Požární odolnost betonových konstrukcí (EN)

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V tutoriálu si projdete krok za krokem posudek průřezu prostého nosníku včetně požární odolnosti. Pro uživatele je také přiložen soubor Fire resistance_complete, kde jsou veškeré posudky pro všechny typy konstrukčních prvků jako sloup, deska a stěna.

1 Nový projekt

Začněte nový projekt v IDEA StatiCa RCS a vyberte funkcionalitu Požární odolnost EN 1992-1-2:2006-11

2 Geometrie

Vyberte T - průřez a vyplňte rozměry.

3 Návrh

Definujte třídu prostředí jako XC3 a XD1.

V záložce Požární odolnost nechte defaultní nastavení Únosnosti průřezu R30. V druhém kroku definujte Vliv požáru ze tří stran. Jestliže únosnost (kritérium R) je požadována, lze uvažovat pro návrh dle EN 1992-1-1 pouze tloušťku samotné desky. Tloušťka podlahy 0.1 m neovlivní nosnou funkci T - průřezu.

Vyplňte vnitřní síly do kombinací pro MSÚ a Požární odolnost. Vnitřní síly pro požární odolnost musí být vyplněny manuálně. Pro konzervativní posudek Požární odolnosti můžete přenásobit vnitřní síly z MSÚ koeficientem 0.7. Tento přístup je zvolen v tomto tutoriálu.

Pro vyztužení použijte předdefinovanou šablonu výztuže. Průměry podélné a smykové výztuže by měly být vyplněny dle tabulky níže.

V Řízení výpočtu zaškrtněte posudky pro MSÚ a Požární odolnost.

4 Výsledky

Ve výsledkové tabulce můžete zkontrolovat zda jsou splněny všechny posudky.

Posudek požární odolnosti je založen na tabulkové metodě. To znamená, že všechny vypočtené hodnoty jsou srovnány s limitními hodnotami dle normy. Pro nosníkové průřezy jsou to šířka stojiny průřezu a vzdálenost vnější vrstvy výztuže vystavěné požáru.

V navigátoru Souhrn projektu a záložce Řezy je velmi podstatné nastavit Umístění polohy. Defaultně je nastaven Prostý nosník Jestliže posuzujete spojitý nosník, měli byste nastavit umístění řezu na nosníku. Toto nastavení má významný vliv na posudek požární odolnosti dle tabulkové metody.

5 Protokol

Veškerá předchozí data s výsledky jsou vyobrazeny v uživatelsky nastavitelném protokolu. Tento dokument může být exportován do PDF nebo MS Word.

Navrhli jste, optimalizovali a posoudili vyztužený T - průřez na MSÚ a požární odolnost dle Eurokódu.

Vzorové projekty