen Offerte (zoals hieronder gedefinieerd) en/of (ii) een Software Leveringsovereenkomst (indien van toepassing). In geval van tegenstrijdigheid, dubbelzinnigheid of inconsistentie tussen Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten) en/of de overeengekomen Offerte enerzijds en dit document anderzijds, hebben de bepalingen uit de overeenkomst van levering van de Software en de Offerte voorrang op de bepalingen uit dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, omvat elke verwijzing naar deze EULA tevens een verwijzing naar de Offerte en/of Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).

1.3. De voorwaarden van deze EULA zijn juridische bindend voor U, ongeacht de manier van levering van de Software en los van de vraag of de Software direct aan U verleend is door IDEA StatiCa of indirect door een Geautoriseerde Distributeur.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE EULA

2.1. Deze EULA komt in het bijzonder tot stand door: (i) akkoord te gaan met de Offerte (hieronder gedefinieerd), (ii) het aangaan van een wederzijdse overeenkomst van levering van de Software of (iii) door op “I ACCEPT” (of woorden van die strekking) te klikken gedurende de installatie van de Software. Door deze EULA te sluiten:

(a) gaat U onvoorwaardelijk akkoord met de voorwaarden van deze EULA;

(b) erkent U deze EULA te hebben gelezen; en 

(c) bevestigt U een geautoriseerde gebruiker te zijn van de Software en dat Uw installatie van de Software legaal is en toegestaan onder deze EULA. 

2.2. Het is U niet toegestaan de Software te installeren of te gebruiken zonder deze EULA te sluiten.

3. DEFINITIES

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze EULA, hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

3.1. Partner betekent tegenover enige Partij, persoon of entiteit, elke andere persoon of entiteit die: (i) direct of indirect zeggenschap heeft, (ii) direct of indirect onder zeggenschap staat van of (iii) onder gezamenlijk zeggenschap staat met een dergelijke Partij. Een persoon of entiteit wordt beschouwd als het hebben van zeggenschap over een andere persoon of entiteit als deze de persoon of entiteit in eigendom heeft, direct of indirect zeggenschap heeft hierover, meer dan veertig procent (40%) van de aandelen met stemrecht of andere eigendomsbelangen houdt van de andere persoon of entiteit of als het direct of indirect de macht heeft het beleid te bepalen of te doen bepalen;

3.2. Geautoriseerde Partner betekent elke Partner die geautoriseerd is de Software te gebruiken op basis van Uw Licentie overeenkomstig de voorwaarden van die Licentie;

3.3. Geautoriseerde Distributeur betekent elke Partner van IDEA StatiCa of een geautoriseerde wederverkoper van IDEA StatiCa; 

3.4. Vertrouwelijke Informatie betekent de Software, Documentatie en enige informatie en materiaal in welke vorm dan ook betreffende bedrijfsvoering, personeel en zakelijk verkeer van of IDEA StatiCa of U dat: (i) ofwel als vertrouwelijk wordt aangemerkt, ofwel (ii) naar redelijkheid als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard of omstandigheden waaronder de informatie of het materiaal bekend is gemaakt; 

3.5. Gegevensbeschermingswetgeving betekent (i) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de “AVG”), (ii) enige nationale implementatiewetgeving, verordeningen en secundaire wetgeving, zoals eens in de zoveel tijd geamendeerd of geüpdatet en (iii) enige opvolgende wetgeving van de AVG en de implementatieregels, verordeningen en secundaire wetgeving hiervan en (iv) alle wetten en regelingen van de Verenigde Staten ("VS") inzake gegevensbescherming van een afzonderlijke VS-staat, ongeacht of deze momenteel van kracht zijn of op enig moment tijdens de Licentieperiode worden aangenomen;

3.6. Overeenkomst van levering van de Software betekent een contract tussen U en IDEA StatiCa of U en een Geautoriseerde Distributeur voor de levering of terbeschikkingstelling van de Software.

3.7. Documentatie betekent gebruikersdocumentatie betreffende de Software die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt en gewijzigd; de Kennisbank is geen onderdeel van de Documentatie; 

3.8. Fout betekent een gebrek of fout in de Software die de Software ervan weerhoudt wezenlijk conform de Documentatie te functioneren;

3.9. EULA betekent deze gebruiksrechtovereenkomst voor Software;

3.10. IDEA StatiCa betekent de vennootschap van de IDEA StatiCa Groep die is aangewezen overeenkomstig paragraaf 20.1 van deze Licentieovereenkomst;

3.11. IDEA StatiCa Campus betekent een online cursus bedoeld voor bouwkundig ingenieurs en ontwerpers van verbindingen; het gaat over het effectief gebruik van de Software aangeboden door IDEA StatiCa die niet is inbegrepen in de Licentie, het Onderhoud en/of de Kennisbank en waarvoor een apart contract en vergoedingen van toepassing zijn (de cursus is momenteel beschikbaar op: https://www.ideastatica.com/campus);

3.12. Helpdesk Services betekent de diensten van technische ondersteuning ten aanzien van de installatie en het gebruik van de Software ofwel direct verleend door IDEA StatiCa, ofwel door enige andere Geautoriseerde Distributeur;

3.13. Kennisbank betekent online informatie en materiaal betreffende de Software en/of structurele analyse zoals white papers, artikelen en/of video’s, welke gepubliceerd worden op de website van IDEA StatiCa en aan U beschikbaar worden gesteld via de webaansluiting als onderdeel van het Onderhoud aan de IDEA StatiCa website; de Kennisbank omvat niet de IDEA StatiCa Campus en/of andere materialen, informatie of onderdelen van de IDEA StatiCa website die, volgens de webinterface, onderworpen zijn aan afzonderlijke contracten en vergoedingen;

3.14. Licentie betekent de licentie voor de Software en Documentatie aan U verleent volgens de Offerte (indien gerealiseerd) en/of de wederzijdse overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten) en overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA;

3.15. Licentiekosten betekenen de kosten voor de Licentie gespecificeerd in de Offerte en/of de wederzijdse overeenkomst van levering van de Software en door U te betalen voor de Licentieverlening en, als Onderhoud in de Licentie is inbegrepen, voor het verlenen van Onderhoud; 

3.16. Licentiecategorie betekent een van de categorieën van de Licentie, zoals verder gedefinieerd in Artikel 5 van deze EULA;

3.17. Licentiehouder betekent de categorie van individuen en/of entiteiten in aanmerking komend voor een bepaalde Licentiecategorie zoals verder omschreven in Artikel 5 van deze EULA;

3.18. Licentiekenmerken betekenen de kenmerken van de Licentie omschreven voor elke Licentiecategorie in de Artikelen 5.2 tot 5.7 van deze EULA, wat aangevuld of aangepast kan worden in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten);

3.19. Licentieperiode betekent de duur van de Licentie, in aanmerking nemende dat deze Licentieperiode zowel voor een bepaalde tijd, onbepaalde tijd (onbeperkte Licentie) of beperkt tot de Abonnementsperiode (Licentie op basis van een abonnement) kan zijn;

3.20. Onderhoud betekent de volgende diensten: (i) Minor Releases, (ii) Main Releases, (iii) Helpdesk Services en (iv) toegang tot de Kennisbank; in het geval van een Licentie op basis van een abonnement is Onderhoud altijd inbegrepen;

3.21. Onderhoudskosten betekenen de kosten voor de Onderhoudsdiensten, in aanmerking nemend dat deze Onderhoudskosten reeds inbegrepen zijn in de Licentiekosten voor een Licentie op basis van een abonnement en alleen voor Licenties voor onbepaalde tijd apart in rekening worden gebracht;

