Gebruiksrechtovereenkomst IDEA StatiCa

1. INLEIDENDE BEPALINGE

1.1    Deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers (hierna de "EULA") beschrijft de voorwaarden waarop IDEA StatiCa (hieronder gedefinieerd) bereid is de Software (hieronder gedefinieerd) in licentie te geven aan u als eindgebruiker (hieronder gedefinieerd), ongeacht of de Software aan u wordt geleverd of beschikbaar wordt gesteld door IDEA StatiCa of door een Erkende Distributeur (hieronder gedefinieerd).

1.2    De voorwaarden van deze EULA kunnen worden gewijzigd door (i) de Offerte (hieronder gedefinieerd), en/of (ii) uw Leveringsovereenkomst (hieronder gedefinieerd), indien van toepassing. In geval van conflict, dubbelzinnigheid of inconsistentie tussen de voorwaarden van uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing) en/of de Offerte en de voorwaarden in dit document, hebben de voorwaarden van uw Leveringsovereenkomst en de Offerte voorrang op de voorwaarden in dit document. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verwijst elke verwijzing naar deze EULA ook naar de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing).  

1.3    De voorwaarden van deze EULA zijn voor u wettelijk bindend, ongeacht de wijze van levering of ontvangst van de Software en ongeacht of de Software is geleverd, of beschikbaar gesteld, aan u rechtstreeks door IDEA StatiCa of door een Erkende Distributeur.

2. AANVAARDING VAN DE EUL

2.1    Deze EULA wordt uitdrukkelijk aanvaard door (i) de aanvaarding van de Offerte, (ii) het sluiten van een Leveringsovereenkomst, of (iii) door het op de knop "IK AANVAARD" te klikken tijdens de installatie van de Software. Door het aanvaarden van deze EULA:

(a)    aanvaardt u ook de voorwaarden van deze EULA onvoorwaardelijk en stemt u ermee in;

(b)    erkent u deze EULA te hebben gelezen; en

(c)    bevestigt u dat u een bevoegde gebruiker van de Software bent en dat uw installatie van de Software legaal en toegestaan is onder deze EULA.

2.2    Zonder aanvaarding van deze EULA mag u de Software installeren noch gebruiken.

3. DEFINITIES

Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de volgende begrippen in deze EULA de volgende betekenis:

3.1   Partner betekent met betrekking tot een Partij, natuurlijke persoon of rechtspersoon, elke andere persoon of rechtspersoon die: (i) rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap heeft, (ii) rechtstreeks of onrechtstreeks wordt gecontroleerd door, of (iii) onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met deze Partij. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht zeggenschap over een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon te hebben indien hij meer dan veertig procent (40 %) van de stemgerechtigde aandelen of andere eigendomsbelangen van de andere persoon of rechtspersoon bezit, of indien hij direct of indirect de macht heeft om de leiding te nemen of te veroorzaken;

3.2   Gemachtigde Partner betekent elke Partner die toestemming heeft om de Software te gebruiken op basis van uw Licentie volgens de voorwaarden van de betreffende Licentie;

3.3   Erkende Distributeur betekent een Partner van IDEA StatiCa of een erkende wederverkoper van IDEA StatiCa;

3.4   Vertrouwelijke Informatie betekent de Software, Documentatie, en alle informatie en materiaal in welke vorm dan ook met betrekking tot de werking, het personeel, en de zakelijke transacties van ofwel IDEA StatiCa of u die ofwel: (i) zijn gemarkeerd als vertrouwelijk, dan wel die (ii) redelijkerwijs moeten worden opgevat als vertrouwelijk door de aard ervan of de omstandigheden waarin de informatie of het materiaal wordt bekendgemaakt;

3.5   Gegevensbeschermingswetgeving betekent (i) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) (hierna de "GDPR"), (ii) alle nationale uitvoeringswetten, verordeningen en secundaire wetgeving, zoals van gewijzigd of bijgewerkt, (iii) alle wetgeving die de GDPR en de uitvoeringswetten, verordeningen en secundaire wetgeving opvolgt; en (iv) alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming van de Verenigde Staten van Amerika en elke afzonderlijke staat die tijdens de Licentieperiode bestaat of wordt aangenomen;

3.6   Leveringsovereenkomst betekent een overeenkomst over de levering van de Software tussen u en IDEA StatiCa of u en een Erkende Distributeur;

3.7   Documentatie betekent gebruikersdocumentatie met betrekking tot de Software, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. De Kennisbank maakt geen deel uit van de Documentatie;

3.8   Fout betekent een defect of fout in de Software waardoor de Software niet substantieel in overeenstemming met de Documentatie werkt;

3.9   EULA betekent deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers van de Software;

3.10   IDEA StatiCa betekent de rechtspersoon van de IDEA StatiCa groep gespecificeerd in artikel 20.1 van deze EULA;

3.11   IDEA StatiCa Campus betekent een uitgebreide onlinecursus bedoeld voor bouwkundig ingenieurs en verbindingsontwerpers over het effectieve gebruik van de door IDEA StatiCa aangeboden Software die niet is inbegrepen in de Licentie, het Onderhoud en/of de Kennisbank en waarvoor een afzonderlijk contract wordt gesloten en kosten worden gerekend (de cursus is momenteel beschikbaar op: https://www.ideastatica.com/campus);

3.12   Helpdeskdiensten betekent de diensten van technische ondersteuning met betrekking tot installatie en gebruik van de Software die rechtstreeks door IDEA StatiCa, of door een erkende distributeur verleend worden;

3.13   Kennisbank betekent online informatie en materialen met betrekking tot de Software en / of structurele analyse, zoals witboeken, artikelen en / of video's, die worden gepubliceerd op de IDEA StatiCa website en aan u beschikbaar zijn via de webinterface op de IDEA StatiCa website als onderdeel van het Onderhoud; de Kennisbank omvat niet de IDEA StatiCa Campus en / of andere materialen, informatie of onderdelen van de IDEA StatiCa website die, volgens de webinterface, zijn onderworpen aan afzonderlijke contracten en vergoedingen;

3.14   Licentie betekent de licentie op de Software en Documentatie die aan u wordt verleend in overeenstemming met deze EULA, de Offerte (indien van toepassing), en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing);

3.15    Licentievergoeding betekent de in de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing) vermelde vergoedingen voor de Licentie, die door u verschuldigd zijn als tegenprestatie voor de verlening van de Licentie en, indien het Onderhoud in de Licentie is inbegrepen, ook als tegenprestatie voor de verlening van het Onderhoud;

3.16   Licentiecategorie betekent een van de categorieën van de Licentie, zoals nader omschreven in artikel 5 van deze EULA;

3.17   Licentiehouder: de categorie van natuurlijke personen en/of rechtspersonen die in aanmerking komen voor de toekenning van de respectieve licentiecategorie, zoals nader omschreven in artikel 5. 5 van deze EULA;

3.18   Licentieparameters betekent de voorwaarden van de Licentie, die voor elke Licentiecategorie worden beschreven in artikelen 5.2 tot 5.7 van deze EULA, zoals aangevuld of gewijzigd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing);

3.19   Licentietermijn betekent de duur van de Licentie, waarbij deze Licentietermijn ofwel voor een bepaalde periode, permanent (permanente Licenties), ofwel beperkt voor de Abonnementsperiode (Licenties op basis van een abonnement) kan zijn;

