Novinky ve verzi IDEA StatiCa Steel 7.0

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Verze 7 je další kapitolou v návrhu ocelových styčníku. Přichází rok po vydání verze 6 a přináší mnoho nové funkcionality a vylepšení. z nichž většina byla provedena na základě připomínek a námětů naších zákazníků.

Hlavní vylepšení

Tuhost a rotační kapacita přípoje

Verze 7 poskytuje novou funkci, která analyzuje tuhost a únosnost přípoje libovolného prvku ve styčníku. Graf se zobrazí v prostředí programu a přidává se do reportu. Grafy se vytvářejí pro ohybovou a axiální tuhost. IDEA StatiCa Connection pracuje s příslušnou vnitřní silou (ohybový moment, osová síla), ale lze řešit I vliv ostatních složek.

Z grafu lze vyčíst:

 • Úroveň návrhového zatížení
 • Mezní hodnota únosnost přípoje pro 5% přetvoření
 • Mezní únosnost připojeného prvku (důležité pro seismické posouzení)
 • 2/3 mezní únosnosti pro výpočet počáteční tuhosti
 • Hodnota počáteční tuhosti
 • Meze pro klasifikace tuhosti (tuhý, polotuhý, kloub)

Patní deska, kotvení

Verze 7 nabízí možnost zadat různé ofsety betonového bloku od okraje ocelová patní desky. Offsety mají vliv na výpočet velikosti vytrženého kuželu.

Konce kotev se často upravují kvůli zvýšení soudržnosti a zvětšení break-out kuželu V posudcích se projeví jen zvětšení kuželu. Uživatel si může definovat velikost podložky, kterou se kužel zvětší. Tvar podložky může být čtvercový nebo kruhový, ale na velikost kuželu mají oba stejný vliv.

Obdélníková podložka Kruhová podložka

Výztužný prvek

IDEA StatiCa Connection umožňuje vyztužovat styčníky různými plechy – výztuhy, žebra, příložky. Nyní je možné pro vyztužení použít i segment válcovaných nebo za studena tvářených profilů. Ty se chovají ve styčníku stejně jako základní pruty – lze na ně aplikovat výrobní operace. Na tyto prvky ale nelze aplikovat zatížení. Nejsou nikdy součástí 3D globálního modelu konstrukce.

Kontakty

Ocelový přípoj je modelován jako systém desek (pruty jsou rozloženy na desky), svarů, šroubů a kontaktů. Kontakty vznikají v místech, kde na sebe doléhají dvě desky. Přenášejí 100% tlak, ale v tahu nepůsobí vůbec. Kontakty se automaticky generují mezi deskami, které jsou součástí šroubového spoje. Verze 7 přináší možnost definovat kontakt mezi povrchy libovolných desek, I těch nesešroubovaných. To přináší řadu nových možností při modelování přípojů skutečně používaných v praxi.

Kontakty mezi stojinami a pásnicemi dvou přeložených Z nosníků

Výztužný prvek, přišroubovaný k horní pásnici, kontakt se stojinou

Výztužný prvek, spodní pásnice uložená na podložce, nulové smykové síly ve šroubech

Propojení se SAP2000

SAP2000 je hodně rozšířený MKP program. IDEA StatiCa 7.0 dokáže načíst všechny důležité parametry pro návrh ocelového styčníku z 3D modelu SAP2000 a to jak celý 3D model nebo pouze vybraný styčník. Pro modul IDEA StatiCa Connection nabízíme jednoduchý postup – přímý výběr a export uzlu pomocí pluginu „IDEA Connection“ v SAP2000 a následný návrh automaticky vytvořeného přípoje v IDEA Connection.

