Tenkostěnné (za studena válcované) prvky

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Software IDEA StatiCa Connection je věnován posouzení styčníků za tepla válcovaných průřezů, které nejsou významně ovlivněny boulením. Aby bylo docíleno rychlého a stabilního výpočtu je analýza koncipována jako geometricky lineární a materiálově nelineární. Avšak tento typ analýzy není dostatečný pro důkladné prověření ztráty stability. Pokud může být boulení rozhodující, provedení výpočtu lineárního boulení pomůže s lokalizací nebezpečných míst styčníku a stanoví Eulerovo kritické zatížení při rozdvojení rovnováhy jako násobek kritického zatížení.

Pokud chcete použít IDEA StatiCa Connection k ověření připojů s tenkostěnnými (za studena válcovanými) nosníky a jste zkušený uživatel softwaru, nutno být opatrný a dbát na následující:

  • Je vhodné provést výpočet lineárního boulení a pečlivě vyhodnotit každý z tvarů boulení, prvních pět prezentovaných tvarů boulení nemusí být dostatečných.
  • Je vhodné nespoléhat na plastickou únosnost ocelových plechů a raději omezit von Misesovo napětí hodnotou meze kluzu nebo i níže.
  • Lokální ztráta stability může mít za následek přerozdělení napětí do ostatních komponent
  • Tuhost komponent se může měnit díky různým způsobům porušení a jejich kombinací
  • Dodané posudky a posouzení komponent (šrouby, svary atd.) jsou shodné s doporučenými normovými postupy pro standardní spojovací prvky na válcované průřezy. Posudky, typy poruch i konstrukční zásady se pro tenkostěnné prvky liší, a tudíž poskytované posudky nejsou odpovídající.

IDEA StatiCa Connection lze obecně použít pro modelování chování tenkostěnných (za studena válcovaných) nosníků, ale pro celý normový posudek je třeba použít jiné nástroje a konečné rozhodnutí musí být provedeno jako závěr několika použitých metod a postupů.

Pro názornost, pojďme se podívat na příklad níže:

I když byl proveden výpočet lineárního boulení, tato analýza nám může pouze pomoci rozhodnout, zdali je styčník bezpečný. Model by měl být vytvořen tak, abychom vyšetřili boulení komponent styčníku (výztuhy, plechy, náběhy atd.) a rozhodli se, jestli násobek kritického zatížení pro lineární boulení je větší než limitní hodnota daná normou.