3.22. Onderhoudsperiode betekent de periode waarin Onderhoud aan U wordt verleend en welke verder gedefinieerd is in Artikel 8 van deze EULA;

3.23. Main Release betekent elke ingrijpende versie van de Software die eens in de zoveel tijd algemeen in de handel verkrijgbaar wordt gemaakt door IDEA StatiCa en die door IDEA StatiCa een versienummer krijgt toegewezen (v + nummer) dat een nieuwe Main Release aanduidt; 

3.24. Minor Releases betekent update releases van de Software, die in het bijzonder Fouten kunnen herstellen of functies en prestaties kunnen verbeteren, maar die geen versie nummer toegewezen krijgen en geenszins een Main Release inhouden;

3.25. Partij betekent ofwel U of IDEA StatiCa, of de Geautoriseerde Distributeur voor zover van toepassing;

3.26. Toegestaan Gebruik betekent de manier waarop U geautoriseerd bent de Software te gebruiken op basis van de Licentie; 

3.27. Persoonsgegevens betekenen enige persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Gegevensbeschermingswetgeving betreffende ofwel U ofwel Uw gebruikers of andere fysieke personen, indien van toepassing, die verwerkt zijn door IDEA StatiCa en/of door de Geautoriseerde Distributeur in verband met deze EULA en/of Uw gebruik van de Software;

3.28. Professionele Adviseurs betekenen enige professionele verleners van advies, toezicht en andere gespecialiseerde diensten die toegang krijgen tot Vertrouwelijke Informatie voor hun werkzaamheden voor een van de Partijen en die door de wet en/of professionele ethiek gebonden zijn tot geheimhouding met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische adviseurs, belastingadviseurs en auditors;

3.29. Offerte betekent de Offerte voor levering van de Licentie(s) of Onderhoud betreffende de Software voorgelegd aan U door IDEA StatiCa of een Geautoriseerde Distributeur en geaccepteerd door U;

3.30. Plekken betekent het maximaal toegestane aantal Gebruikers dat gelijktijdig gebruik maakt van de Software;

3.31. Software betekent softwareproducten van IDEA StatiCa gespecificeerd in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten) inclusief enige Minor Releases en Main Releases;

3.32. Abonnementskosten betekenen reguliere Licentiekosten voor een Licentie op basis van een abonnement betaald voor elke Abonnementsperiode in één (1) termijn verschuldigd op de eerste (1ste) dag van elke Abonnementsperiode, of anders gespecificeerd in de Offerte en/of de wederzijdse Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten);

3.33. Abonnementsperiode betekent de geldigheidsduur van een Licentie op basis van een abonnement; de Abonnementsperiode is incidenteel (namelijk met automatische verlenging) en elke Partij heeft het recht de automatische verlenging te annuleren onder de voorwaarden uiteengezet in Artikel 7.1 van deze EULA;

3.34. Gebruiker betekent U, een individueel in loondienst bij U of bij een Geautoriseerde Partner of uw studenten, naar gelang hetgeen van toepassing is, die een geldige licentiesleutel is toegewezen om de Software te gebruiken. Voor het doel van deze definitie, worden zelfstandige opdrachtnemers die de Software gebruiken namens U op grond van een overeenkomst met U of een Geautoriseerde Partner ook als ‘werknemers’ beschouwd;

3.35. Gebruikersgegevens betekenen de volgende gegevens die toegang verlenen tot de Software: (i) gebruikersnaam en (ii) wachtwoord;

3.36. U wordt gebruikt als referentie naar de Partij die de Licentie verkrijgt, U als individueel of de zakelijke entiteit/organisatie die U vertegenwoordigt, zoals gespecificeerd in de Offerte, of enige rechtsopvolger. 

Voor de toepassing van deze EULA, (a) worden de woorden "omvatten," "omvat," en "met inbegrip van" geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking"; en (b) verwijzen de woorden "hierin," "hiervan," "hierbij," "hiertoe," en "hieronder" naar deze EULA als een geheel. Deze EULA wordt geïnterpreteerd zonder rekening te houden met enig vermoeden of regel die constructie of interpretatie vereist in het nadeel van de partij die een instrument opstelt of een instrument laat opstellen. 

De kopteksten in deze EULA dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze EULA.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1. U verkrijgt Uw Licentie(s) en/of Onderhoud door deze EULA te sluiten op basis van in het bijzonder de Offerte en/of de overeenkomst van levering van de Software. 

4.2. De Software en/of het Onderhoud zal aan U worden geleverd of ter beschikking gesteld in overeenstemming met Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten), of zoals anderszins door IDEA StatiCa of de Geautoriseerde Distributeur is bepaald, al naar gelang van  toepassing. Indien Uw Licentie een Proeflicentie is, zal de Software aan U ter beschikking worden gesteld na aanvaarding van deze EULA.

4.3. De toegang tot de Software wordt geactiveerd via de Gebruikersgegevens aan U geleverd door IDEA StatiCa. Gebruikersgegevens worden normaliter verstrekt per e-mail via Uw contact emailadres. Door het sluiten van deze EULA, gaat U akkoord met het ontvangen van de Gebruikersgegevens per e-mail. 

4.4. De Software kan alleen worden gebruikt op de hardware die voldoet aan de technische kenmerken omschreven in de Documentatie. 

5. ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN

5.1. De Licentie(s) verlenen U toestemming de Software overeenkomstig Uw Licentiekenmerken en de voorwaarden van deze EULA te gebruiken. Uw Licentiekenmerken zijn gedefinieerd in Uw Licentiecategorie (zie Artikel 5.2-5.7 van deze EULA) en door de inhoud van de Offerte en/of de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten). 

5.2. Commerciële Standaardlicentie

Toegestaan GebruikCommerciële doeleinden
LicentiehouderIndividuen of zakelijke entiteiten en rechtspersonen
Geautoriseerde PartnerNiet toegestaan
WerkingsgebiedLand van Uw factuuradres of Wereldwijd indien uitdrukkelijk gespecificeerd in de Offerte en/of Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).
Licentieperiode

Abonnementsperiode of voor onbepaalde tijd

(gespecificeerd in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software, indien gesloten)

GebruikersU en/of Uw werknemers
Onderhoud

Licentie op basis van een abonnement: Onderhoud is inbegrepen in de Licentie en de Licentiekosten

Licentie voor onbepaalde tijd: Onderhoud wordt verleend tegen aanvullende Onderhoudskosten

PlekkenVolgens de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).


5.3. Globale Commerciële Ondernemingslicentie 

Toegestaan GebruikCommerciële doeleinden
LicentiehouderIndividuen of zakelijke entiteiten en rechtspersonen
Geautoriseerde PartnerToegestaan
WerkingsgebiedWereldwijd
Licentieperiode

Abonnementsperiode of voor onbepaalde tijd

(gespecificeerd in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software, indien gesloten)

GebruikersU en/of Uw werknemers en/of de werknemer van Uw geautoriseerde Partners, naar gelang hetgeen van toepassing is
Onderhoud

Licentie op basis van een abonnement: Onderhoud is inbegrepen in de Licentie en de Licentiekosten

Licentie voor onbepaalde tijd: Onderhoud wordt verleend tegen aanvullende Onderhoudskosten

PlekkenVolgens de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).


