Poznámky k vydání IDEA StatiCa 7.1

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Snadný a pohodlný import konstrukčních prvků pomocí Průvodce

Některé široce rozšířené 3D programy na bázi metody konečných prvků (FEA) neobsahují vlastní modul pro návrh předpětí a analýzu fází výstavby, případně je jejich řešení slabé a nepokrývá všechny potřeby uživatelů. Vzhledem k absenci nebo nespolehlivosti propojení těchto programů s návrhovými nástroji, kterými jsou jiné nezávislé programy nebo šablony v Excelu, je pracovní postup nesouvislý a přenos dat je potřeba provést manuálně. Tento systém je neefektivní a vysoce zranitelný. Významným zlepšením z hlediska úplnosti nástrojů pro výše uvedený pracovní proces je spolehlivé a nepřerušované propojení mezi těmito programy a programem IDEA StatiCa Nosník.

Typy konstrukcí: předpjaté/ železobetonové (nepředpjaté) střešní a stropní vazníky, prefabrikované nebo in-situ betonované mostní nebo stropní nosníky se spřaženou deskou, návrhové pásy předpjatých desek.

Příklad prefabrikovaného předpjatého střešního vazníku v programu Autodesk Robot

Prefabrikovaný předpjatý střešní vazník v IDEA StatiCa po importu z Autodesk Robot

Přímé propojení do programu IDEA StatiCa Nosník je aktuálně umožněno z programů Autodesk Robot, SAP 2000, RFEM a AxisVM.

Speciální průvodce umožňuje postupně definovat konstrukční typy prvků a nastavení všech dat nutných pro přenos geometrie, průřezu, materiálu a 3D vnitřních sil z vybraných zatěžovacích stavů. V IDEA StatiCa lze definovat dodatečná data jako zatížení, fáze výstavby, parametry předpětí pro časově závislou analýzu (TDA) a provést posouzení.

Návrh střešního nosníku v IDEA StatiCa po importu z AxisVM

Přínosy

  • Zlepšení pracovního postupu v návrhu předpětí (prefabrikovaných i monolitických) betonových nosníků – IDEA StatiCa umožňuje uživateli pracovat rychleji s menší pravděpodobností chyby.
  • Rozšíření škály řešitelných konstrukcí - uživatelům jiných 3D FEA programů na bázi metody konečných prvků umožňuje IDEA StatiCa analyzovat a navrhovat prvky exportované z 3D modelu s respektováním fází výstavby, změn okrajových podmínek a předpětí.

Přehled linků / propojení pro import z 3D FEA software

Pro možnost návrhu a posouzení betonových a předpjatých konstrukcí bylo rozšířeno a vylepšeno propojení pro přenos statického modelu z 3D FEA softwaru do IDEA StatiCa.

AxisVMMidas CivilScia Engineer
3D model3D model3D model
1D prvek1D prvek1D prvek
2D prvek2D prvekVnitřní síly
Vnitřní sílyVnitřní sílyŽelezobeton EC2
Železobeton EC2Fáze zatíženíOcel EC3
Předpjatý beton EC2Železobeton EC2
Ocel EC3Předpjatý beton EC2

Ocel EC3
RFEMRobot, SAP2000
3D modelPrvek / Styčník
1D prvek1D prvek
Vnitřní sílyVnitřní síly
Železobeton EC2

Předpjatý beton EC2

Ocel EC3

Nelineární deformace předpjatého nosníku s vlivem trhlin a smršťování

Někteří uživatelé potřebují spočítat a posoudit deformace částečně předpjatých nosníků. I když požadavek pro tlakovou rezervu (podmínka dekomprese) omezuje použití částečného předpětí, mohou se trhliny objevit při působení charakteristické kombinace zatížení a tím může dojít i ke zvětšení deformace. Z toho důvodu musí být respektován vliv trhlin a tahového zpevnění i u předepnutých nosníků.

Byl vylepšen výpočet a posouzení deformací nosníků. Do výpočtu deformací byl implementován vliv smršťování a to jak železobetonového, tak i předpjatého betonového nosníku s nesymetrickým vyztužením průřezu. Nyní se nelineární deformace železového, předem i dodatečně přepjatého betonu uvažuje s vlivem účinku dotvarování, smršťování a trhlin.

Přínosy

  • Rozšíření funkcionality, které umožňuje použití IDEA StatiCa pro širší škálu předpjatých betonových prvků - uživatel získá kompletnější nástroj pro návrh těchto konstrukcí.

Dlouhodobé ztráty v modulu pro návrh kabelu

V modulu pro návrh kabelů mohou být nyní zobrazeny jak dlouhodobé, tak i krátkodobé ztráty. Všechny výsledky týkající se ztrát předpětí mohou být zobrazeny jak graficky, tak v tabulce pro všechny řezy na nosníku.

Rychlejší načtení průřezu z BIM do RCS aplikace

Rychlost přenosu dat mezi BIM a RCS aplikací je 20-krát rychlejší.

Export detailních výsledků posouzení napětí

Detailní výsledky posouzení napětí ve všech vláknech betonového průřezu mohou být v nové verzi 7.1 exportovány do Excelu. Tímto má uživatel možnost vidět všechny hodnoty napětí a přetvoření a ne pouze výsledky kritických extrémů.

Tato vlastnost je implementována do RCS modulu v posouzení omezení napětí a šířku trhlin a umožňuje export výsledků ve formě tabulkových dat (xls dokument). Je zobrazeno geometrické schéma průřezu, napětí a přetvoření pro všechna vlákna a všechny kombinace, pro které jsou data exportována.

Posouzení železničních mostů dle OVS00030-6

Ve verzi 7.1 jsme provedli dodatečné posouzení podle nizozemské přílohy a OVS00030-6 pro železniční mosty (OVS00030-6 Ontwerpvoorschrift, Kunstwerken). Kontroly se provádějí společně s výpočtem šířky trhliny v předpjatém průřezu.

Nastavení údajů o projektu v modulu RCS:

Nastavení údajů o projektu u prvku v modulu RCS: