Nastavení normy a výpočtu v RCS

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tomto článku se budeme věnovat datům projektu a nastavení normy v aplikaci RCS. Vzhledem k tomu, že se aplikace opírá o vzorce z normy, hrají tato nastavení zásadní roli v její funkčnosti. Kromě toho si posvítíme na obecné nastavení výpočtů.

Data projektu

Nejprve začneme s nastavením dat projektu. K tabulce s daty se dostanete z horní lišty -> Nastavení Data projektu. Jednou z věcí, které je zde třeba definovat, jsou základní informace o projektu, jako je jméno projektu, číslo, popis, autor a datum. Tyto informace pak budou odeslány do vytvářeného protokolu. 

Dalšími údaji, které zde můžete zadat, je nastavení výchozích hodnot pro normu. Můžete nastavit normu a národní přílohu pro projekt, stejně jako funkcionality, návrhovou životnost, třídy prostředí a třídy materiálu.

Data projektu

Nastavení normy a výpočtu

Za druhé jsou zde nastavení proměnných pro normu a výpočet, kde můžete procházet kapitoly použité normy a měnit výchozí hodnoty koeficientů, limitů nebo podmínek. 

Nastavení normových a výpočtových proměnných

Pokud je vybrána národní příloha, zobrazí se vedle hodnot, které se liší od obecného Eurokódu, vlajka této přílohy. Bude zde také uvedena nová hodnota nebo například rovnice pro automatický výpočet. Tak jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Nastavení normových a výpočtových proměnných

Je zde možnost i zadání v rámci tabulky, kterou lze samozřejmě upravit stejným způsobem. Viz příklad s tabulkou  ohledně šířky trhliny na dalším obrázku.

Nastavení normových a výpočtových proměnných

Poslední, ale ne nejméně důležitou položkou je oddíl Obecný. Zde jsou uvedena obecná nastavení výpočtu.

Nastavení normových a výpočtových proměnných

Pojďme si je projít:

G.1 - Mezní hodnota využití - Maximální hodnota využití průřezu nemusí být 100 %. Můžete ji změnit pomocí tohoto nastavení

G.2 - Maximální zobrazitelná hodnota - Zde můžete změnit maximální hodnotu využití.

G.3 a G.4 - Přesnost iterace a Počet kroků iterace - Proces iterace můžete také ovlivnit. Může to pomoci s rychlostí výpočtu.

G.5 - Vyhodnocení iteračního diagramu - Je popsáno v následujícím článku v kapitole Kapacita N-M-M: Výsledky MSÚ v RCS

G.6 - Počet diagramů - Počet svislých řezů interakční plochou kolem svislých os. Zvýšíte-li počet, můžete zvýšit přesnost interakčního diagramu. Více informací naleznete v následujícím článku: Ohyb

G.7 - Dělení interakčního diagramu - Pokud opět zvýšíte počet, můžete zvýšit přesnost interakčního diagramu.

G.8 - Zbytková únosnost - Platí pouze pro předpjaté průřezy. Pokud je vypnuta - levá strana podmínky spolehlivosti obsahuje pouze vnější zatížení. Na pravé straně je únosnost, která se skládá z primárních účinků vyplývajících z dekompresní předpínací síly a z účinku zbytkové únosnosti předpínací výztuže. Je-li zapnuto - zobrazí se další tabulka, v níž levá strana podmínky spolehlivosti obsahuje vnější zatížení minus primární účinek vyplývající z dekompresní předpínací síly. Na pravé straně je únosnost, která se skládá pouze z účinku zbytkové únosnosti předpínací výztuže.

Zbytková únosnost

G.9 - Nevylučovat kabely - Pokud je zapnuto, budou do výpočtu zahrnuty kabely, které jsou mimo průřez.

G.10 - Použít zjednodušený model průřezu - Tuto možnost můžete použít ke zrychlení výpočtu.

G.12 - Směr imperfekcí - Účinek je popsán v následujícím článku:  Účinek druhého řádu v aplikaci RCS

G.14 - Vyloučení působení betonu v tahu - prvky 1D

  • Vždy - Předpoklad, že beton neodolává tahu, se použije při všech posudcích MSP pro všechny kombinace  všech průřezů a jejich krajních hodnot.
  • Řez - V případě, že horní nebo dolní návrhová hodnota vnitřních sil jedné z kombinací MSP způsobí vyšší napětí betonu, než je pevnost betonu v tahu, bude ve všech posudcích MSP pro všechny extrémy aktuálního řezu použit předpoklad, že beton neodolává tahu. Předpoklady pro posudky MSP v kombinacích  u ostatních řezů nebudou ovlivněny. 
  • Extrém - V případě, že horní nebo dolní návrhová hodnota vnitřních sil jedné z kombinací MSP způsobí napětí betonu vyšší než pevnost betonu v tahu, bude ve všech posudcích MSP pouze pro aktuální extrém použit předpoklad, že beton neodolává tahu. Předpoklady pro posudky MSP v ostatních extrémech stávajícího řezu nebudou ovlivněny. 

G.15 - Vyloučení působení betonu v tahu - prvky 2D - ON tah v betonu pro posudky MSP se zanedbává. OFF výpočet je proveden dle normy.

G.16 - Typ modulu - Můžete vybrat typ modulu pružnosti, který se používá pro dlouhodobé účinky u MSP

  • Sečný Ecm
  • Tečný Ec = 1,05*Ecm

G.17 - Zanedbat redistribuci momentů

G.18 - Typ výpočtu MSP - Tímto nastavením můžete počítat pouze dlouhodobé nebo krátkodobé účinky u MSP

G19 - Zobrazení Mr pro MSP M-N-κ diagram

Související články