3.20   Onderhoud betekent de volgende diensten: (i) Kleine Releases, (ii) Hoofdreleases, (iii) Helpdeskdiensten en (iv) toegang tot de Kennisbank; in geval van Licenties op abonnementsbasis is het Onderhoud altijd inbegrepen in de Licentie;

3.21   Onderhoudsvergoeding betekent de vergoeding voor het Onderhoud, de Onderhoudsvergoeding is inbegrepen in de Licentievergoeding voor Licenties op abonnementsbasis en wordt afzonderlijk in rekening gebracht in het geval van permanente Licenties;

3.22   Onderhoudstermijn betekent de termijn gedurende welke het Onderhoud aan u wordt verleend en die nader wordt gedefinieerd in artikel 8. 8 van deze EULA;

3.23   Hoofdrelease betekent elke belangrijke versie van de Software die van tijd tot tijd algemeen commercieel beschikbaar wordt gesteld door IDEA StatiCa en waaraan door IDEA StatiCa een versienummer (v + nummer) is toegekend dat een nieuwe Hoofdrelease aangeeft;

3.24   Kleine Release betekent een release die de Software bijwerkt, die correcties van Fouten kan bevatten, of functionele en prestatieverbeteringen kan bieden, maar waaraan geen versienummers worden toegekend. Kleine Release betekent in geen geval Hoofdrelease;

3.25   Partij betekent ofwel u, ofwel IDEA StatiCa, ofwel de Erkende Distributeur, indien van toepassing;

3.26   Toegestaan Gebruik betekent de manier waarop u de Software mag gebruiken op basis van de Licentie;

3.27   Persoonsgegevens betekent alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de wetgeving inzake gegevensbescherming die betrekking hebben op u of uw gebruikers of andere natuurlijke personen, indien van toepassing, die door IDEA StatiCa worden verwerkt in verband met deze EULA en/of uw gebruik van de Software;

3.28   Professionele adviseurs betekent alle professionele verstrekkers van advies-, toezicht- en andere gespecialiseerde diensten die toegang krijgen tot de Vertrouwelijke Informatie met het oog op hun activiteiten voor een van beide Partijen en die door de wet en/of beroepsethiek verplicht zijn tot geheimhouding, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische en fiscale adviseurs en accountants;

3.29   Offerte betekent de offerte voor de levering van de Licentie(s) of het Onderhoud met betrekking tot de Software die door IDEA StatiCa of een Erkende Distributeur aan u wordt voorgelegd en door u wordt aanvaard;

3.30   Seats betekent het maximaal toegestane aantal Gebruikers dat gelijktijdig gebruik maakt van de Software;

3.31   Software betekent het/de softwareproduct(en) van IDEA StatiCa gespecificeerd in de Offerte of een Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), inclusief alle Kleine Releases en Hoofdreleases;

3.32   Abonnementsgeld betekent een regulier Licentiebedrag voor een Licentie op abonnementsbasis dat voor elke Abonnementsperiode in één (1) termijn wordt betaald en verschuldigd is op de eerste (1e) dag van die Abonnementsperiode, of zoals anders vermeld in de Offerte en/of in een (eventuele) Leveringsovereenkomst;

3.33   Abonnementsperiode betekent de geldigheidsduur van een Licentie op basis van een abonnement. De Abonnementsperiode wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende perioden, tenzij deze in overeenstemming met artikel 7.1 wordt beëindigd. 7.1 van deze EULA;

3.34   Gebruiker(s) betekent de natuurlijke personen die in de Licentieparameters worden geïdentificeerd als bevoegd om de Licentie te gebruiken en kan u, een werknemers van u of van een Gemachtigde Partner, of uw studenten, voor zover van toepassing, omvatten, die een geldige licentiesleutel hebben ontvangen om de Software te gebruiken. Voor de toepassing van deze definitie en artikel 5 worden onder "werknemers" ook zelfstandige contractanten verstaan die de Software namens u gebruiken op grond van een overeenkomst met u of een Gemachtigde Partner, voor zover van toepassing;

3.35   Gebruikersgegevens betekent de volgende gegevens die toegang geven tot de Software: (i) gebruikersnaam en (ii) wachtwoord;

3.36   Gebruikers per Seat betekent het maximaal toegestane aantal individuele Gebruikers die zijn toegewezen aan elke Seat in uw Licentie op een bepaald moment. Ter verduidelijking: Alleen Gebruikers die zijn toegewezen aan een Seat hebben recht op toegang tot de Software via de betreffende Seat. U mag de Gebruikers die aan een Seat zijn toegewezen in de Software-instellingen te allen tijde wijzigen, maar u mag geen Gebruikers toewijzen boven de toepasselijke Gebruikers per Seat-limiet.

3.37   U betekent de persoon die de Licentie verwerft of aanvaardt, zijnde u als individu of het bedrijf/ de organisatie die u vertegenwoordigt of een rechtsgeldige cessionaris of rechtsopvolger.

In deze EULA (a) worden de woorden "omvatten", "omvat" en "inclusief" geacht te worden gevolgd door de woorden "zonder beperking"; en (b) verwijzen de woorden "hierin", "hiervan", "hierbij", "hiertoe" en "hieronder" naar deze EULA als geheel. Deze EULA zal worden geïnterpreteerd los van enig vermoeden of regel die constructie of interpretatie vereist ten nadele van de partij die de akte heeft opgesteld of laten opstellen.

De kopjes in deze EULA dienen alleen ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie van deze EULA.

4. LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1. U verkrijgt uw Licentie(s) en/of het Onderhoud door het sluiten van deze EULA op basis van met name de Offerte en/of Leveringsovereenkomst. 

4.2. De Software en/of het Onderhoud wordt aan U geleverd of beschikbaar gesteld, in overeenstemming met uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), of zoals anderszins vastgesteld door IDEA StatiCa of de Erkende Distributeur, indien van toepassing. Als uw Licentie een Proeflicentie is, zal de Software aan u ter beschikking worden gesteld na aanvaarding van deze EULA.

4.3. De gebruikerstoegang tot de Software zal worden geactiveerd via Gebruikersgegevens, die aan u of uw Gebruikers door IDEA StatiCa geleverd worden. Gebruikersgegevens worden meestal verstrekt per e-mail via uw contact e-mailadres. Door deze EULA te aanvaarden, gaat U ermee akkoord dat u de Gebruikersgegevens per e-mail te ontvangt.

4.4. De Software mag alleen worden geïnstalleerd op hardware die voldoet aan de in de Documentatie beschreven technische parameters.

5. VOORWAARDEN VAN DE BASISLICENTIE

5.1. De Licentie(s) machtigen U om de Software te gebruiken in overeenstemming met uw Licentieparameters en met de voorwaarden van deze EULA. Uw Licentieparameters worden bepaald door uw Licentiecategorie (zie art. 5.2 tot 5.7 van deze EULA) en kunnen verder worden gewijzigd door de inhoud van de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing).

