Železniční most přes Vltavu

| Česká republika | SUDOP PRAHA
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Program IDEA StatiCa Connection pomohl staticky posoudit železniční most přes Vltavu v km 41,791 na trati Tábor – Písek u Červené nad Vltavou.

(převzato z časopisu Stavebnictví 08/2016)

V roce 2015 bylo na zmíněné mostní konstrukci firmou SUDOP PRAHA a.s. ve spolupráci s ČVUT v Praze provedeno podrobné teoretické a experimentální zkoumaní, jehož závěrem bylo, že mostní konstrukce již nevyhovuje potřebám současného železničního provozu.

Hlavním cílem projektu, který zadal správce mostního objektu Správa železniční dopravní cesty, s. o., Oblastní ředitelství Plzeň, bylo stanovení zatížitelnosti a posouzení přechodnosti stávající konstrukce.

Součásti projektu bylo zejména:

  • ověření rozměrů ocelové konstrukce a spodní stavby (vyhotoveni výkresů stávajícího stavu)
  • podrobná prohlídka ocelové nosné konstrukce mostu a zkoušky vzorků oceli
  • vlastní zpracování statického přepočtu (určení zatížitelnosti, posouzení přechodnosti)
  • provedení statické a dynamické ověřovací zatěžovací zkoušky (ověření reálného chování)

Celá ocelová část mostní konstrukce byla modelována ve statickém mostním softwaru MIDAS Civil. Pro vypočet vnitřních sil globálního systému konstrukce byl vytvořen 3D prutový výpočtový model. Osové schéma konstrukce mostu bylo dáno systémovými osami stanovenými při dokumentaci rozměrů stávající konstrukce.

Pro stanovení podélných a rotačních koncových tuhosti se použil specializovaný program IDEA StatiCa Connection. Software pracuje na principu nové metody CBFEM (component-based finite element method). Tuhosti byly stanoveny na detailních modelech styčníků, kde počet nýtů odpovídal reálnému styčníků.

Výsledky statického posouzení byly ověřeny statickou a dynamickou ověřovací zkouškou. Provedení zkoušky zajišťovala Fakulta stavební ČVUT v Praze. Aplikací normou požadovaného zatížení se zjistilo, že konstrukce není schopna přenášet současná normová zatížení, zejména zatíženi větrem a brzdnými silami.

S ohledem na stavební stav ocelové konstrukce a po vyhodnocení možnosti konstrukčních uprav je zachování provozuschopnosti na trati podmíněno v krátkodobém horizontu obnovou přemostění.

Příklad počítaného přípoje v IDEA StatiCa Connection:

Firma IDEA StatiCa s.r.o. neprováděla žádné projekční činnosti. Poskytla pouze program IDEA StatiCa Connection na návrh a posouzení styčníků.

Úvodní foto: Tomáš Malý

SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA

Česká republika
Detail