Jak jsou modelovány svary v IDEA StatiCa

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Rozložení sil ve svaru může být uvažováno jako elastické nebo plastické. Používá se ideální elasto-plastický model a stav plasticity je řízen napětím v krčku svaru. Únosnost svaru se snižuje u spojů s nevyztuženými přírubami nebo u dlouhých spojů vlivem koncentrace napětí. Plastická deformace ve svaru je omezena na 5% stejně jako u desky. Únosnost oboustranného koutového svaru se určuje metodou uvedenou v části 4.5.3.2 EN1993-1-8: 2006.

Rozložení napětí ve svařovaném spoji nosníku a sloupu je znázorněno níže. Styčník je zatížen ohybovým momentem a posouvající silou. Návrhová únosnost se řídí výtlačným svarem a je omezena 5% plastickou deformací.

počátek průtažnosti ve svaru horní pásnice
Fd = 0.63 Rd

počátek průtažnosti ve svaru stojiny
Fd = 0.95 Rd

návrhová únosnost
Fd = Rd

Účinná šířka nevyztuženého spoje nosníku a sloupu je znázorněna níže. Napětí je soustředěno v efektivní šířce, zatímco únosnost svaru kolem nevyztužené části je snížena. Rozložení napětí je zobrazeno pro otevřený a uzavřený průřez.

I profil sloupu

RHS profil sloupu

Nerovnoměrné rozložení napětí podél délky a vliv délky svaru na únosnost je znázorněn níže. Únosnost dlouhého svaru se snižuje díky koncentraci napětí na hranách svaru.