5.4. Onderwijslicentie

Toegestaan GebruikZelfstudie/onderwijs van de Licentiehouder
LicentiehouderStudenten, docenten en academici
Geautoriseerde PartnerNiet toegestaan
WerkingsgebiedLand van Uw verblijf
LicentieperiodeAbonnementsperiode
GebruikersU
OnderhoudIn de Licentie inbegrepen
PlekkenEén (1)


5.5. Academische Licentie - Onderwijs

Toegestaan GebruikOnderwijs
LicentiehouderUniversiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten
Geautoriseerde PartnerNiet toegestaan
WerkingsgebiedWereldwijd
Licentieperiode

Abonnementsperiode

(gespecificeerd in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software, indien gesloten)

GebruikersU en/of Uw werknemers en/of Uw studenten
OnderhoudIn de Licentie inbegrepen
PlekkenVolgens de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).


5.6. Academische Licentie - Raadgeving

Toegestaan GebruikOnderwijs, onderzoek en commerciële doeleinden
LicentiehouderUniversiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten
Geautoriseerde PartnerNiet toegestaan
WerkingsgebiedLand van Uw factuuradres
Licentieperiode

Abonnementstermijn

(gespecificeerd in de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software, indien gesloten)

GebruikersU en/of Uw werknemers
OnderhoudIn de Licentie inbegrepen
PlekkenVolgens de Offerte of in de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten).


5.7. Proeflicentie 

GebruikTechnische of commerciële evaluatie van de Software, uitsluitend voor Uw interne doeleinden (Commercieel gebruik van de Software is niet toegestaan)
LicentiehouderOnbeperkt
Geautoriseerde PartnerNiet toegestaan
WerkingsgebiedWereldwijd
LicentieperiodeVeertien (14) kalenderdagen
GebruikersU
OnderhoudIn de Licentie inbegrepen
PlekkenEén (1)

Gebruik Technische of commerciële evaluatie van de Software, uitsluitend voor Uw interne doeleinden (Commercieel gebruik van de Software is niet toegestaan)

6. OVERIGE LICENTIEVOORWAARDEN

6.1. Onderworpen aan de tijdige betaling van de Licentiekosten, naar gelang hetgeen van toepassing is, en onderworpen aan de voldoening aan de voorwaarden voorgesteld in deze EULA, de Offerte en/of de relevante overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten), verleent de vennootschap IDEA StatiCa en Geautoriseerde Distributeur  U een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Software te downloaden, installeren en gebruiken voor Toegestaan Gebruik en met een aantal Gebruikers van de Software conform het overeengekomen en gekochte aantal Plekken.

6.2. U laat zelf na en U ziet erop toe dat Uw Geautoriseerde Partners en enige andere persoon aan wie U toegang heeft verleend tot de Software dit ook nalaten:

(a) de Software, de Documentatie en/of de Kennisbank te gebruiken, behalve zoals bepaald in paragraaf 6.1, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Software of Documentatie zonder Licentie en/of in strijd met de toepasselijke Licentiekenmerken;

(b) toe te staan dat kopieën van de Software en/of materialen in de Kennisbank Uw bezit of controle of die van Uw Geautoriseerde Partner verlaten;

(c) de gehele of onderdeel van de Software te kopiëren; dit is niet van toepassing op een redelijk aantal back-up kopieën uitsluitend voor back-up doeleinden;

(d) de gehele of onderdeel van de Software aan te passen, te bevorderen of samen te voegen met enige andere software;

(e) de Software toe te kennen, over te dragen (tenzij aan Geautoriseerde Partners wanneer toegestaan onder de Licentiekenmerken), te verspreiden, verkopen, leasen, verhuren, licentiëren, in rekening te brengen of op enige andere wijze te verhandelen of bezwaren, de Software (i) beschikbaar te stellen aan enige derden (software-as-a-service), (ii) een servicebureau of (iii) vergelijkbare diensten aan enige derden te verlenen; 

(f) de Software (gedeeltelijk) te wijzigen, vertalen, terug te brengen naar de broncode, te decompileren, te demonteren of toegang te verschaffen tot de broncode van de Software;

(g) gebruik van de Software mogelijk te maken door duplicatie middels virtualisatie of vergelijkbare technologie op een wijze die het aantal door U gekochte Plekken overschrijdt;

(h) de Software te gebruiken voor het ontwikkelen van andere software; 

(i) enige intellectueel eigendom markering in de Software of outputs hiervan te verwijderen, wissen of wijzigen of te proberen enige intellectueel eigendom beschermingsmechanismes in de Software of de outputs hiervan te verwijderen of te omzeilen; en

(j) de Software of Documentatie gebruiken in strijd met enige wet, voorschrift of regel 

6.3. Tenzij anders overeengekomen, wordt Uw gebruik van de Software beperkt tot uitsluitend de processen, functies en doeleinden aangemerkt door IDEA StatiCa en gespecificeerd in de Documentatie.

6.4. U neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw Geautoriseerde Partners, Uw Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Uw werknemers en contractanten, en iedere persoon aan wie U toegang hebt verleend, de verplichtingen uit hoofde van dit artikel nakomen. In dit verband bent U met name verplicht om (i) de noodzakelijke contractuele verplichtingen van deze personen vast te stellen en toe te zien op de naleving van deze verplichtingen, (ii) passende organisatorische maatregelen te treffen om inbreuken te voorkomen, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, het uitsluitend verlenen van toegang tot de Software op basis van noodzaak tot gebruik, en (iii) passende technische maatregelen te treffen, met name om toezicht te houden op het gebruik van de Software en om de wachtwoorden en toegangsgegevens te beschermen.

6.5. U erkent dat de Software onder licentie aan U wordt verstrekt, en niet wordt verkocht. U verwerft geen eigendomsbelang in de Software onder deze EULA, of enige andere rechten op de Software anders dan het gebruik van de Software in overeenstemming met de licentie verleend onder deze EULA, met inachtneming van alle voorwaarden, bepalingen en beperkingen. IDEA StatiCa behoudt haar volledige recht, titel en belang in en op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Software, onder voorbehoud van de licentie die uitdrukkelijk aan U is verleend in deze EULA. U zult alle Software (inclusief alle kopieën daarvan) beschermen tegen inbreuk, verduistering, diefstal, misbruik of onbevoegde toegang.

7. AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE ABONNEMENTSPERIODE 

7.1. De Abonnementsperiode wordt herhaaldelijk automatisch verlengd voor volgende periodes gelijk aan de Abonnementsperiode volgens de Offerte tenzij een van de Partijen de andere Partij uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan het verval van de huidige Abonnementsperiode schriftelijk de beëindiging hiervan mededeelt. 

8. ONDERHOUD

8.1. Onderhoud is altijd inbegrepen in Licentie(s) op basis van een abonnement en, in een dergelijk geval, loopt de Onderhoudstermijn gelijk aan de Abonnementsperiode, met inbegrip van elke verlenging van de Abonnementsperiode ingevolge artikel 7.1, tot het vervallen of beëindigen van de op een abonnement gebaseerde Licentie.  

8.2. In het geval van een Licentie voor onbepaalde tijd, is het Onderhoud niet inbegrepen en is dit onderhevig aan een aparte Offerte of Uw bestelling in welke andere vorm dan ook en de betaling van aparte Onderhoudskosten. De Onderhoudsperiode wordt herhaaldelijk automatisch verlengd voor volgende periodes gelijk aan de Onderhoudsperiode volgens de Offerte of Uw initiële Bestelling tenzij een van de Partijen de andere Partij uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan het verval van de huidige Onderhoudsperiode schriftelijk de beëindiging hiervan mededeelt. Indien zo bepaald in de Offerte, vervalt de initiële Onderhoudstermijn ook aan het eind van het kalenderjaar gedurende welke de Offerte betreffende het Onderhoud was ingegaan en daarna wordt de Onderhoudstermijn automatisch verlengd voor opvolgende periodes van een kalenderjaar tenzij een van de Partijen de andere Partij uiterlijk dertig (30) dagen voorafgaand aan het verval van de huidige Onderhoudsperiode schriftelijk de beëindiging hiervan mededeelt. 

