Numerické metody optimalizace výztuže prvků a detailů železobetonových konstrukcí

Navržení optimálního rozmístění a objemu výztuže je zpravidla iterativní proces, vyžadující po každé změně průměrů nebo počtů vložek provést opětovné posouzení části konstrukce.

V rámci vývoje aplikace pro IDEA StatiCa Detail bylo jedním z cílů vyvinout metodu pro automatický návrh rozmístění a množství výztuže. Pro tento účel byly vyvinuty metody, které byly implementovány do již existujícího softwaru. 

Nelineární topologická optimalizace je algoritmus, který umožňuje nalezení optimálních poloh a směrů výztuž v modelu. Následně může být použita metoda optimalizace ploch výztuže, schopna určit optimální plochy výztuže předem dané geometrie tak, aby celková hmotnost výztuže byla co nejnižší, ale aby přitom výsledný model vyhověl posudku pro dané zatěžovací stavy.

Základní myšlenkou bylo využití MKP modelu aplikace IDEA StatiCa Detail a jeho rozšíření o optimalizační algoritmy, které jsou v první fázi schopny navrhnout optimální rozmístění výztuže pro danou geometrii a způsob zatížení a v dalším kroku iterativním způsobem měnit plochy navržených výztuží, a tak nalézt optimální řešení.

Přiložené soubory ke stažení