Novinky ve verzi IDEA StatiCa Concrete Prestressing & Detail 8.2

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Hlavní vylepšení

S radostí Vám představujeme první verzi aplikace IDEA StatiCa Detail – nový nástroj, který umožňuje rychlý a jednoduchý návrh betonových detailů a stěn. Je další kapitolou v zjednodušování a vylepšování Vašeho procesu návrhu betonových prvků.

 • Bezpečný a ekonomický návrh založený na platných normách
 • Topologická optimalizace – návrh pozic a směrů vyztužení
 • Zadání, návrh a normové posouzení do 15-ti minut
 • Obecné řešení – kombinace a interakce více zdrojů diskontinuit
 • Jakákoliv topologie detailů/stěn
 • Detailní výsledky
 • Link s IDEA StatiCa Nosník/BIM

Rozsah řešení

Betonové nosníky, stěny a sloupy jsou tvořeny nějakou formou diskontinuity (D) – otvory, ozuby, krátké konzoly, podvěšené zatížení, kotvení, nadpodporové oblasti atd. I když se oblasti diskontinuit vyskytují v každé betonové konstrukci, dosud neexistovalo ucelené řešení pro kompletní návrh betonových detailů, stěn a příčníků.

B a D oblasti

D oblasti v přechodu ze sloupového na stěnový systém

V současnosti se pro návrh oblastí diskontinuit používají jednoúčelové programy, Excel listy založené na vzorečcích používající metodu vzpěra-táhlo anebo specializované programy. Ve výjimečných případech se používají expertní vědecky orientované programy bez napojení na normy a regulace, a bez návrhu a optimalizace vyztužení Tyto přístupy vedou k velkým zjednodušením anebo opačně k pokusům simulovat realitu. Žádná ze vzpomínaných metod nemůže být použita pro předběžný návrh ve stádiu konceptu konstrukce anebo její detailu, jelikož vyžadují vhodné dimenze, pozici, směr a množství vyztužení. Autorova zkušenost říká, že i profesionální inženýři mají nedostatečné znalosti, když se jedná o určení pozice a směru vyztužení v netypických detailech betonových konstrukcí.

Naše řešení

Nový softvérový nástroj IDEA StatiCa Detail umožňuje inženýrům navrhnout jak vhodné rozměry betonu, tak i pozici a množství vyztužení efektivním způsobem, za současného poskytnutí bezpečného a ekonomického návrhu založeného na platných standardech. Verifikace naší špičkové technologie byla provedena proti normově nezávislým případům jako i proti současným normovým doporučením a materiálovým zákonům definovaných v normách.

IDEA StatiCa Detail představuje inovativní přístup pro návrh a posouzení betonových detailů a stěn. S jeho pomocí můžou inženýři přelomit omezení standartních nástrojů pro ušetření času a optimalizaci množství materiálu. Jasné posudky o tom, jestli konstrukce vyhoví dle normy jsou dostupné v řádu minut jako i kompletní výstupné protokoly.

Proces návrhu

Model s okrajovými podmínkami a zatížením Topologická optimalizace Odfiltrování tlačených částí Model s přidaným vyztužením

Normové posudky

Geometrie, zatížení, vyztužení modelu Posudek MSÚ Posudek zakotvení Pole nadměrného tahového přetvoření

Návrh vyztužení

Použití metody topologické optimalizace může být velkou pomocí pro návrh vyztužení. Může být použita pro generaci geometrie s použitím jistého procenta původního objemu betonu a přeuspořádáním do „nejvíc efektivního“ rozložení pro zadané zatížení dle některých kritérií. Tyto výsledky na konstrukci můžou být použity jako přesný průvodce pro identifikaci tažených zón a tlakových polí původní betonové konstrukce. Tento proces se podobá běžné používané metodě vzpěra-táhlo, ale použitím této metody docílíme zcela automatické vytvoření modelu bez nutnosti přístupu pokus-omyl.

Stěna s dveřním a okenním otvorem

Výsledky topologické optimalizace

Model s přidaným vyztužením

Výsledky nelineární analýzy, červená – napětí v tlačeném betonu, modrá – síly ve výztužných vložkách

Ozub s náběhem a otvorem

Výsledky topologické optimalizace

3D pohled na vyztužený prvek

I když výsledky dosažené topologickou optimalizací stále vyžadují nějakou úroveň inženýrského přístupu a interpretace, reprezentují rychlý a lehký nástroj pro významné usnadnění a zrychlení úkolu návrhu vyztužení. Zejména pokud porovnáváme s konvenčními metodami, v případech s netypickými konstrukcemi a/anebo s více zatěžovacími stavy to může vést k výsledkům, které by jinak nebyly tak zjevné. Toto vyústí do úspory inženýrského času stráveného nad projektem ale i k úspoře množství vyztužení, které je zapotřebí.

Špičková technologie

Normově nezávislá, ale zároveň odpovídající normovým posudkům

 • Fiktivní rotující trhliny bez napětí
 • Tension chord model
 • Tahové zpevnění
 • Limitní přetvoření v tahu
 • Ověření duktility
 • Tlakové změkčení
 • Model kotvení a soudržnosti

Verifikace a články

Link s IDEA StatiCa Nosník/BIM