Obloukový železniční most, Jetetice

Jetetice | Česká republika | SUDOP PRAHA
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Železobetonový obloukový železniční most byl navržen pro překonání vodní nádrže Orlík na řece Vltavě. Tento nedávný projekt společnosti SUDOP PRAHA je pozoruhodný nejen složitostí konstrukce typickou pro tyto druhy mostů, ale také tím, že díky svému rozpětí 156 m je nejdelším svého druhu v České republice. Elegantní stavba se tak stane ikonou celého údolí. Navrhování stavby tak velkého rozsahu s sebou neslo několik typických výzev. Ty byly řešeny pomocí více nástrojů, přičemž významnou roli sehrály také nástroje IDEA StatiCa BIM a IDEA StatiCa RCS.

O projektu

V důsledku modernizace železniční trati nahradí nový most již nedostatečný ocelový most. Most se nachází na km 41,791 železniční trati Tábor-Písek u obce Jetetice v České republice.

Nová konstrukce je klasický betonový obloukový most s horní mostovkou, známý také jako spandrelový oblouk. Celková délka mostu je 316,3 m. Mostovka o 12 polích je podepřena betonovým obloukem, pilíři a opěrami. Rozpětí oblouku je 156 m. Zatížení se přenáší z mostovky přes korunu oblouku a pilíře na nosný oblouk integrovaný do země. Vzepětí oblouku je 34,7 m.


Oblouky u mostu jako nosné prvky jsou vysoce účinné konstrukce, které jsou schopné nést vysoké zatížení, a to především díky svému tvaru. Také, jako je tomu v případě Obloukového železničního mostu, Jetetice, byly vhodným řešením při zohlednění charakteru krajiny (kde bylo nutné překonat hluboké údolí a vodní překážku). V neposlední řadě estetické hledisko, jako je vytvoření významné dominanty v oblasti, opodstatnilo volbu projektanta.

Oblouk byl zkonstruován jako zavěšená konzola s použitím dočasných lanových závěsů. Stávající most byl ponechán. O jeho zachování jako kulturní památky nebo případné demolici bude teprve rozhodnuto.

Inženýrské výzvy

Metoda výstavby (zavěšená konzola s použitím dočasných lanových závěsů) vyžadovala velký počet stavebních fází, konkrétně asi 130 fází pro tento projekt. To přímo souviselo s množstvím dat, a tedy i s výpočetním časem. Jde o typický problém pro projekty tohoto rozsahu.

Inženýrský tým se musel vypořádat i s dalšími technickými problémy jako je ověření účinnosti podpěrných lan pomocí geometricky nelineárního výpočtu, problém druhého řádu pro štíhlé pilíře pomocí lineární analýzy vzpěru a nelineární výpočet pro vyhodnocení dodatečných vnitřních sil.

Řešení a výsledky

Požádali jsme odpovědného projektanta, aby popsal pracovní postup.

Malý tým začal návrhem tvaru oblouku, aby určil hlavní rozměry mostu. Jednalo se o iterační proces dokud předběžný návrh neprošel. Most byl nejprve komplexně analyzován a ověřen v softwaru MIDAS, včetně všech jeho konstrukčních fází. Poté bylo nutné zaměřit se na kritické prvky, navrhnout výztuže a provést posudky. To je okamžik pro využití nástrojů IDEA StatiCa.

Ve společnosti SUDOP PRAHA používají aplikaci IDEA StatiCa již více než deset let, což jim přináší vysokou úroveň odborných znalostí při používání těchto aplikací. Pro tým tak bylo snadné využít tyto nástroje na maximum.

Software IDEA StatiCa používáme již velmi dlouho a víme, co tento software umí a neumí a jak s ním pracovat.
Ing. Jakub Göringer, Ph.D.
Ing. Jakub Göringer, Ph.D.
Zodpovědný projektant – SUDOP PRAHA
Česká republika

Po analýze všech fází ve FEA softwaru (MIDAS Civil) vybrali extrémní kombinaci MSÚ, MSP pro kritický úsek oblouku. Pomocí BIM propojení importovali tuto vybranou část do IDEA StatiCa BIM přímo z MIDAS Civil. Vnitřní síly již nebylo nutné zadávat ručně a zároveň bylo možné pro návrh výztuže použít pouze kritický řez a extrémy. Tím se snížilo množství dat a doba výpočtu na minimum.

Takový projekt má obvykle problémy s velkým objemem dat a dlouhou dobou výpočtu. S aplikací IDEA StatiCa jsme mohli umožnit kódovou kontrolu řezů a návrh výztuže v krátkém čase.
Ing. Jakub Göringer, Ph.D.
Ing. Jakub Göringer, Ph.D.
Zodpovědný projektant – SUDOP PRAHA
Česká republika

Další velkou výhodou nástroje IDEA StatiCa RCS byla jeho schopnost vytvářet obecné průřezy, které by jinak bylo obtížné vypočítat ručně, zejména jejich průřezové charakteristiky. Níže si prohlédněte výstupy z programu IDEA StatiCa RCS, ve kterých byly posouzeny průřezy oblouku a pilíře mostu.

Výsledky softwaru byly mimo jiné jasně čitelné v grafické podobě a díky tomu měl tým dobrou kontrolu nad projektem, což vedlo k vysoké bezpečnosti návrhu.


SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA a.s. je projektová, konzultační a inženýrská společnost, která se specializuje na komplexní řešení problematiky dopravní infrastruktury, zejména železničních, silničních a dálničních staveb a systémů městské hromadné dopravy.

SUDOP PRAHA projektuje nejen komplexní technická řešení staveb, včetně mostů, tunelů a inženýrských objektů, komunikačních a zabezpečovacích systémů, elektrifikace a zásobování elektrickou energií, ale řeší i otázky řízení a organizace dopravy, dopravních a automobilových technologií, opravárenských základen, logistiky, tarifní politiky, ekonomiky a financování dopravy a vlivu staveb na životní prostředí.

Firma s tímto projektem zvítězila v kategorii Large Scale Projects: ConcreteIDEA StatiCa Excellence Awards 2023.

Vyzkoušejte IDEA StatiCa zdarma

Zahajte zkušební verzi ještě dnes a užijte si 14 dní plného přístupu zdarma.

DALŠÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

Střešní konstrukce stadionu AFAS

Multifunkční budova Halle des Saveurs v Paříži

Nosná konstrukce pro podporu fasády

Rodinný dům v Massachusetts

SUDOP PRAHA

SUDOP PRAHA

Česká republika
Detail