5.2. Commerciële standaardlicentie

Toegestaan gebruikCommerciële doeleinden
LicentiehouderParticulieren of rechtspersonen en organisaties
Gemachtigde partnerNiet toegestaan
Territoriaal toepassingsgebiedLand van uw factuuradres (Binnenland), of in aanvullende en/of andere landen indien uitdrukkelijk vermeld in de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing);
Licentietermijn

Abonnementsperiode of permanent (permanent licenties)

(Gespecificeerd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst, indien van toepassing)

GebruikersU en/of uw werknemers
Gebruikers per SeatZeven (7) individuele Gebruikers
Onderhoud

Licenties op abonnementsbasis: Onderhoud is inbegrepen in de licentie en de licentiekosten

Permanente licenties: Onderhoud wordt geleverd tegen betaling van een onderhoudsvergoeding.

SeatsGespecificeerd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing)

5.3. Commerciële bedrijfslicentie 

Toegestaan gebruikCommerciële doeleinden
LicentiehouderParticulieren of rechtspersonen en organisaties
Gemachtigde partnerToegestaan
Territoriaal toepassingsgebiedWereldwijd (Internationaal)
Licentietermijn

Abonnementsperiode of permanent (permanente licenties)

(Gespecificeerd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst, indien van toepassing)

Gebruikers

U, en/of uw werknemers, en/of de werknemers van uw Gemachtigde Partner, voor zover van toepassing.

(of zoals gespecificeerd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst, indien van toepassing)

Gebruikers per seatOnbeperkt
Onderhoud

Licenties op abonnementsbasis: Onderhoud is inbegrepen in de licentie en de licentiekosten

Permanente licenties: Onderhoud wordt geleverd tegen betaling van een onderhoudsvergoeding.

SeatsGespecificeerd in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing)

5.4. Educatieve licentie

Toegestaan gebruikZelfstudie van de Licentiehouder
LicentiehouderStudenten, docenten en academici
Gemachtigde partnerNiet toegestaan
Territoriaal toepassingsgebiedLand van uw woonplaats
LicentietermijnAbonnementsperiode
GebruikersU
Gebruikers per seatEén (1) individuele Gebruiker (d.w.z. u)
OnderhoudInbegrepen in de licentie
SeatsEen (1)

5.5. Proeflicentie

GebruikTechnische of commerciële evaluatie van de Software uitsluitend voor uw interne doeleinden (commercieel gebruik van de software is niet toegestaan)
LicentiehouderGeen beperking
Gemachtigde partnerNiet toegestaan
Territoriaal toepassingsgebiedWereldwijd (Internationaal)
LicentietermijnVeertien (14) kalenderdagen
Gebruiker(s)U
Gebruikers per seatEén (1) individuele Gebruiker (d.w.z. u)
OnderhoudInbegrepen in de licentie
SeatsEen (1)

6. OVERIGE LICENTIEVOORWAARDEN

6.1. Onder voorbehoud van de tijdige betaling van de Licentievergoeding, voor zover van toepassing, en onder voorbehoud van naleving van de bepalingen en voorwaarden van deze EULA, de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), verleent IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur u hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Software gedurende de Licentietermijn te downloaden, te installeren en te gebruiken voor het Toegestane Gebruik en met het aantal Gebruikers dat overeenkomt met het overeengekomen en aangeschafte aantal Seats, en het toepasselijke aantal Gebruikers per Seat.

6.2. U, uw Gemachtigde Partners, uw Gebruikers, en elke persoon aan wie u toegang heeft verleend, dienen het volgende te vermijden:

(a) de Software, de Documentatie en/of de Kennisbank te gebruiken behalve zoals uiteengezet in artikel 6.1, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Software of Documentatie zonder een Licentie, boven uw aantal Seats of het toepasselijke aantal Gebruikers per Seat, en/of in strijd met de andere toepasselijke Licentieparameters;

(b) toestaan dat u of uw Gemachtigde Partner controle verliest over het bezit van kopieën van de Software en/of materialen in de Kennisbank;

(c) de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren; dit geldt niet voor het redelijke aantal reservekopieën voor uitsluitend back-up doeleinden;

(d) het wijzigen, verbeteren, combineren of samenvoegen van het geheel of een deel van de Software met andere software;

(e) al dan niet octrooieerbare afgeleide werken of verbeteringen te maken van het geheel of een deel van de Software;

(f) de Software toewijzen, overdragen (behalve aan Gemachtigde Partners indien toegestaan door de toepasselijke Licentieparameters), distribueren, verkopen, leasen, uitlenen, verhuren, in sublicentie geven, in rekening brengen, publiceren of anderszins verhandelen of bezwaren, noch de Software beschikbaar stellen aan derden, noch de Software gebruiken om software-as-a-service, servicebureau of soortgelijke diensten aan derden te leveren;

(g) aanpassen, vertalen, teruganalyseren, decoderen, decompileren of disassembleren van het geheel of een deel van de Software, om de broncode van de Software af te leiden of er toegang toe te krijgen;

(h) het gebruik van de Software mogelijk maken door duplicatie via virtualisatie of vergelijkbare technologie op een manier die het aantal door u gekochte Seats, en/of het toepasselijke aantal Gebruikers per Seat zou overschrijden;

(i) de Software te gebruiken om andere software te ontwikkelen;

(j) het verwijderen, wissen, wijzigen of verduisteren van intellectuele eigendomsmarkeringen in de Software, de outputs of de Documentatie, en het proberen te verwijderen of te omzeilen van intellectuele eigendomsbeschermingsmechanismen in de Software of de outputs; en

(k)    de Software of Documentatie te gebruiken in strijd met enige wet, voorschrift of regel.

6.3. Tenzij anders overeengekomen, is uw gebruik van de Software uitsluitend beperkt tot de processen, functies en doeleinden die door IDEA StatiCa zijn aangewezen en in de Documentatie zijn gespecificeerd.

6.4. U zult alle redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw Gemachtigde Partner, uw Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uw werknemers en contractanten, en elke persoon aan wie u toegang hebt verleend, de verplichtingen uit hoofde van dit artikel nakomen. In dit verband bent u met name verplicht om (i) de noodzakelijke contractuele verplichtingen van deze personen vast te stellen en toe te zien op de naleving van deze verplichtingen, (ii) adequate organisatorische maatregelen te nemen om inbreuken te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verlenen van toegang tot de Software op basis van noodzaak tot gebruik, en (iii) adequate technische maatregelen te nemen, met name om het gebruik van de Software te controleren en de wachtwoorden en toegangscodes te beschermen.

6.5. U erkent dat de Software onder licentie wordt geleverd en niet aan u wordt verkocht. U verwerft geen eigendomsbelang in de Software onder deze EULA, of enige andere rechten op de Software anders dan het gebruik van de Software in overeenstemming met de licentie verleend onder deze EULA, onder alle voorwaarden en beperkingen. IDEA StatiCa behoudt haar volledige recht, titel en belang in en op de Software en alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met de Software, onder voorbehoud van de licentie die uitdrukkelijk aan u wordt verleend in deze EULA. U dient alle Software (inclusief alle kopieën daarvan) te beschermen tegen inbreuk, verduistering, diefstal, misbruik of onbevoegde toegang.

7. AUTOMATISCHE VERLENGING VAN DE ABONNEMENTSPERIODE

7.1. Voor Licenties op abonnementsbasis wordt de Abonnementsperiode automatisch verlengd voor daaropvolgende perioden, die telkens overeenkomen met de in de Offerte of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing) vermelde Abonnementsperiode, tenzij een der Partijen de andere Partij ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de dan lopende Abonnementsperiode schriftelijk in kennis stelt van beëindiging.

