Jak správně zadat ohybový moment

Tento článek je dostupný také v dalších jazycích:

Průběh ohybových momentů na prvcích je v IDEA StatiCa Connection zjednodušený na lineární, počínaje hodnotou momentu zadanou v účincích zatížení, která se po délce prvku mění jako linerání funkce zadané smykové síly směrem k volnému konci prvku.

V položce účinky zatížení zadáte uzlové vnitřní síly, které získáte z výsledků analýzy prutového modelu celé konstrukce.

Aplikace IDEA StatiCa Connection je navržena tak, aby analyzovala a posuzovala modely styčníků sestávající z jednoho uzlu na prutové konstrukci. Chcete-li se vyhnout chybám, vytvářejte spíše jednoduché modely pro každý uzel zvlášť a vyhněte se vytváření složitých modelů styčníků tvořených více uzly.

Také se vždy ujistěte, že jste správně zadali všechny vnitřní síly a že jsou tyto uzlové síly na styčníku v rovnováze, což je jedním ze základních předpokladů statiky.

Související články

Různé možnosti zadání zatížení

Jak zadat správnou pozici zatížení (Síly v)