Axis VM BIM propojení pro návrh a posouzení betonového nosníku (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
Jak používat BIM propojení mezi Axis VM, IDEA StatiCa Beam a IDEA StatiCa Detail k návrhu a posouzení betonového nosníku s otvory a závěsem.

1 Aktivace propojení

  • Nainstalujte nejnovější verzi programu IDEA StatiCa, kterou najdete v záložce Stahování.
  • Ujistěte se, že používáte podporovanou verzi programu AxisVM - aktualizace se zveřejňují v záložce BIM.

Po úspěšné instalaci obou programů spusťte IDEA StatiCa a začněte na záložce BIM. V BIM průvodci pokračujete s položkou Aktivace BIM propojení. V průběhu instalace se objeví upozornění Spustit jako Administrátor. Prosím potvrďte tlačítkem ANO.

Zvolte AxisVM a klikňete na tlačítko Install. Integrační proces se provede automaticky.

2 Jak používat propojení

Otevřete projekt v  programu Axis VM a Spusťte lineární analýzu. Vyberte vysoký nosník a použijte plugin IDEA StatiCa Beam.

Vyberte Eurokód v code - check manager.

Uložte projekt a pokračujte.

Nosník je výjmut z monolitické konstrukce proto jsou zvoleny podpory typu vetknutí pro oba konce. Zabraňte veškerým stupňům volnosti

Vyberte Železobenový nosník.

Definujte národní přílohu obecný Eurokód a nechte software vygenerovat Vlastní tíhu dle průřezu.

Veškeré nahodilé složky přesuňte do pravého okna. Tyto zatěžovací stavy budou exportovány jako uživatelem definované vnitřní síly. 

Dostali jste se do aplikace IDEA StatiCa Beam. Změňte defaultní nastavení skupiny proměnných stavů LG3 ze standard na Exkluzivní. Dílčí součinitele spolehlivosti zadejte jako 1 pro všechny součinitele psí.

Pro zatěžovací stav Concentrated load změňte typ z LG2 na LG3.

Jak bylo zmíněno dříve. Veškeré nahodilé složky jsou exportovány jako Uživatelem definované vnitřní síly. Naimportované vnitřní síly jsou totožné s Axisem. Důkaze je ohybový moment od Concentrated load.

Pokračujte do Kombinací. Otevřete kombinátor a přesuňte veškeré nahodilé  zatěžovací stavy do MSÚ a MSP kombinací. Tento proces se musí provést manuálně.

Spusťte lineární analýzu. Vnitřní síly od kombinací s jejich předpisy lze zkontrolovat v záložce Vnitřní síly.

Přesuťe se do Vyztužení. Vzhledem k otvorům a závěsu v nosníku exportujeme nosník do aplikace IDEA StatiCa Detail. V ribbonu pomocí tlačítka Export detailu proveďte samotný export.

Vyberte celý nosník.

Exportovat můžete zatěžovací stavy nebo kombinace. Vyznačené kombinace vyberte pro posouzení. Jedna z nich je určena pro mezní stav únosnosti a zbylé dvě pro použitelnost. Kombinace přidejte do vybraných pomocí tlačítka Přidat. Proces zakončete pomocí  Dokončit

Odstraňte defaultní podpory.

Vytvořte novou Liniovou podporu. Tato podpora respektuje přesněji chování monolitického vysokého nosníku uloženého na sloupech.

Podporu přiřaďte na Levou hranu.  Zamezte translaci X, Z a rotaci Ry podpor. Podpory jsou standardně zapnuty jako neaktivní v tahu ( nelinearita v tahu) proto tuto funkci vypněte, aby podpora působila v tahu i v tlaku.

Zkopírujte operaci LS1 a změňte hranu na Vpravo.

Přidejte Závěs. Změňte parametry délky závěsu L1, L2, L3 na 0.5 m. Ostatní parametry nechte nastaveny jako defaultní.

Stejným způsobem vytvořte Otvory do nosníku.

Změťe průřez na Kruh s Průměrem 0.5 m.  Nastavte Řídící bod na nosníku na pozici 6 a umístěte pomocí X-souřadnice o -1 m doleva.

Zkopírujte otvor O1 and změňte Řídící bod na 8. Pomocí X-ové souřadnice posuňte otvor o 1 m.

V zatěžovacích stavech přiřaďte zatěžovací stav Concentrated force k závěsu HG1. Od této chvíle je přenášena koncetrovaná bodová síla přes závěs do objemu betonu.

Kombinace jsou vytvořeny již z aplikace IDEA StatiCa Beam. Předpis kombinací je automaticky převzat z kombinátoru.

V části Vyztužení spusťte Topologickou optimalizaci. Díky této lineární analýze prozatím bez betonážské výztuže jsou vykresleny tahové oblasti a tlaková pole. Tahové oblasti ukazují největší tahy a tedy výztuž v těchto směrech bude nejvíce využita. Topologická optimalizace je vodítkem pro správné vyztužení nosníku/detailu.

Vyberte skupinu vložek GB1 ze šablony. Nastavte 1 vrstvu výztuží s Průměrem 16 mm a 2 vložkami ve vrstvě.

 Zkopírujte skupinu vložek GB1 a změňte hranu na Horní.

Zkopírujte skupinu vložek GB2 a vložte 3 řady výztuže po 200 mm na výšku průřezu s Průměrem 10 mm.

Rozložení výztuže v Detail

Přidejte šablonu pro Třmínky. Změňte Průměr na 8 mm  a rozdělte třmínky po 0.2 m po celé délce nosníku.

Spusťte nelineární analýzu. Obdržíte celkový přehled posudků s kritickými místy pro MSÚ a MSP. V 3D scéně jsou zobrazeny oblasti s maximálním využitím každé entity.

V tabulce Pevnost, části Výztuž jsou zobrazeny maximální hodnoty napětí, přetvoření a jejich maximální využití.

V mezním stavu použitelnosti v záložce Průhyb si můžete zobrazit, jak krátkodobé, tak dlouhodobé nelineární průhyby.

Nakonec přejdete do Protokolu. IDEA StatiCa nabízí možnost uživatelského nastavení protokolu a jeho následný tisk nebo uložení v doc. nebo pdf. formátu.

 Navrhli jste, zoptimalizovali a posousoudili vysoký nosník s otvory a závěsem dle Eurokódu v IDEA StatiCa Detail.

Vzorové projekty