Obecný popis MSÚ v aplikaci Detail

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Tento článek se věnuje prezentaci výsledků v aplikaci Detail se zaměřením na mezní stav únosnosti.

V této části se zaměříte na posudky Pevnosti a Kotvení (Posudky MSÚ). Všimněte si, že po výběru jednoho z posudků MSÚ máte v horní liště novou kartu možnost výběru vstupů, které jdou do posudků. 

Na levé straně si můžete vybrat, zda chcete zobrazit výsledky pro extrém, konkrétní kombinaci MSÚ nebo přírůstky. Nezapomeňte, že se používá nelineární výpočet (pro výztuž a beton jsou povoleny plastické deformace). A v úvahu se berou pouze kombinace MSÚ nebo jednotlivé zatěžovací stavy.

Další tlačítka slouží k přepínání mezi aktuálními výsledky.

Poslední tlačítka na kartě Výsledky slouží k úpravě grafického výstupu (vykreslení sítě, měřítko zobrazení nebo zobrazení extrému).

Beton

Můžete pozorovat šest možných typů výsledků. Podívejme se na ně jeden po druhém.

Hodnoty posudku napětí

První hodnota představuje úroveň využití materiálu s ohledem na pevnost betonu. Jinými slovy ukazuje poměr mezi napětím betonu a návrhovou pevností betonu. O tom, jak se mezní hodnoty určují, se dočtete v následujícím článku. 

Hlavní napětí betonu v tlaku

Další možností je zobrazení rozložení napětí v betonu σc pro aplikovanou část zatížení. Známé také jako hlavní napětí σ2.

Hlavní přetvoření v tlaku

Po stisknutí třetí ikony na kartě výsledků se zobrazí deformace betonu εc pro přiloženou část zatížení. Označuje se také jako hlavní deformace ε2

Plastické přetvoření betonu

Chcete-li sledovat výskyt plastického chování betonu, přejděte na článek Plastická deformace betonu v tlaku. Můžete si zobrazit oblasti, kde se beton nachází v plastické větvi diagramu napětí a deformace.

Směry hlavních napětí

Tato funkce ukazuje směr hlavních napětí. Protože je vyloučen tah v betonu, zobrazují se pouze vektory tlaku.

Součinitel změkčení betonu

Šestá možnost ukazuje rozložení snížení pevnosti betonu v tlaku v důsledku příčného tahového přetvoření. Jedná se o účinek změkčení v tlaku. Tento jev (kc2) se spolu s rostoucí křehkostí betonu, která je svázána s pevností betonu zohledňuje prostřednictvím součinitele kc.

Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si článek: Materiálový model (EN).

Výztuž

U výztuže máme podobně jako u betonu více možností zobrazení výsledků. Obecně je možné zobrazit napětí a deformace ve výztuži a poměr napětí nebo deformace a mezních hodnot.

Poměr napětí a limitního napětí

První dvě ikony umožňují zkontrolovat poměr napětí a deformace k jejich mezním(limitním) hodnotám. Třetí ikona zobrazuje porovnání napětí a meze kluzu. Jinými slovy můžete vidět úroveň využití materiálu. 

Napětí a přetvoření

Kromě výše uvedených možností je k dispozici možnost zobrazení deformace (εs) nebo napětí (σ2) výztuže. Na kartě Data můžete sledovat jednotlivé pruty jeden po druhém. Nebo si můžete prohlédnout model a přehled v hlavním okně.  

Kotvení

Kotvení je poslední posudek pro MSÚ.

Abyste pochopili, odkud se berou síly vstupující do výpočtu, probereme si nejprve jednotlivé složky.

Napětí a síla v soudržnosti

Napětí v soudržnosti 𝜏b (napětí na povrchu prutu výztuže) se vypočítá z deformace elementu pro přenos smyku, který představuje spojení mezi betonem (2D prvek) a výztuží (1D prvek). Tento vztah je vyjádřen funkcí napětí-deformace, viz obrázek níže.

Všimněte si, že pokluz je povolen.

fbd*  - mez kluzu napětí v soudržnosti
fbd    - mez pevnosti napětí v soudržnosti
Gb - smykový modul pružnosti
Rf - koeficient zpevnění plastické větve diagramu
δu, max - mezní pokluz

Jakmile je dosaženo plastické větve - 𝜏b = fbd*, napětí (𝜏b) již tolik neroste v porovnání s deformací (δu). V tomto bodě (𝜏b = fbd*) získáte posudek napětí v soudržnosti (𝜏b/fbd) nad 99 %. Posudek probíhá, dokud není dosaženo mezní deformace δu, max.

Integrací napětí v soudržnosti po délce vložky získáte sílu v soudržnosti - Fbond pro každý prut. Tuto integraci za vás provede aplikace.

Kotevní síla a celková síla 

Síla přenášená pružinou, která představuje zvolený typ kotvení výztuže, se nazývá kotevní síla. Maximální* kotevní síla se vypočítá podle následujícího vzorce - Fa=β⋅As⋅fyd, kde:

β             koeficient závisí na typu koncové úpravy prutu

As            plocha výztužné vložky

fyd           mez kluzu výztuže

*Maximální síly lze dosáhnout ve výztuži při plném využití. Ve skutečnosti se síla přenášená pružinou vypočítá ze skutečného napětí ve výztuži a dále se sníží o sílu zachycenou po délce výztuže v závislosti na modelu (soudržnosti) mezi betonem a výztuží. 

Celková síla Ftot je pak v podstatě součtem výše uvedených sil, kotevní síly Fa a síly v soudržnosti Fbond. Celková síla se rovná síle působící na výztuž od účinků zatížení, ale rozložené po celé délce výztuže. 

\[F_{ext} = F_{tot}\]

\[F_{tot} = F_a + F_{bond}\]

Chcete-li se dozvědět více o teorii kotvení a pochopit model v soudržnosti, přečtěte si další článek: 

Posouzení napětí v soudržnosti

Zobrazí se poměr napětí v soudržnost (𝜏b) a mezní pevnosti soudržnosti pro vybrané (skupinu) výztuží. Posudek ukazuje míru využití vložek pro napětí v soudržnosti. 

Posudek celkové síly  

Posudek je poměr celkové síly (Ftot) ve výztuži a mezní hodnoty. Mezní hodnota síly se vypočítá jako minimum dvou hodnot:

  • Síla se vypočítá jako součet limitní kotevní síly a síly integrované po délce výztuže za předpokladu mezního napětí v soudržnosti. 
  • Mezní únosnost výztuže

Jinými slovy, Flim je limitní síla ve výztuži s ohledem na limitní kotevní sílu a mezní únosnost výztuže.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Stáhněte si zkušební verzi ještě dnes a využijte 14denní přístup ke všem funkcím zcela zdarma

Související články

Detailní výsledky CSFM analýzy

Posouzení stěn a stěnových nosníků