8.3. Onderhoud vereist een Licentie voor de nieuwste versie van de Software. Indien U geen actief Onderhoud heeft wanneer de nieuwe Main Release is uitgegeven en U derhalve geen Licentie voor de nieuwste versie van de Software heeft verkregen, moet U de Software upgrade kopen voordat het Onderhoud gereactiveerd kan worden.

8.4. Onderhoud is inbegrepen in Onderwijslicenties en Proeflicenties. 

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1. De Licentiekosten of Onderhoudskosten worden betaald, indien van toepassing, volgens de voorwaarden vastgelegd in de Offerte en/of de relevante Overeenkomst van levering van de Software. 

10. INFLATIECORRECTIE

10.1. Abonnementskosten en Onderhoudskosten zijn onderworpen aan de inflatiecorrectie regels van dit Artikel 10.

10.2. Abonnementskosten en Onderhoudskosten worden op 1 november van elk kalenderjaar automatisch gecorrigeerd, conform de jaarlijkse Geharmoniseerde consumentenprijsindex voor de Europese Unie (HICP) gepubliceerd door Eurostat (Europees Statistiek Bureau) voor het volgende kalenderjaar (hierna de “Index”). Indien de waarde van de Index minder of gelijk aan nul is, zal geen correctie plaatsvinden. De Index wordt normaliter gepubliceerd op de onderstaande website van Eurostat: 

https://ec.europa.eu/eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en 


10.3. Inflatiecorrectie onder Artikel 10.2 geldt niet met terugwerkende kracht, namelijk voor de Licentie- en Onderhoudskosten die reeds zijn betaald. Inflatiecorrectie geldt alleen voor de Abonnements- en Onderhoudskosten te betalen na de Indexdatum in een bepaalde Abonnementsperiode of Onderhoudstermijn. In Uw volgende betaling en elke betaling daarna volgend op een Indexdatum worden alle inflatiecorrecties verwerkt die na Uw laatste betaling hebben plaatsgevonden. Indien bijvoorbeeld op 1 november 2021 een inflatiecorrectie wordt doorgevoerd en (i) Uw Abonnements- of Onderhoudskosten maandelijks worden betaald, wordt de inflatiecorrectie toegepast op Uw Abonnements- of Onderhoudskosten die in november, en elke maand daarna, wordt gefactureerd; (ii) Uw Abonnements- of Onderhoudskosten jaarlijks op 31 december worden betaald, dan wordt de inflatiecorrectie toegepast op Uw Abonnements- of Onderhoudskosten die op 31 december 2021 wordt gefactureerd; of (iii) Uw Abonnements- of Onderhoudskosten tweejaarlijks op 31 december van oneven jaren worden betaald, dan wordt de inflatiecorrectie voor 1 november 2020 en 1 november 2021 toegepast op Uw Abonnements- of Onderhoudskosten van 31 december 2021. In het geval dat een van de Indexen die noodzakelijk is voor de inflatiecorrectie, niet gepubliceerd is voor de Indexdatum van die Abonnements- of Onderhoudskosten, wordt de betaling in rekening gebracht zonder de overeenkomstige inflatiecorrecties en de correctiehoeveelheid wordt zonder onnodige vertraging apart in rekening gebracht na de publicatie van deze Index. 

10.4. Als de Index ophoudt te bestaan, wordt deze vervangen met de index die zijn plaats inneemt aangaande de Europese Unie en, indien niet een dergelijke index wordt geïntroduceerd, de index geldend voor de Tsjechische Republiek die naar aard en doel het meest overeenkomt met de Index. 

11. IDEA BIM EN OPEN BRON SOFTWARE LICENTIE

11.1. De Software is ontworpen om te functioneren en gelinkt te worden aan gegevensmodellen van CAE (computer-aided engineering) en CAD (computer-aided drawing) programs (hierna de “CAE/CAD programs”) opgesomd in de Documentatie. De functionaliteit omschreven in deze paragraaf zal hierna de “BIM Link” genoemd worden.

11.2. IDEA StatiCa, of Geautoriseerde Distributeur (indien hij Partij is), geeft geen garantie op de functionaliteit van BIM Link wat betreft de updates of nieuwe versies van gelinkte CAE/CAD programs uitgebracht nadat U de Licentie(s) heeft verkregen. Desondanks spant IDEA StatiCa zich naar alle redelijkheid in om BIM Link niet later dan twee (2) maanden na het uitbrengen van de update of de nieuwste versie van het relevante CAE/CAD program aan te passen. 

11.3. IDEA StatiCa, of Geautoriseerde Distributeur (indien hij Partij is), kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies van BIM Link functionaliteit van de Software veroorzaakt door enige tussenkomst of andere handeling van de eigenaar, ontwikkelaar of distributeur van het relevante CAE/CAD program of, indien van toepassing, van een derde. Dit omvat mede, maar is niet beperkt tot, de beëindiging van de aansluitbaarheid van het CAE/CAD program door een derde. 

11.4. De Software kan componenten bevatten of hiervan voorzien worden die onderworpen zijn aan de voorwaarden van ‘open bron’ software licenties (hierna de “Open Bron Software”). Voor zover van toepassing, zal IDEA StatiCa, wanneer daartoe schriftelijk door U verzocht wordt, dergelijke open bron software inbegrepen in de Software identificeren. Voor zover vereist door de licentie die bij de Open Bron Software hoort, zullen de voorwaarden van een dergelijke licentie van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze EULA betreffende deze Open Bron Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle bepalingen die de toegang tot de broncode, wijzigingen of reverse engineering beschermen. 

12. SCHENDING VAN DE EULA

12.1. U informeert IDEA StatiCa per direct wanneer U zich bewust wordt van enige: (i) overtreding van deze EULA, (ii) een daadwerkelijke of vermeende inbreuk van IDEA StatiCa’s intellectuele eigendomsrechten in de Software of (iii) enig ongeautoriseerd gebruik van de Software en moet redelijke assistentie verlenen aan IDEA StatiCa, of Geautoriseerde Distributeur (indien hij Partij is), in verband met enig rechtsgeding of enige procedure aangaande deze feiten. 

12.2. In het geval dat U niet de gehele Licentiekosten betaalt binnen de daarvoor gestelde be-taaltermijn en in gebreke blijft met de betaling, zelfs na het verstrijken van dertig (30) dagen van genoemde termijn, en/of in het geval dat U inbreuk maakt op enige andere verplichting onder deze EULA, worden de Licentie, enige andere Licenties aan U verleend door IDEA StatiCa, Geautoriseerde Distributeurs en/of diens Partners en deze EULA of enige andere EULA’s gesloten tussen U en IDEA StatiCa per direct beëindigd. In een dergelijk geval is IDEA StatiCa niet verplicht enige Licentie- of Onderhoudskosten (gedeeltelijk) terug te betalen of te vergoeden. IDEA StatiCa is gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving het gebruik van de Software en/of de toegang tot projecten die met behulp van de Software van IDEA StatiCa zijn gemaakt te deactiveren of blokkeren. Het recht van IDEA StatiCa, Geautoriseerde Distributeurs en/of diens Partners om alle verschuldigde betalingen en schade op te eisen en andere middelen in te stellen onder het toepasselijke recht blijft onverlet gelden. 