8. ONDERHOUD

8.1. De Onderhoudstermijn valt samen met de Abonnementsperiode, met inbegrip van elke verlenging van de Abonnementsperiode krachtens artikel 7.1, tot het verstrijken of beëindigen van de Abonnementslicentie.  

8.2. Het Onderhoud is niet inbegrepen in Licenties met een permanente Licentietermijn (permanente licenties). Als uw Licentie een permanente Licentietermijn heeft (permanente licenties), moet het Onderhoud afzonderlijk worden besteld en is het onderworpen aan Uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), een afzonderlijke Offerte of uw bestelling in een andere vorm en aan de betaling van afzonderlijke Onderhoudskosten. De Onderhoudsperiode wordt automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes, elk overeenkomend met de Onderhoudsperiode volgens uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), de Offerte of uw oorspronkelijke Bestelling, tenzij een der partijen de andere partij ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de dan lopende Onderhoudsperiode schriftelijk in kennis stelt van beëindiging. Als alternatief, en indien uiteengezet in de Leveringsovereenkomst, loopt de initiële Onderhoudstermijn af aan het einde van het kalenderjaar waarin de Leveringsovereenkomst waarin het Onderhoud wordt overeengekomen werd aangegaan, en daarna wordt de Onderhoudstermijn automatisch verlengd voor opeenvolgende periodes van een kalenderjaar, tenzij een van beide partijen de andere partij ten minste dertig (30) dagen voor het verstrijken van de dan lopende Onderhoudstermijn schriftelijk in kennis stelt van de beëindiging.

8.3. Voor het Onderhoud is een Licentie voor de nieuwste versie van de Software vereist. Als u geen actief Onderhoud hebt wanneer de nieuwe Hoofdrelease wordt uitgegeven en u dus geen Licentie voor de nieuwste versie van de Software verkrijgt, moet U een Software-upgrade kopen voordat het Onderhoud opnieuw kan worden geactiveerd.

8.4. Onderhoud is inbegrepen in educatieve licenties en proeflicenties.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

9.1. U zult de Licentievergoedingen en Onderhoudsvergoedingen, indien van toepassing, betalen volgens de voorwaarden die zijn opgenomen in de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing).

10. INDEXERING

10.1. Op de abonnementsgelden en onderhoudsvergoedingen zijn de in dit artikel opgenomen regels voor indexering van toepassing.

10.2. De eventuele indexering is van toepassing vanaf 1 juli (de "indexdatum") van elk kalenderjaar, volgens het jaarlijkse geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen voor de Europese Unie dat door Eurostat (Europees Bureau voor de Statistiek) voor het voorgaande kalenderjaar wordt gepubliceerd (hierna het "indexcijfer"). Indien de waarde van het indexcijfer lager of gelijk is aan nul, wordt geen aanpassing toegepast. De index wordt gewoonlijk bekendgemaakt op de website van Eurostat:

https://ec.europa.eu/eurostat

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00118/default/table?lang=en

10.3. Indexering krachtens art. 10.2 gelden niet met terugwerkende kracht, d.w.z. voor de reeds betaalde Licentievergoedingen en Onderhoudsvergoedingen. Indexeringen zijn van toepassing op Abonnementsgelden en Onderhoudsvergoedingen die verschuldigd en betaalbaar zijn na elke Indexdatum in een bepaalde Abonnementsperiode of Onderhoudstermijn. Uw volgende betaling en elke betaling daarna na een indexdatum omvat alle indexeringen die na uw laatste betaling zijn toegepast. Indien de Index op de Indexdatum niet is gepubliceerd, wordt het Abonnementsgeld of Onderhoudsvergoeding gefactureerd zonder de bijbehorende indexering en wordt de indexering na publicatie van een dergelijke Index onverwijld afzonderlijk in rekening gebracht.

10.4. Indien de index ophoudt te bestaan, zal hij worden vervangen door de index die ervoor in de plaats komt met betrekking tot de Europese Unie en, indien een dergelijke index niet wordt ingevoerd, door de index die geldt voor Tsjechië en die naar aard en doel het meest met de index overeenstemt.

11. IDEA BIM EN OPEN-SOURCE SOFTWARELICENTIE

11.1. De Software is ontworpen om te werken en te worden gekoppeld met gegevensmodellen van CAE (computer-aided engineering) en CAD (computer-aided drawing) programma's (hierna de "CAE/CAD Programma's" te noemen) die in de Documentatie worden genoemd. De in dit artikel beschreven functionaliteit wordt hierna aangeduid als de "BIM Link".

11.2. IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, voor zover van toepassing, geven geen garantie op de functionaliteit van BIM Link met betrekking tot de updates of nieuwe versies van gekoppelde CAE/CAD-programma's die zijn uitgebracht na de verwerving van de Licentie(s). IDEA StatiCa zal echter alle redelijke inspanningen leveren om de BIM Link respectievelijk niet later dan twee (2) maanden na de release van de update of nieuwe versie van het relevante CAE / CAD-programma aan te passen.

11.3. Noch IDEA StatiCa, noch de Erkende Distributeur kan aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de BIM Link functionaliteit van de Software veroorzaakt door een interventie of andere handeling van de betreffende CAE/CAD programma-eigenaar, -ontwikkelaar, -distributeur, of, indien van toepassing, van een andere derde partij. Dit omvat, zonder beperking, de beëindiging van de aansluitbaarheid van het CAE/CAD-programma door de respectieve derde partij.

11.4. De Software kan componenten bevatten die onderworpen zijn aan de voorwaarden van "open source" softwarelicenties (hierna de "Open Source Software"). Voor zover van toepassing zullen IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, indien van toepassing, op uw schriftelijk verzoek dergelijke Open Source Software in de Software identificeren. Voor zover vereist door de licentie die hoort bij de Open Source Software, zullen de voorwaarden van die licentie van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze EULA met betrekking tot dergelijke Open Source Software, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele bepalingen inzake toegang tot de broncode, wijziging of reverse engineering.

12. SCHENDING VAN DE EULA

12.1. U bent verplicht IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, voor zover van toepassing, onmiddellijk op de hoogte stellen als u zich bewust wordt van enige: (i) schending van deze EULA, (ii) inbreuk (daadwerkelijk of vermeend) op de intellectuele eigendomsrechten van IDEA StatiCa in de Software, of (iii) enig onbevoegd gebruik van de Software, en redelijke medewerking verlenen aan IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, voor zover van toepassing, in verband met een rechtszaak of procedure met betrekking tot dergelijke gebeurtenissen.

12.2. Indien u de volledige Licentievergoeding niet betaalt binnen de betreffende betalingsperiode, en zelfs na het verstrijken van dertig (30) dagen na genoemde periode in verzuim blijft met de betaling en/of indien u enige andere verplichting onder deze EULA schendt, zullen de Licentie, alle andere Licenties die aan u zijn verleend door IDEA StatiCa, de Eerkende Distributeurs en/of hun Partners, en deze EULA en alle andere EULA's die zijn afgesloten tussen u en IDEA StatiCa onmiddellijk worden beëindigd. In een dergelijk geval is IDEA StatiCa niet verplicht Licentievergoedingen, Onderhoudsvergoedingen of enig deel daarvan te retourneren of terug te betalen. IDEA StatiCa heeft ook het recht om zonder voorafgaande kennisgeving uw gebruik van de Software te deactiveren of te blokkeren en/of de toegang te blokkeren tot projecten die met behulp van IDEA StatiCa zijn gemaakt. Het recht van IDEA StatiCa, Erkende Distributeurs, en/of hun Partners om alle verschuldigde betalingen, schadevergoeding en andere rechtsmiddelen onder de toepasselijke wetgeving te vorderen blijft onverminderd van toepassing.

