Napětí na plechu vyšší, než je mez kluzu

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Posouzení ocelového plechu v aplikacích Connection a Member se řídí Eurokódem EN 1993-1-5, příloha C, odst. C8, poznámka 1. To je také velmi dobře použitelné a ověřené i pro jiné normy (např. AISC 360 atd.). Přečtěte si také dokumenty o posudcích komponent přípojů podle národních norem

Pointa je, že mezní hodnotou únosnosti ocelového plechu není mez kluzu (např. 355 MPa pro ocel třídy S355), ale 5% plastická deformace. To je shrnuto na následujícím náčrtku převzatém z obrázku C.2 normy EN 1993-1-5, příl. C, který znázorňuje šikmou horní větev pracovního diagramu materiálu ocele.

Napětí na plechu vyšší, než je mez kluzu

To může vést k tomu, že napětí v plechu překročí mez kluzu, a přesto projde posouzení dle normy. Důsledkem toho je dodatečná kapacita plechů ve výpočetních modelech přípojů a tedy úspora materiálu.

Pokud potřebujete snížit mez plastické deformace nebo omezit model pouze na pružné chování, můžete tyto hodnoty upravit v nastavení Norma. Zde změňte hodnoty pro Mezní plastické přetvoření a Varování pro plastické přetvoření na hodnotu 0.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je kritériem pro posouzení plechu mezní deformace 5%. Pokud váš model tento požadavek splňuje, nemusíte už posuzovat napětí, i když pro úplnost jsou hodnoty napětí uvedeny v přehledu výsledků.

Související články

Proč je v diagramu materiálu použit 5% limit pro EN