12.3. In het geval dat U enige verplichting op grond van artikel 6.2 tot en met 6.4 van deze voorwaarden schendt, en in het bijzonder indien U de Software gebruikt zonder geldige Licentie en/of in strijd met Uw Licentiekenmerken, of indien U er niet voor zorgt dat Uw Gebruikers, werknemers en andere in artikel 6.4 van deze voorwaarden genoemde personen de Software niet gebruiken zonder geldige Licentie en/of in strijd met Uw Licentiekenmerken, is IDEA StatiCa gerechtigd schadevergoeding en enige andere daarmee samenhangende vorderingen te vorderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast is IDEA StatiCa gerechtigd een toeslag op Uw Licentiekosten te vorderen voor elke afzonderlijke inbreuk. De toeslag komt overeen met de op dat moment geldende jaarlijkse Licentiekosten voor de Globale Commerciële Ondernemingslicentie die van toepassing is in de staat waar Uw zetel of, indien van toepassing, Uw verblijfplaats zich bevindt, met betrekking tot elke Software die op deze manier wordt gebruikt en elk uniek IP-adres dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Software.  

12.4. Wanneer U niet de Onderhoudskosten betaalt, indien van toepassing, is IDEA StatiCa gerechtigd per direct en zonder voorafgaande kennisgeving het onderhoud te staken. In een dergelijk geval is IDEA StatiCa niet verplicht enige betaalde Onderhouds- of Licentiekosten (gedeeltelijk) terug te betalen of te vergoeden. Het recht van IDEA StatiCa en/of Geautoriseerde Distributeurs om alle verschuldigde betalingen en schade op te eisen en andere middelen in te stellen onder het toepasselijke recht blijft onverlet gelden.

12.5. Door deze EULA te sluiten, verplicht U zich om erop toe te zien dat de Software onder Uw Li-centie wordt gebruikt conform de voorwaarden van deze EULA. IDEA StatiCa is niet aanspra-kelijk voor enige schade veroorzaakt door U en/of enige derde in het geval van een inbreuk op deze EULA. Verder, in het geval dat een inbreuk op deze EULA (in het bijzonder gebruik van de Software in strijd met de Licentie) leidt tot enige vordering van een derde op IDEA Statica en/of de Geautoriseerde Distributeur (indien hij Partij is) met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige vorderingen voortkomend uit een inbreuk van het intellectueel eigendom, bent U verplicht IDEA StatiCa volledig schadeloos te stellen en IDEA StatiCa vrij te waren door: (i) direct de vordering van de derde te voldoen en/of (ii) IDEA Statica tegen de vordering van een derde te verdedigen en/of (iii) IDEA StatiCa te ondersteunen waar noodzakelijk voor de verdediging tegen een vordering van een derde en de redelijke kosten van deze verdediging aan IDEA StatiCa te compenseren en/of (iv) het compenseren van IDEA StatiCa voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, tekortkomingen, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente, toekenningen, straffen, boetes, uitgaven, of kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met Uw gebruik of misbruik van de Software of Uw schending van de verplichtingen van deze EULA. Behoudens een overleg naar redelijkheid en billijkheid over de doelmatigheid en na overleg met U, is IDEA StatiCa gerechtigd te kiezen welke vordering tot schadeloosstelling zij bij U zal neerleggen. 

13. BEPERKTE GARANTIE

13.1. IDEA Statica garandeert dat de Software in aanzienlijke mate overeenkomstig de van toepassing zijnde Documentatie (de “Garantie”) zal functioneren voor de duur van zes (6) maanden na de totstandkoming van deze EULA (de “Garantieperiode”). Uw enige en uitsluitende middel en de enige aansprakelijkheid van IDEA StatiCa, diens Geautoriseerde Distributeurs, hun Partners en hun leveranciers voor enige inbreuk op deze Garantie is het volgende, naar de keuze en kosten van IDEA StatiCa: (i) IDEA StatiCa zal de Fout herstellen door U instructies te verlenen de Fout de omzeilen of door een Main Release of Minor Release uit te brengen, (ii) IDEA StatiCa vervangt de Software of (iii) IDEA StatiCa beëindigd de Licentie en vergoedt een deel van de betaalde Licentiekosten of Abonnementskosten voor de periode gelijk aan de periode van de mededeling van de Fout tot het eind van de Garantieperiode. De voornoemde beperkte Garantie wordt aan U verleend op voorwaarde dat U de Fout schriftelijk aan IDEA StatiCa mededeelt gedurende de Garantieperiode en op verzoek bewijs levert van de aanschaf van de relevante Licentie van een geautoriseerde bron (namelijk van IDEA StatiCa of een Geautoriseerde Distributeur). De voornoemde beperkte Garantie is niet van toepassing op en IDEA StatiCa is niet aansprakelijk voor enige fout en/of andere tekortkomingen veroorzaakt door of voortvloeiend uit: (i) hardware waar de Software op draait, (ii) niet voldoening aan de gebruiksvoorwaarden neergelegd in de Documentatie of ander incorrect gebruik van de Software, (iii) enige wijziging van de Software door U of derden, zelfs in het geval dat deze aanpassing is goedgekeurd door IDEA StatiCa en (iv) enig ander handelen of nalaten dat aan U of een derde kan worden toegewezen. IDEA StatiCa is niet aansprakelijk voor een dergelijke fout of tekortkoming. Verder is de voornoemde beperkte Garantie niet van toepassing op enige kosteloos verleende Licentie. 

13.2. In het geval dat Uw gebruik van de Software in overeenstemming met deze EULA, in het bijzonder het Toegestane Gebruik, inbreuk maakt of inbreuk zou maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden, kan IDEA StatiCa, naar eigen keuze en kosten, ofwel (i) zorgen voor Uw recht om te Software te kunnen blijven gebruiken, of (ii) de inbreuk makende Software (gedeeltelijk) vervangen met functioneel gelijkwaardige software of (iii) deze EULA en de Licentie beëindigen en aan U vergoeden: (a) in geval van een Licentie voor onbepaalde tijd een deel van de Licentiekosten overeenkomend met de resterende Garantieperiode, indien aanwezig, en een deel van de Onderhoudskosten overeenkomend met de resterende Onderhoudstermijn en (b) in geval van Licenties op basis van een abonnement een deel van de Abonnementskosten overeenkomend met de resterende Abonnementsduur. Dit Artikel 13.2 bepaald IDEA StatiCa’s enige aansprakelijkheid en Uw enige en exclusieve middel betreffende enige daadwerkelijke of beweerde inbreuk van intellectuele eigendomsrechten van derden voortkomend uit enig gebruik van de Software. 

13.3. De Garantie van Artikel 13.1 hierboven of enige andere garantie in welke vorm dan ook zal niet van toepassing zijn op het Onderhoud of de outputs van het Onderhoud (welke beschouwd worden als materiele of immateriële zaken) met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Main Releases en Minor Releases, patches of andere software en documentatie. Indien enige garantie of aansprakelijkheid voor gebreken in welke vorm dan ook van toepassing is op het Onderhoud of de hiervoor gespecificeerde outputs overeenkomstig het toepasselijke recht, de bedrijfspraktijk en/of wegens welke andere reden dan ook, wordt deze garantie en aansprakelijkheid uitgesloten door deze EULA in de breedste zin toegestaan onder het toepasselijke recht. 