12.3. Indien u enige verplichtingen uit hoofde van artikel 6.2 tot en met 6.4 schendt, en in het bijzonder indien u de Software gebruikt zonder geldige Licentie en/of in strijd met uw Licentieparameters, of indien u niet voorkomt dat uw Gebruikers, werknemers en andere in artikel 6.4 vermelde personen de Software gebruiken zonder geldige Licentie en/of in strijd met uw Licentieparameters, dan heeft IDEA StatiCa het recht om schadevergoeding en alle andere daarmee verband houdende vorderingen te eisen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien heeft IDEA StatiCa het recht om een toeslag op uw Licentievergoeding te eisen voor elke individuele inbreuk. De toeslag komt overeen met de dan geldende jaarlijkse Licentievergoeding voor een Commerciële bedrijfslicentie die van toepassing is in de staat waar uw zetel of, indien van toepassing, uw woonplaats zich bevindt, met betrekking tot alle Software die op deze manier wordt gebruikt en elk uniek IP-adres dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Software. 

12.4. Indien u de Onderhoudsvergoeding, voor zover van toepassing, niet betaalt, heeft IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, indien van toepassing, het recht om onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de levering van Onderhoud te staken. In een dergelijk geval is IDEA StatiCa niet verplicht om betaalde Onderhoudsvergoedingen, Licentievergoedingen of delen daarvan te retourneren of terug te betalen. Het recht van IDEA StatiCa, Erkende Distributeur, en/of hun Partners om alle verschuldigde betalingen, schadevergoedingen en andere rechtsmiddelen op grond van de toepasselijke wetgeving te vorderen, blijft onverminderd van toepassing.

12.5. Door deze EULA te aanvaarden, verbindt u zich ertoe ervoor te zorgen dat de Software onder uw Licentie wordt gebruikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA. Noch IDEA StatiCa, noch de Erkende Distributeur (indien van toepassing) is aansprakelijk voor eventuele schade die u en/of een derde partij oploopt in geval van schending van deze EULA. Bovendien, in het geval dat een schending van deze EULA (in het bijzonder het gebruik van de Software in strijd met de Licentie) resulteert in een vordering van een derde partij tegen IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, indien van toepassing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op intellectuele eigendom, bent u verplicht om IDEA StatiCa volledig te vrijwaren en IDEA StatiCa schadeloos te stellen door: (i) het direct voldoen aan de vordering van de derde partij, en/of (ii) het verdedigen van IDEA StatiCa tegen de vordering van de derde partij, en/of (iii) het verlenen van IDEA StatiCa de medewerking die nodig is voor haar verdediging tegen de vordering van de derde partij en het compenseren van IDEA StatiCa voor de redelijke kosten van een dergelijke verdediging, en/of (iv) het compenseren van IDEA StatiCa voor alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, tekortkomingen, claims, acties, vonnissen, schikkingen, rente, prijzen, boetes, uitgaven, of kosten van welke aard dan ook, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Software of uw schending van de verplichtingen van deze EULA. IDEA StatiCa heeft het recht om op basis van de goede wil en na overleg met u te kiezen welke vordering tot schadevergoeding zal worden toegewezen.

13. BEPERKTE GARANTIE

13.1. IDEA StatiCa garandeert dat de Software werkt in substantiële overeenstemming met de toepasselijke Documentatie (de "Garantie") voor een periode van zes (6) maanden vanaf uw aanvaarding van deze EULA (de "Garantieperiode"). Uw enige en exclusieve rechtsmiddel en de enige aansprakelijkheid van IDEA StatiCa, haar erkende distributeurs, hun partners en hun leveranciers voor een inbreuk op de Garantie zal, naar keuze en op kosten van IDEA StatiCa, het volgende zijn: (i) IDEA StatiCa zal de Fout herstellen door u instructies te geven om de Fout te omzeilen of door een Hoofdrelease of Kleine Release uit te geven, (ii) IDEA StatiCa zal de Software vervangen, of (iii) IDEA StatiCa zal de Licentie beëindigen en dat deel van de betaalde Licentiekosten of Onderhoudskosten terugbetalen dat overeenkomt met de periode vanaf de kennisgeving van de Fout tot het einde van de Garantieperiode. De bovengenoemde beperkte garantie wordt aan u verstrekt op voorwaarde dat u IDEA StatiCa schriftelijk op de hoogte stelt van de Fout tijdens de Garantieperiode en op verzoek het bewijs van aankoop van de betreffende Licentie van een erkende bron (d.w.z. van IDEA StatiCa of een Erkende Distributeur) verstrekt. De bovengenoemde beperkte garantie is niet van toepassing op, en IDEA StatiCa is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en / of andere tekortkomingen veroorzaakt door of als gevolg van: (i) hardware waarop de Software wordt geïnstalleerd, (ii) niet-naleving van het gebruikseisen die in de Documentatie beschreven worden of een ander onjuist gebruik van de Software, (iii) elke aanpassing van de Software door u of een derde partij, zelfs in het geval dat een dergelijke aanpassing is goedgekeurd door IDEA StatiCa, en (iv) alle andere handelingen of tekortkomingen die kunnen worden toegeschreven aan u of een derde partij. IDEA StatiCa is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten of tekortkomingen. Bovendien is de beperkte garantie niet van toepassing op een licentie die gratis wordt geleverd.

13.2. In het geval dat uw gebruik van de Software in overeenstemming met deze EULA, en in het bijzonder met het Toegestane Gebruik, inbreuk maakt of zogenaamd inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij, kan IDEA StatiCa, naar eigen keuze en op eigen kosten, ofwel (i) voor u het recht verwerven om de Software te blijven gebruiken; (ii) de inbreukmakende Software of een deel daarvan vervangen door functioneel gelijkwaardige software; of (iii) deze EULA en de Licentie beëindigen en u terugbetalen: (a) in het geval van permanente Licenties het deel van de Licentievergoeding dat overeenkomt met het restant van de Garantieperiode (indien van toepassing), en het deel van de Onderhoudsvergoeding dat overeenkomt met het restant van de Onderhoudstermijn, en (b) in het geval van Abonnementen het deel van het Abonnementsgeld dat overeenkomt met het restant van de Abonnementsperiode. Dit artikel 13.2 beschrijft de enige aansprakelijkheid van IDEA StatiCa en uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot enige werkelijke of vermeende inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden die voortvloeit uit het gebruik van de Software.

