Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

Křinec | Česká republika
Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:
V této případové studii představujeme posouzení zatížitelnosti starého železobetonového mostu přes říčku Mrlinu v Křinci.

Silniční most se sochami Živlů přes říčku Mrlinu v Křinci je situován ve východní části městyse na silnici č. 275 směrem na Zábrdovice. Most byl postaven v letech 1915 -1918 podle průkopnického projektu akademika Ing. Stanislava Bechyně, klasika železobetonových konstrukcí.

Nosná konstrukce

Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu

Nosnou konstrukci tvoří dva parabolické monolitické železobetonové oblouky, směrem vzhůru se zužující, nesoucí na čtyřech železobetonových hranolových svislicích mostovku železobetonové roštové konstrukce uloženou na příčnících spojených se svislicemi. Příčníky mají proměnnou výšku a jejich spodní hrana je zešikmená. Mezi příčníky jsou čtyři výškově menší podélníky. Oblouky mostu jsou vetknuté do skříňových opěr a jsou spojeny dvěma krajními železobetonovými táhly členitého tvaru díky napojení konstrukce zábradlí do těchto táhel.

MKP Model

Výpočetní 3D MKP model byl modelován v programu Scia Engineer. Nosná konstrukce je modelována jako kombinace prutových a plošných prvků z deskostěn. Vnitřní síly byly získány integrováním sil ze žeber a přilehlé desky. Proto bylo nutné opravit nerealistické hodnoty příčných smykových sil, ohybových momentů a také torzních momentů. S ohledem na skutečnost, že 3D konstrukční model nerespektoval konstrukční stavy, vznikla v podélném nosníku nerealistická tahová síla vlivem účinků vlastní hmotnosti. Autoři se rozhodli kompenzovat tuto nevýhodu trojrozměrného strukturálního modelu aplikací takzvaných uživatelských vnitřních sil v IDEA StatiCa.

Postup stanovení zatížitelnosti

Načtení modelu do IDEA StatiCa BIM

  • Automatické přebrání vstupních dat z 3D MKP programu pomocí XML. IDEA StatiCa BIM přebere geometrii modelu, průřezy, materiály a výsledky výpočtu pro prutové prvky.

Zadání vstupních parametrů pro posouzení v IDEA StatiCa BIM.

  • Rozdělení dílců do skupin je provedeno automaticky.
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
  • Převedení Skupiny dílců s podélníky do aplikace 1D Beam. Vyztužení betonářskou výztuží.
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
Stanovení zatížitelnosti železobetonového obloukového mostu
  • Definice zatížení
  • Zatěžovací kombinace pro mosty
  • Nastavení posudků pro stanovení zatížitelnosti

Výsledky

  • Souhrnný výsledek
  • Podrobný výsledek