13.4. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE UITEENGEZET IN ARTIKEL 13.1, WORDEN DE SOFTWARE EN HET ONDERHOUD VERLEEND “IN DE HUIDIGE STAAT” ZONDER VERDERE GARANTIE EN MET UITZONDERINGEN VAN DE STATUTAIRE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN IN DE BREEDSTE ZIN TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT. NOCH IDEA STATICA, NOCH DIENS LEVERANCIERS GEVEN ANDERE GARANTIES TEN OPZICHTE VAN DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE OF VRIJ VAN SCHENDINGEN, NIET INBREUK MAKEND, VAN VOLDOENDE KWALITEIT, VRIJ VAN INMENGING, DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIEVE INHOUD, OF VOORTKOMEND UIT BESTENDIGE HANDELWIJZE, WET, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK. IN HET BIJZONDER GARANDEERT IDEA STATICA NIET DAT DE SOFTWARE (I) GESCHIKT IS VOOR HET GEBRUIK ZOALS DOOR U BEOOGD, (II) FUNCTIONEERT OP EEN ONONDERBROKEN EN FOUTVRIJE WIJZE, OF DAT IDEA STATICA, GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEURS OF DERDEN ENIGE FOUTEN HERSTELLEN, OF ENIG ONDERSTEUNINGSVERZOEK BETREFFENDE DE SOFTWARE OPLOSSEN, (III) SAMENWERKT MET DE SOFTWAREPRODUCTEN ANDERS DAN DEGENE GESPECIFICEERD IN DE DOCUMENTATIE OF (IV) FUNCTIONEERT MET HARDWARE OF HARDWARE CONFIGURATIES DIE NIET VOLDOEN AAN DE MINIMALE VEREISTEN NEERGELEGD IN DE DOCUMENTATIE. U KAN ANDERE STATUTAIRE RECHTEN HEBBEN, MAAR DE DUUR VAN DEZE RECHTEN, INDIEN AANWEZIG, IS BEPERKT TOT DE KORTSTE DUUR TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJK RECHT.

14. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 

14.1. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID: TEN OPZICHTE VAN DEZE EULA EN DE UITVOERING VAN DEZE EULA, ZIJN NOCH IDEA STATICA, NOCH DIENS LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR INKOMSTENDERVING, GEDERFDE WINST, PRODUCTIEVERLIES, BEDRIJFSUITVAL, VERTRAGINGSSCHADE, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN OF INCORRECTE GEGEVENS, FOUTEN VAN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKE OF GEVOLGSSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, ONGEACHT DE WERKWIJZE, HETZIJ OP GROND VAN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), SCHADELOOSSTELLING, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF WELKE GROND DAN OOK, ZELFS AL WAREN ZIJ VAN TEVOREN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE. 

14.2. BEPERKING VAN SCHADE: DE MAXIMALE GELDELIJKE AASPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE VAN IDEA STATICA ONDER DEZE EULA OF IN VERBAND HIERMEE IS BEPERKT TOT, EN ZAL NIET OVERSCHRIJDEN, EEN HOEVEELHEID OVEREENKOMEND MET HET TOTALE AANTAL VAN LICENTIEKOSTEN EN ONDERHOUDSKOSTEN DAADWERKELIJK DOOR U BETAALD VOOR DE RELEVANTE SOFTWARE.

14.3. Dit Artikel 14 blijft onverkort geldig, ook na verloop of beëindiging van deze EULA om welke reden ook.

15. VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

15.1. IDEA StatiCa’s privacyverklaring betreffende de verwerking van Persoonsgegevens is gepubliceerd op https://www.ideastatica.com/privacy-policy/. 

15.2. Wanneer Uw toestemming vereist is door Gegevensbeschermingswetgeving voor het verwerken van Persoonsgegevens, wordt deze toestemming apart gevraagd. Deze EULA zelf en het hiermee akkoord gaan door U verleent en vervangt niet Uw toestemming met het verwerken van enige Persoonsgegevens. 

16. ONDERZOEK EN HET RECHT GEGEVENS TE GEBRUIKEN

16.1. IDEA StatiCa en diens Geautoriseerde Distributeurs kunnen op elk moment een onderzoek instellen of een externe auditor aanwijzen om te onderzoeken of U voldoet aan de voorwaarden van deze EULA (het “Onderzoek”). IDEA StatiCa doet uiterlijk vijf (5) dagen van tevoren mededeling van dit Onderzoek, tenzij het Onderzoek elektronisch is ingesteld conform Artikel 16.3 hieronder. 

16.2. In verband met het Onderzoek, verleent U IDEA StatiCa, diens Geautoriseerde Distributeur of aangewezen externe auditor redelijke assistentie, medewerking en de toegang tot alle gebouwen, systemen en materialen noodzakelijk om vast te stellen of U en de Geautoriseerde Partners voldoen aan deze EULA. 

16.3. Onverminderd het voorgaande, kan het Onderzoek ook elektronisch plaatsvinden gebruikmakend van de controlefunctie van de Software, ontworpen om IDEA StatiCa in staat te stellen automatisch te monitoren of het gebruik van de Software overeenkomt met de voorwaarden van de Licentie en installaties en gebruik van ongelicentieerde of op andere wijze inbreuk makende kopieën van de Software te detecteren en dit aan IDEA StatiCa te melden. Daartoe erkent U en gaat U uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de Software automatisch gegevens aan IDEA StatiCa verstrekt betreffende Uw installatie en gebruik van de Software. 

16.4. Indien de onderzoeksresultaten bepalen dat U of een Geautoriseerde Partner, naar gelang hetgeen van toepassing is, niet de voorwaarden van deze Licentie nakomt, dient U de niet-nakoming per direct te herstellen, ofwel door koop en betaling van aanvullende Licenties, ofwel anders, en, onverminderd enige rechten of middelen ter beschikking van IDEA StatiCa, IDEA StatiCa te compenseren voor de redelijke kosten van het Onderzoek. Enige andere rechten van IDEA StatiCa aangaande de inbreuk van de voorwaarden van de Licentie of het Onderzoek blijven onverlet. 

17. VERTROUWELIJKHEID 

17.1. Elke Partij verplicht zich tegenover de andere Partij om alle Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet te openbaren of op enige andere wijze aan derden te verstrekken. Deze verplichting is niet van toepassing ter zake van Vertrouwelijke informatie die:

(a) reeds in bezit van een Partij is anders dan als het gevolg van een inbreuk van Artikel 17.1; of 

(b) in het publieke domein is anders dan als het gevolg van een inbreuk van Artikel 17.1.

17.2. Het openbaren van de Vertrouwelijke Informatie aan zijn eigen werknemers, agenten, subcontractors, Geautoriseerde Partners, Partners van IDEA StatiCa, Professionele Adviseurs en werknemers van deze personen en entiteiten wordt niet als een inbreuk op de geheimhouding gezien, gegeven dat deze Vertrouwelijke Informatie noodzakelijk is voor het uitvoeren van diens verplichtingen tegenover die Partij en verstrekt is op basis van een strikte need to know basis. In een dergelijk geval verzekert de desbetreffende Partij ervoor te zullen zorgen dat de persoon die de Vertrouwelijke Informatie ontvangt zich verplicht de geheimhouding te bewaren, in ieder geval tot zover deze EULA strekt. 