Vylepšení

Model svarů

Svary jsou důležitým prvkem každého ocelového styčníku. Ve stávajících verzích je použitý model svarů, kde je svar modelován jako vazba mezi hranou a deskou. Samotná vazba nemá materiálové vlastnosti. Program spočítá síly ve vazbách a nabízí možnost vyhodnocení Maximální napětí / Průměrné napětí / Lineární interpolace. Vývojový tým IDEA StatiCa pracuje na ještě přesnějším modelu, kde budou mít i svary materiálové vlastnosti – tedy budou plastizovat podobně jako ocelové desky. Takový model bude poskytovat lepší výsledky zvláště u dlouhých svarů. Už v samotných výsledcích bude zohledněn efekt, který norma nazývá „efektivní délkou“. Plastické svary budou uživatelům poskytnuty v některé z příští dílčí verze 7.x

Řada věcí souvisejících s tímto vývojem je k dispozici již nyní. Byla předělána geometrie svarů, které respektují skutečnou délku i v případě nestejných délek svařovaných hran nebo při přerušení svaru otvorem. Přesné polohy svarů umožnily implementovat 3D prezentaci. Při zobrazení „solid“ se svary vykreslují tak, jak jsou ve skutečnosti. Při zobrazení „transparent“ se zobrazuje jen vazba mezi hranou a plochou, což umožňuje rychlou kontrolu správného umístění svaru. V této souvislosti došlo i k vylepšení chování svarů zvláště u okrajů desek, kde v některých případech program poskytoval nesymetrické výsledky u symetrických styčníků. Díky této úpravě došlo v některých případech k mírné změně výsledků při vyhodnocení v režimu „Průměrné napětí“.

Zobrazení „solid“

Zobrazení "transpatrent"

Tabulka posouzení svarů – nové znaky pro druh svaru

Import z Tekla Structures a Advance Steel

Obě připojení vydané ve verzi 6 průběžně vylepšujeme. IDEA RS plynule vylepšuje a zvětšuje podporované funkce. V nové verzi nyní můžeme načíst také:

 • Výřezy – jak na prvcích tak plechách. Ne pro obecný 3D plný. Svary musí být přidány v IDEA StatiCa Connection.
 • Otvory – nyní dokážeme načíst otvory v plechách. Otvory v prutech zatím nejsou podporovány. Zatím ne na plechách prvků.
 • Zárodek – řezy na obou koncích jsou načteny. Vyřešeno pomocí Výztužného prvku.
 • Svary “dookola”
 • Ohýbané plechy
 • Řezy na CHS profilech – jsou načteny, řezy “povrchem” musí být zadány dodatečně
 • Kotvení – menší vylepšení, patní deska zatím není podporována

Protokol

Protokol je jedna z důležitých funkcí IDEA StatiCa, proto jsme ve verzi 7 implementovali několik vylepšení: Export do MS Word – pomocí vygenerování souboru typu MHT Nový styl protokolu „Jeden řádek“ Přidání více informací pro zlepšení srozumitelnosti protokolu. Funguje jak pro analýzu napětí / průhybu a tuhosti.

“Jeden řádek” protokol

Ve výkazu materiálu jsme umožnili export obrázků do DXF formátu. Obrázky lze tedy použít přímo v Autocadu.

Export obrázků z výkazu materiálu do DXF

Účinky zatížení – export do MS Excel

Přidali jsme novou funkci pro snadné kopírování účinků zatížení mezi různými projekty.

Průřezy

Přidali jsme nový typ průřezu – ohýbaný úhelník s možností zadání úhlu přírub. Tento průřez můžeme použít i na Výztužný prvek pro modelování ohýbaných plechů.

Zjednodušení Uživatelského rozhraní

Dialog Nastavení

Sloučili jsme oba dialogy pro nastavení do jednoho a současně zachovali pouze důležité položky.

MKP Nastavení bylo odstraněno, Barvy přesunuty do Předvoleb, zůstává pouze jeden dialog pro nastavení.

Původní dialog „Norma“ byl přeorganizován a rozšířen o některé položky z původního MKP Nastavení.

MKP výpočet

Nastavení V uzlech / Na prvcích byly odstraněny. IDEA StatiCa Connection nyní používá automaticky nastavení “V prvcích” pro všechny CBFEM posudky a “V uzlech” pro MKP výsledky Srovnávací napětí a Plastické přetvoření.

Nastavení Detailního protokolu

Zjednodušili jsme celkem složité nastavení detailního protokolu. Určili jsme nezbytný obsah protokolu a uživatelé mohou nyní měnit pouze omezené množství položek.