13.3. De garantie volgens artikel 13.1 of enige andere garantie in welke vorm dan ook is niet van toepassing op het Onderhoud of de outputs van het Onderhoud (die worden beschouwd als tastbare of ontastbare zaken), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Hoofdreleases en Kleine Releases, patches of andere software en documentatie. Indien enige garantie of aansprakelijkheid voor gebreken in welke vorm dan ook van toepassing is op het Onderhoud of de hierboven gespecificeerde outputs in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, handelspraktijken en/of om welke andere reden dan ook, zal een dergelijke garantie of aansprakelijkheid door deze EULA worden uitgesloten in de ruimste zin die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

13.4. Met uitzondering van de beperkte Garantie zoals uiteengezet in art. 13.1, WORDEN DE SOFTWARE EN HET ONDERHOUD GELEVERD "ZOALS HET IS" EN ZONDER VERDERE GARANTIE EN MET UITSLUITING VAN DE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. IDEA STATICA NOCH HAAR LEVERANCIERS GEVEN ENIGE ANDERE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF DE DOCUMENTATIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP BEVREDIGENDE KWALITEIT, NIET-INTERFERENTIE, DE JUISTHEID VAN INFORMATIEVE INHOUD, OF VOORTVLOEIEND UIT EEN GANG VAN ZAKEN, WET, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK. IN HET BIJZONDER GARANDEERT IDEA STATICA NIET DAT DE SOFTWARE (I) GESCHIKT ZAL ZIJN VOOR HET DOOR U BEOOGDE GEBRUIK, (II) ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL WERKEN, OF DAT IDEA STATICA, EEN erkende DISTRIBUTEUR OF EEN DERDE PARTIJ EVENTUELE FOUTEN ZAL CORRIGEREN OF EVENTUELE ONDERSTEUNINGSVERZOEKEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE ZAL OPLOSSEN, (III) ZAL SAMENWERKEN MET ANDERE SOFTWAREPRODUCTEN DAN DIE WELKE IN DE DOCUMENTATIE WORDEN VERMELD, OF (IV) ZAL WERKEN MET ANDERE HARDWARE OF HARDWARECONFIGURATIES DAN DIE WELKE VOLDOEN AAN DE MINIMUMVEREISTEN DIE IN DE DOCUMENTATIE WORDEN VERMELD. U KUNT ANDERE WETTELIJKE RECHTEN HEBBEN, MAAR DE DUUR VAN DEZE RECHTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, IS BEPERKT TOT DE KORTSTE PERIODE DIE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

14.1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN VERBAND MET DEZE EULA EN DE UITVOERING VAN DEZE EULA zijn noch IDEA StatiCa, noch haar partners, noch haar leveranciers aansprakelijk voor inkomstenderving, winstderving, productieverlies, bedrijfsonderbreking, kosten van vertraging, verlies van gebruik, verloren of onjuiste gegevens, storing van beveiligingsmechanismen, of enige indirecte, bijzondere, incidentele, afhankelijke of gevolgschade van welke aard dan ook, ongeacht de vorm van de actie, hetzij door contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadeloosstelling, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs indien vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. 

14.2. BEPERKING VAN SCHADE: DE Maximale geldelijke aansprakelijkheid voor schade van IDEA StatiCa onder deze EULA of in verband hiermee is beperkt tot, en zal niet hoger zijn dan, een bedrag dat overeenkomt met het totale bedrag van de Licentievergoedingen en Onderhoudsvergoedingen die daadwerkelijk door U zijn betaald voor de relevante Software EN ONDERHOUD.

14.3. Dit artikel 14 blijft van kracht ook na afloop of beëindiging van deze EULA.

15. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS.

15.1. De privacyverklaring van IDEA StatiCa met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is gepubliceerd op https://www.ideastatica.com/privacy-policy/.  

15.2. Wanneer uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens vereist is op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, wordt u afzonderlijk om deze toestemming gevraagd. Deze EULA zelf en de aanvaarding ervan vormt noch vervangt niet toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens.

16. AUDIT EN RECHTEN VOOR HET GEBRUIK VAN GEGEVENS

16.1. IDEA StatiCa en haar Erkende Distributeurs kunnen te allen tijde een externe auditor aanstellen om uw naleving van de voorwaarden van deze EULA te controleren (de "Audit"). IDEA StatiCa zal minimaal vijf (5) dagen van tevoren een dergelijke audit aankondigen, behalve wanneer de audit elektronisch wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 16.3. 16.3.

16.2. In verband met de audit bent u verplicht om IDEA StatiCa, haar Erkende Distributeur of een aangestelde externe auditor redelijke medewerking te verlenen en zodanige toegang tot gebouwen, systemen en materialen te verlenen die nodig is om de naleving van deze EULA door u en de Gemachtigde Partners vast te stellen.

16.3. Onverminderd het voorgaande, kan de audit ook elektronisch worden uitgevoerd met behulp van de auditfunctionaliteit van de Software, ontworpen om IDEA StatiCa in staat te stellen automatisch te controleren of het gebruik van de Software in overeenstemming is met de Licentie en IDEA StatiCa te informeren over installaties en het gebruik van niet-gelicentieerde of anderszins inbreukmakende kopieën van de Software. In dit verband erkent u en gaat u uitdrukkelijk akkoord met het feit dat de Software automatisch IDEA StatiCa voorziet van gegevens over uw installatie en gebruik van de Software.

16.4. Indien de resultaten van de Audit aantonen dat u of een Gemachtigde Partner, indien van toepassing, niet in overeenstemming handelt met de voorwaarden van de Licentie, bent u verplicht u deze niet-naleving onmiddellijk te verhelpen, hetzij door de aankoop en betaling van aanvullende Licenties, of anderszins, en, IDEA StatiCa vergoeden voor de redelijke kosten van de Audit onverminderd de rechten of rechtsmiddelen die beschikbaar kunnen zijn voor IDEA StatiCa, Alle andere rechten van IDEA StatiCa in verband met de schending van de Licentievoorwaarden of de Audit blijven onverminderd van toepassing.

17. VERTROUWELIJKHEID

17.1. Elke partij verbindt zich jegens de andere partij om alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden, en deze Vertrouwelijke Informatie niet bekend te maken of anderszins beschikbaar te stellen aan derden. Deze verplichting geldt niet ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie die:

(a) reeds in het bezit is van een partij, anders dan als gevolg van een schending van art. 17.1 of

(b) in het publieke domein beschikbaar is, anders dan als gevolg van een schending van art. 17.1.

17.2. Openbaarmaking van de Vertrouwelijke Informatie aan eigen werknemers, vertegenwoordigers, contractanten, Gemachtigde Partners, Partners van IDEA StatiCa, Professionele Adviseurs en werknemers van dergelijke personen of rechtspersonen wordt niet beschouwd als een schending van de vertrouwelijkheid, mits deze Vertrouwelijke Informatie noodzakelijk is voor de naleving van de verplichtingen van deze personen jegens de Partij en wordt bekendgemaakt op strikt need-to-know basis. In een dergelijk geval zorgt de partij die de vertrouwelijke informatie bekendmaakt ervoor dat de persoon die de vertrouwelijke informatie ontvangt, zich ertoe verbindt de vertrouwelijkheid ten minste in de mate die uit deze EULA voortvloeit, te behouden.