17.3. Onverminderd het voorgaande is het elke Partij toegestaan Vertrouwelijke Informatie te openbaren, waar deze openbaring vereist is op grond van de wet, een besluit of vonnis, een bevel van bevoegde autoriteiten of een juridisch bevel, gegeven dat een dergelijke Partij (i) alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaart dat vereist is, (ii) aan de ontvanger van de Vertrouwelijke Informatie mededeelt dat de uitgebrachte informatie vertrouwelijk is en, waar van toepassing, alle redelijke inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat de informatie geheim wordt gehouden door een dergelijke ontvanger en (iii) de andere Partij per direct op de hoogte brengt van de openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie, waarbij hij de openbaargemaakte informatie, de ontvanger van die informatie en de omstandigheden waaronder de verplichting is ontstaan de informatie te openbaren specificeert. 

17.4. Elke Partij is verplicht om de stappen te ondernemen die eens in de zoveel tijd nodig zijn om ervoor te zorgen dat werknemers, agenten en subcontractors de bepalingen van dit Artikel nakomen en in Uw geval, ook die van Uw Partners of Professionele Adviseurs. 

18. OVERMACHT

18.1. Geen van de Partijen is aansprakelijk naar de ander voor enige vertraging of fout in de nakoming van enige verplichting onder de EULA (behalve voor een fout in het betalen van kosten) indien de vertraging of fout te wijten is aan onvoorziene omstandigheden die zich voordoen na de inwerkingtreding van deze EULA en die buiten de redelijke controle van deze Partij zijn en welke deze Partij, redelijke zorg uitoefenend, niet had kunnen voorzien en voorkomen, zoals een staking, blokkade, oorlog, terreurdaad, opstand, rellen, brand, explosie, natuurramp, fout of tijdelijke vermindering van vermogen, telecommunicatie, gegevensnetwerken of diensten, denial-of-service aanval, embargo of weigering van een licentie door een overheidsdienst (een “overmacht-situatie”). In een geval van overmacht moet de andere Partij onverwijld ingelicht worden over de situatie en de verwachte duur hiervan. Indien de nakoming van deze EULA vertraagd is voor langer dan drie (3) maanden als gevolg van een overmacht situatie, kan elke Partij deze EULA per direct beëindigen door een schriftelijk mededeling aan de andere Partij. 

19. LOOPTIJD EN BEËINDIGING

19.1. Deze EULA en de hieronder verleende Licentie blijven van kracht tot het verval van de Licentieperiode tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de voorwaarden van deze EULA.

19.2. Buiten de andere gevallen genoemd in deze EULA, kan IDEA StatiCa en/of de Geautoriseerde Distributeur (indien hij Partij is), voor zover van toepassing, deze EULA en de hieronder verleende Licentie per direct beëindigen indien: 

(a) U failliet gaat; 

(b) enige procedure begonnen is om U failliet of insolvent te laten verklaren en U na een verzoek daartoe niet bewijst dat een dergelijke procedure niet gesubstantieerd is of niet binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de procedure zorgt voor de beëindiging hiervan; 

(c) er een curator benoemd is met betrekking tot een van uw activa; 

(d) U deze EULA of de Leveringsovereenkomst schendt en een dergelijke schending (i) niet hersteld kan worden; of (ii) wel hersteld kan worden, niet hersteld blijft gedurende dertig (30) dagen nadat IDEA StatiCa en/of de Geautoriseerde Distributeur U daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld;

(e) U in het algemeen niet in staat bent uw schulden te betalen wanneer zij vervallen, in aanmerking nemend dat voor dit doeleinde geacht wordt dat u niet in staat bent om uw schulden te betalen wanneer er een achterstand is in de nakoming van een contractuele betaling voor meer dan drie (3) maanden. 

19.3. Er zal geen sprake zijn van vergoeding of terugbetaling van enige Licentie-, Abonnements- en/of Onderhoudskosten, als gevolg van beëindiging van deze EULA.

19.4. Beëindiging van deze EULA laat de opgebouwde rechten of andere beschikbare middelen van een Partij onverlet. In vervolg op de beëindiging van deze EULA moet U alle gegevensdragers van de Software en kopieën hiervan direct teruggeven aan IDEA StatiCa of verwijderen van dergelijke gegevensdragers en deze verwijdering schriftelijk aan IDEA StatiCa bevestigen. 

19.5. Beëindiging van deze EULA heeft geen effect op de geldigheid van enige bepaling onder deze EULA die expliciet of impliciet bedoeld is om van kracht te blijven na een dergelijke beëindiging. 

20. LOKALISATIE EN TOEPASSELIJK RECHT 

20.1. Voor het doel van deze EULA en Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten), verwijst de term IDEA StatiCa, die met name de eigenaar van de Software, de uitgever van deze EULA en, indien van toepassing, de partij van deze EULA en/of Uw Overeenkomst van levering van de Software vertegenwoordigt, naar de hieronder gespecificeerde entiteit van de IDEA StatiCa-groep, afhankelijk van de plaats waar Uw statutaire zetel, of, indien U een natuurlijke persoon bent, Uw woonplaats zich bevindt (de "Lokalisatie").

LokalisatieVennootschap uit de IDEA StatiCa GroepToepasselijk RechtRechtsmacht
USA, Canada

IDEA StatiCa US LLC,

een vennootschap opgericht in Delaware,

statutaire zetel: 309 Fellowship Road,

Suite 200, Mount Laurel, NJ 08054

Staat New YorkRechtbanken van de staat New York
Andere landen

IDEA StatiCa s.r.o., ID nr.: 28356586,

een vennootschap opgericht in de Tsjechische Republiek,

ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de regionale rechtbank van Brno, dossiernummer C 63425,

statutaire zetel: Šumavská 519/35, 60200 Brno, Tsjechische Republiek

Tsjechische RepubliekRechtbanken van de Tsjechische Republiek

20.2. Deze EULA en Uw Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten), met inbegrip van de Licentie, en/of alle andere rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ongeldigheid daarvan, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het hierboven in paragraaf 20.1 gespecificeerde toepasselijke recht op basis van Uw Lokalisatie, met uitsluiting van alle regels inzake conflicterende wetten. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

20.3. De Geautoriseerde Distributeur is niet gerechtigd de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden in een Offerte en/of in een Overeenkomst van levering van de Software moeten vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door alle betrokken vennootschappen van IDEA StatiCa Groep.

21. RECHTSMACHT

21.1. Elke Partij stemt ermee in om in goed vertrouwen te onderhandelen om enig dispuut tussen Partijen aangaande de EULA en/of de Licentie op te lossen. Indien de onderhandelingen het dispuut niet oplossen naar redelijke tevredenheid van beiden Partijen, vervolgen de Partijen zoals hieronder in Artikel 21.2 vermeld. 

21.2. Enig dispuut, claim of controverse voortkomend uit of op welke wijze dan ook gerelateerd aan deze EULA, Software en/of Licentie wordt finaal beslist door de rechtbanken van de Tsjechische Republiek volgens het hierboven in paragraaf 20.1 gespecificeerde toepasselijke recht op basis van Uw Lokalisatie. Dienaangaande en onder voorwaarde dat een dergelijke keuze is toegestaan onder het toepasselijke recht, gaat U ermee akkoord dat de disputen worden afgehandeld door de relevante rechtbank met rechtsmacht over de plaats waar de zetel van IDEA StatiCa is gevestigd of gevestigd zal worden. 

21.3. De Geautoriseerde Distributeur is niet gerechtigd de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de in dit artikel vermelde voorwaarden in een Offerte en/of in de Overeenkomst van levering van de Software behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IDEA StatiCa.

22. EMBARGOS, SANCTIES EN RESTRICTIES

22.1. De Software en Documentatie kunnen (gedeeltelijk) zijn onderworpen aan embargo, exportcontrolebeperkingen of andere vergelijkbare beperkingen. U voldoet aan alle toepasselijke embargo en exportcontrolewetten en regelgeving, in het bijzonder die van de Verenigde Staten en de Europese Unie, eens in de zoveel tijd van kracht. 

22.2. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert U door totstandkoming van deze EULA: (i) dat U niet genoemd staat op enige lijst van verboden of beperkte partijen van de overheid van de Verenigde Staten/Europese Unie of gevestigd bent in (of een staatsburger van) een land dat valt onder embargo van de Verenigde Staten/Europese Unie of een land dat door de Verenigde Staten/EU is aangemerkt als een land dat “terrorisme ondersteunt” en (ii) dat U geen toegang verleent tot of gebruik maakt van de Software (ook niet aan of door enige andere gebruiker) in strijd met enige export embargo, verbod of restrictie van de Verenigde Staten/Europese Unie. 

23. VERANDERINGEN IN DEZE EULA

23.1. IDEA StatiCa behoudt zich het recht voor de EULA-voorwaarden bij te werken en te veranderen, in aanmerking nemend dat alle aanpassingen van de IDEA StatiCa EULA voorwaarden van kracht zijn bij publicatie of levering. Enige aanpassing van de IDEA StatiCa EULA voorwaarden, met uitzondering van degene genoemd onder Artikel 23.2 hieronder, zijn van toepassing op deze EULA zodra deze door U geaccepteerd worden, al dan niet stilzwijgend. Door het sluiten van deze EULA, gaat U ermee akkoord dat U geacht wordt de nieuwe EULA-voorwaarden te hebben aanvaard in de zin van deze bepaling door op de “I ACCEPT” knop te klikken of indien van toepassing, gedurende de installatie van de Software of updates hiervan, in het bijzonder de Main Releases, Minor Releases en patches. Door het sluiten van deze EULA erkent U en gaat U er nadrukkelijk mee akkoord dat de Software updates niet aan U verleent kunnen worden zonder instemming met de nieuwe EULA-voorwaarden.

23.2. In afwijking van het bovenstaande, heeft IDEA StatiCa het recht de voorwaarden van deze EULA te wijzigen of hier nieuwe bepalingen aan toe te voegen indien zich, naar de mening van IDEA StatiCa, een redelijke noodzaak voor dergelijke aanpassingen voordoet. Om twijfel te voorkomen, is deze redelijke noodzaak gegeven in het geval dat het nodig is om bepaalde rechten en verplichtingen van Partijen te veranderen of diens formulering nieuw en uitdrukkelijk te wijzigen in verband met: (1) een wijziging in wetgeving, (ii) een wijziging van beschikbare technologieën of (iii) een wijziging van IDEA StatiCa’s bedrijfsbeleid. De veranderde en/of aangepaste tekst of de compleet aangepaste EULA, zullen in dat geval uiterlijk twee (2) maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing naar U verzonden worden. Indien U het niet eens bent met de voorgestelde aanpassing, heeft U het recht deze EULA te beëindigen, met ingang van de dag volgende op de ingangsdatum van de voorgestelde aanpassing, door uiterlijk op de ingangsdatum van de aanpassing een schriftelijke mededeling aan IDEA StatiCa te bezorgen. Indien U de beëindiging van deze EULA niet overeenkomstig voornoemde zin mededeelt, wordt de nieuwe formulering van deze EULA bindend voor U en is deze van kracht vanaf de ingangsdatum opgenomen in de gegeven aanpassing van de EULA.

24. SLOTBEPALINGEN

24.1. Deze EULA, Offerte en/of de Overeenkomst van levering van de Software (indien gesloten) en alle hierin opgenomen voorwaarden derogeren aan alle eerder overeengekomen licentievoorwaarden tussen U en IDEA StatiCa aangaande de huidige of eerdere versies van de Software. Voor die eerder overeengekomen voorwaarden, nu geldig en van kracht, die niet overeenkomen met de voorwaarden van deze EULA wordt hierbij uitdrukkelijk vastgesteld dat deze worden gewijzigd en aangepast aan deze EULA. 

24.2. Als enige bepaling van deze EULA ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden door enige competente rechter of administratief orgaan, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed hebben op enige andere bepaling van deze EULA en zullen al deze overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen komen bij dezen overeen enige ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zoals hiervoor genoemd te proberen te vervangen met een geldige of afdingbare bepaling welke voor zover mogelijk de economische, juridische en commerciële doeleinden van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling verwezenlijkt. Indien Partijen het niet eens worden over vervangende bepaling(en) zoals hiervoor genoemd en de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) een van de Partijen een oorspronkelijk beoogd aanzienlijk voordeel ontneemt, heeft deze Partij het recht deze EULA per direct schriftelijk te beëindigen. 

24.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, vorderingen, eisen, afstandsverklaringen en andere mededelingen in het kader van deze Overeenkomst schriftelijk en worden zij geacht te zijn gedaan: (i) wanneer zij persoonlijk zijn overhandigd (met schriftelijke bevestiging van ontvangst); (ii) wanneer zij door de geadresseerde zijn ontvangen indien zij zijn verzonden door een nationaal erkende overnight koerier (ontvangstbewijs gevraagd); (iii) op de datum verzonden per e-mail (met bevestiging van verzending) indien verzonden tijdens de normale kantooruren van de ontvanger, en op de volgende werkdag indien verzonden na de normale kantooruren van de ontvanger; of (iv) op de derde (3de) dag na de datum gepost, per aangetekende post, retourontvangstbewijs gevraagd, gefrankeerd. Dergelijke mededelingen moeten worden gezonden aan de betreffende Partijen op de adressen die zijn vermeld op de Overeenkomst van levering van de Software (of naar een ander adres dat van tijd tot tijd door een Partij kan worden aangewezen in overeenstemming met dit artikel 24.3.).

24.4. U zult niet toewijzen of anderszins overdragen van een van Uw rechten, of delegeren of anderszins overdragen van een van Uw verplichtingen of prestaties, onder deze EULA, in elk geval vrijwillig, en U zult ervoor zorgen dat een dergelijke overdracht niet onvrijwillig, van rechtswege, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDEA StatiCa, welke toestemming IDEA StatiCa kan geven of inhouden naar eigen goeddunken. Voor de toepassing van de voorgaande zin, en zonder beperking van de algemeenheid ervan, zal elke fusie, consolidatie of reorganisatie waarbij U betrokken bent (ongeacht of U een overlevende of verdwijnende entiteit bent) worden beschouwd als een overdracht van rechten, verplichtingen of prestaties onder deze EULA waarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van IDEA StatiCa is vereist. Geen delegatie of andere overdracht zal u ontslaan van een van uw verplichtingen of prestaties onder deze EULA. Elke vermeende overdracht, delegatie of overdracht in strijd met deze Sectie 24.4 is nietig. IDEA StatiCa en/of de Geautoriseerde Distributeur kan vrijelijk alle of een deel van zijn rechten toewijzen of anderszins overdragen, of alle of een deel van zijn verplichtingen of prestaties, onder deze EULA delegeren of anderszins overdragen zonder Uw toestemming. Deze EULA is bindend voor en komt ten goede aan de Partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

24.5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, komt deze EULA uitsluitend ten goede aan de Partijen bij deze overeenkomst en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden en niets hierin is bedoeld of zal enig ander Persoon enig wettelijk of billijk recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook verschaffen onder of op grond van deze EULA. 


EULA 2020-10-06