17.3. Niettegenstaande het voorgaande is elke partij gerechtigd Vertrouwelijke Informatie vrij te geven wanneer deze vrijgave vereist is ingevolge een wet, een besluit, een bevel van bevoegde autoriteiten of een gerechtelijk vonnis, mits deze partij (i) alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie vrijgeeft dat vereist is, (ii) de ontvanger van de Vertrouwelijke Informatie meedeelt dat de vrijgegeven informatie vertrouwelijk is en, indien van toepassing, redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat de informatie door die ontvanger vertrouwelijk wordt gehouden, en (iii) de andere partij onverwijld in kennis stelt van het vrijgeven van vertrouwelijke informatie, met vermelding van de vrijgegeven informatie, de ontvanger van de informatie en de omstandigheden die aanleiding geven tot de verplichting om deze vrij te geven.

17.4. Elke Partij verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om de naleving van de bepalingen van dit artikel door haar werknemers, vertegenwoordigers en contractanten, en in het geval van u, ook die van uw Partners of Professionele Adviseurs, te verzekeren.

18. OVERMACHT

18.1. Geen der partijen is jegens de andere aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van deze EULA (met uitzondering van niet-betaling van vergoedingen) indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van onvoorziene gebeurtenissen die zich voordoen na de inwerkingtreding van deze EULA en die buiten de redelijke controle van die partij vallen en die de partij bij het betrachten van redelijke zorg niet had kunnen voorzien en voorkomen, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische daad, oproer, brand, explosie, natuurramp, storing of vermindering van stroom of telecommunicatie of datanetwerken of -diensten, denial-of-service aanval, embargo of weigering van een licentie door een overheidsinstantie (een "Geval van overmacht"). In geval van overmacht wordt de andere partij onverwijld in kennis gesteld van het optreden en de geschatte duur ervan. Indien de uitvoering van deze EULA meer dan drie (3) maanden wordt belemmerd als gevolg van een geval van overmacht, kan elke partij deze EULA met onmiddellijke ingang beëindigen door de andere partij daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

19. DUUR EN BEËINDIGING

19.1. Deze EULA en de hieronder verleende Licentie blijven van kracht tot het verval van de LicenDeze EULA en de hieronder verleende Licentie blijven van kracht tot het verstrijken van de Licentietermijn, tenzij eerder beëindigd in overeenstemming met de voorwaarden van deze EULA.

19.2. Naast andere in deze EULA genoemde gevallen kunnen IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur, voor zover van toepassing, deze EULA en de hieronder verleende licentie met onmiddellijke ingang beëindigen indien:

(a) u in staat van faillissement wordt verklaard;

(b) een procedure wordt ingesteld om u als failliet of insolvabel te beschouwen en u niet desgevraagd bewijst dat een dergelijke procedure niet gegrond is of niet binnen dertig (30) dagen na het begin ervan zorgt voor de beëindiging ervan;

(c) u een curator heeft aangesteld met betrekking tot uw activa;

(d) u deze EULA of de leveringsovereenkomst schendt en deze schending (i) onherstelbaar is, of (ii) wel herstelbaar is, maar niet hersteld blijft gedurende dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving van IDEA Stat-iCa;

(e) u in het algemeen niet meer in staat bent uw schulden te betalen wanneer deze opeisbaar zijn; in dit verband wordt u geacht niet in staat te zijn uw schulden te betalen wanneer u meer dan drie (3) maanden in verzuim bent met de uitvoering van een contractuele betaling.

19.3. Bij of als gevolg van de beëindiging van deze EULA vindt geen restitutie plaats van licentiekosten, abonnementskosten en/of onderhoudskosten, indien van toepassing.

19.4. Beëindiging van deze EULA doet geen afbreuk aan de opgebouwde rechten of andere rechtsmiddelen van een Partij. Na beëindiging van deze EULA bent u verplicht onverwijld alle gegevensdragers van de Software en alle kopieën daarvan aan IDEA StatiCa te retourneren of deze van deze gegevensdragers te verwijderen en deze verwijdering schriftelijk aan IDEA StatiCa te bevestigen.

19.5. Beëindiging van deze EULA heeft geen invloed op de geldigheid van enige bepaling van deze EULA die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om na beëindiging van kracht te blijven.

20. LOKALISATIE EN TOEPASSELIJK RECHT

20.1. Voor het doel van deze EULA en uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), verwijst de term IDEA StatiCa, die met name de eigenaar van de Software, de verstrekker van deze EULA en, indien van toepassing, de partij van deze EULA en/of uw Leveringsovereenkomst vertegenwoordigt, naar de rechtspersoon uit de IDEA StatiCa groep die hieronder wordt gespecificeerd, afhankelijk van de plaats waar uw statutaire zetel, of, indien u een natuurlijke persoon bent, uw woonplaats is gevestigd (de "Lokalisatie").

LokalisatieVennootschap uit de IDEA StatiCa GroepToepasselijk RechtRechtsmacht
USA, Canada

IDEA StatiCa US LLC,

een vennootschap opgericht in Delaware,

statutaire zetel: 309 Fellowship Road,

Suite 200, Mount Laurel, NJ 08054

Staat New YorkRechtbanken van de staat New York
Andere landen

IDEA StatiCa s.r.o., ID nr.: 28356586,

een vennootschap opgericht in de Tsjechische Republiek,

ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de regionale rechtbank van Brno, dossiernummer C 63425,

statutaire zetel: Šumavská 519/35, 60200 Brno, Tsjechische Republiek

Tsjechische RepubliekRechtbanken van de Tsjechische Republiek

20.2. Deze EULA, en uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), inclusief de Licentie, en/of alle andere rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, en alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de ongeldigheid ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht dat hierboven in artikel 20.1 is gespecificeerd op basis van uw Lokalisatie, met uitsluiting van de regels van conflictenrecht. Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

20.3. De Erkende Distributeur is niet gerechtigd de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden te wijzigen. Alle wijzigingen van de in dit artikel gespecificeerde voorwaarden in een Offerte en/of in een Leveringsovereenkomst zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van alle betrokken IDEA StatiCa rechtspersonen.

21. JURISDICTIE

21.1. Elke Partij stemt ermee in te goeder trouw te onderhandelen om elk geschil tussen de partijen betreffende deze EULA en/of de Licentie op te lossen. Indien de onderhandelingen het geschil niet tot redelijke tevredenheid van beide Partijen oplossen, zullen de partijen handelen overeenkomstig artikel 21.2. 

21.2. Alle geschillen, claims of controverses die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze EULA, de Software en/of de Licentie zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken of arbitrale instanties die in artikel 20.1 zijn gespecificeerd op basis van uw lokalisatie. In dit verband en op voorwaarde dat een dergelijke keuze van jurisdictie is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, gaat u ermee akkoord dat de geschillen zullen worden beslecht door de relevante rechtbank met de jurisdictie over de plaats waar de zetel van IDEA StatiCa is of zal worden gevestigd.

21.3. De Erkende Distributeur is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde voorwaarden te wijzigen. Voor wijzigingen van de in dit artikel genoemde voorwaarden in een Offerte en/of in een Leveringsovereenkomst is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van IDEA StatiCa vereist.

22. EMBARGO'S, SANCTIES EN BEPERKINGEN

22.1. De Software, de Documentatie of delen daarvan kunnen onderworpen zijn aan embargo's, exportbeperkingen of andere soortgelijke beperkingen. U bent verplicht alle toepasselijke embargo- en exportcontrolewetten en -voorschriften na te leven, met name die van de Verenigde Staten en de Europese Unie, die actueel van kracht zijn.

22.2. Zonder het voorgaande te beperken, door deze EULA af te sluiten: (i) verklaart en garandeert u dat u niet voorkomt op een lijst van verboden of gereglementeerde subjecten van de Amerikaanse regering/EU of gevestigd bent in (of onderdaan bent van) een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse regering/EU of dat door de Amerikaanse regering/EU is aangemerkt als een "terrorisme ondersteunend" land, en (ii) U verbindt zich ertoe geen toegang te hebben (en zult geen toegang van uw gebruikers toestaan) tot de Software of deze te gebruiken in strijd met een Amerikaans/EU exportembargo, -verbod of -beperking.

23. WIJZIGINGEN VAN DEZE EULA

23.1. IDEA StatiCa behoudt zich het recht voor om haar EULA-voorwaarden bij te werken en te wijzigen. Alle wijzigingen van de EULA-voorwaarden worden van kracht door hun publicatie of levering. Alle wijzigingen van de EULA voorwaarden, met uitzondering van de in art. 23.2 gespecificeerde voorwaarden, zijn van toepassing op deze EULA vanaf hun aanvaarding door u. Door deze EULA te aanvaarden, stemt u ermee in dat de goedkeuring van de nieuwe EULA-formulering door te klikken op de knop " IK AANVAARD " of, indien van toepassing, tijdens de installatie van de Software of zijn updates, in het bijzonder de Hoofdreleases, Kleine Releases en patches, ook wordt beschouwd als aanvaarding van de nieuwe EULA-voorwaarden in de zin van dit artikel. Door deze EULA te aanvaarden, erkent u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat de updates van de Software niet aan u mogen worden verstrekt zonder deze goedkeuring van de nieuwe EULA-voorwaarden.

23.2. Niettegenstaande het bovenstaande heeft IDEA StatiCa het recht om de voorwaarden van deze EULA te wijzigen of nieuwe bepalingen toe te voegen, indien naar het oordeel van IDEA StatiCa een noodzaak voor dergelijke wijzigingen of aanpassingen ontstaat. Voor alle duidelijkheid, een behoefte aan wijzigingen of aanpassingen ontstaat wanneer het nodig is om nieuwe rechten en verplichtingen toe te voegen of de formulering van bepaalde rechten en verplichtingen van Partijen te wijzigen of aan te passen in verband met: (i) een wijziging van de wetgeving, (ii) een wijziging van de beschikbare technologieën, of (iii) een wijziging van het bedrijfsbeleid van IDEA StatiCa. De formulering van wijzigingen en/of amendementen, of de gehele gewijzigde EULA, zal in dat geval ten minste twee (2) maanden voor de voorgestelde ingangsdatum van een dergelijke wijziging aan u worden toegezonden. Als u niet instemt met de voorgestelde wijziging, heeft u het recht om deze EULA te beëindigen, met ingang van de dag onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van de voorgestelde wijziging, door een schriftelijke kennisgeving aan IDEA StatiCa uiterlijk op de genoemde ingangsdatum. Indien u IDEA StatiCa niet in kennis stelt van uw beëindiging van deze EULA in overeenstemming met de vorige zin, wordt de gewijzigde EULA bindend en van kracht jegens u vanaf de ingangsdatum vermeld in de gegeven wijziging van deze EULA.

24. SLOTBEPALINGEN

24.1. Deze EULA, de Offerte en/of uw Leveringsovereenkomst (indien van toepassing), en alle daarin vermelde voorwaarden vervangen alle licentievoorwaarden in eerdere overeenkomsten tussen u en IDEA StatiCa met betrekking tot huidige of eerdere versies van de Software. Alle bepalingen of voorwaarden in dergelijke eerdere overeenkomsten die momenteel van kracht zijn en die niet in overeenstemming zijn met de bepalingen of voorwaarden van deze EULA worden hierbij uitdrukkelijk overeengekomen om te worden gewijzigd en in overeenstemming te worden gebracht met deze EULA.

24.2. Indien een bepaling van deze EULA door een bevoegde rechtbank of bestuurlijk orgaan ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van die bepaling geen invloed hebben op de andere bepalingen van deze EULA en zullen alle bepalingen die niet door een dergelijke ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid zijn getroffen volledig van kracht blijven. De Partijen komen hierbij overeen te trachten een ongeldige of niet-afdwingbare bepaling als hierboven bedoeld te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk de economische, juridische en commerciële doelstellingen van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling nadert. Indien de Partijen er niet in slagen overeenstemming te bereiken over de hierboven bedoelde vervangende bepaling(en) en de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling(en) een Partij een wezenlijk voordeel ontneemt (ontnemen) dat zij oorspronkelijk voor ogen had, heeft de getroffen Partij het recht deze EULA met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

24.3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, vorderingen, eisen, verklaringen van afstand en andere mededelingen schriftelijk en worden zij geacht te zijn gedaan: (i) wanneer persoonlijk overhandigd (met schriftelijke bevestiging van ontvangst); (ii) wanneer ontvangen door de geadresseerde indien verzonden door een nationaal erkende koerier (met ontvangstbevestiging); (iii) op de datum verzonden per e-mail (met bevestiging van verzending) indien verzonden tijdens de normale kantooruren van de ontvanger, en op de volgende werkdag indien verzonden na de normale kantooruren van de ontvanger; of (iv) op de derde (3.) dag na de datum van verzending per aangetekende of gecertificeerde post, met bewijs van ontvangst en gefrankeerd. Dergelijke mededelingen moeten worden gericht aan de respectieve Partijen op de in de Leveringsovereenkomst vermelde adressen (of een ander adres dat de partij te allen tijde kan opgeven in overeenstemming met dit artikel 24.3).

24.4. Het is niet toegestaan uw uit deze EULA voortvloeiende rechten toe te wijzen of anderszins over te dragen, of uw uit deze EULA voortvloeiende verplichtingen te delegeren of anderszins over te dragen, in elk geval vrijwillig, en u bent verplicht om ervoor te zorgen dat een dergelijke overdracht niet onvrijwillig, van rechtswege of anderszins plaatsvindt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IDEA StatiCa, welke toestemming IDEA StatiCa kan geven of weigeren naar eigen oordeel. Voor de toepassing van de vorige zin, en zonder de algemeenheid ervan te beperken, zal elke fusie, consolidatie of reorganisatie waarbij u betrokken bent (ongeacht of u een blijvende of verdwijnende rechtspersoon bent) worden beschouwd als een overdracht van rechten, verplichtingen of prestaties onder deze EULA waarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van IDEA StatiCa vereist is. Geen delegatie of andere overdracht zal u ontslaan van enige van uw verplichtingen of prestaties onder deze EULA. Elke beweerde toewijzing, delegatie of overdracht in strijd met dit artikel 24.4 is nietig. IDEA StatiCa en/of de Erkende Distributeur kunnen vrijelijk al hun rechten of een deel daarvan overdragen of al hun verplichtingen of prestaties krachtens deze EULA delegeren of anderszins overdragen zonder uw toestemming. Deze EULA is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden.

24.5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen, is deze EULA uitsluitend bestemd voor de Partijen en hun respectieve opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden en niets hierin is bedoeld om andere personen een wettelijk of billijk recht, voordeel of rechtsmiddel van welke aard dan ook krachtens of op grond van deze EULA te verlenen.