LICENČNÍ PODMÍNKY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI IDEA StatiCa s.r.o.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. V tomto dokumentu stanovené licenční podmínky pro koncového uživatele (dále jen „Podmínky“) jsou závazné pro všechny uživatele veškerých softwarových programů vyvinutých společností IDEA StatiCa s.r.o., IČ 28356586, se sídlem v Brně, U Vodárny 2a, PSČ 616 00, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63425, a spolupracující osoby (dále jen „IDEA StatiCa) bez ohledu na způsob doručení software (resp. licence k němu) a bez ohledu na skutečnost, zda je software dodáván přímo společností IDEA StatiCa či prostřednictvím některého z prodejců.
 1. Definice. Termíny použité v těchto Podmínkách mají následující význam:
 • 2.1. Koncový uživatel je každý uživatel, který používá Software na základě objednávky či na základě jeho instalace bez předchozí objednávky.
 • 2.2. Poskytovatel znamená (i) IDEA StatiCa v případě, že je licence k Software dodána Koncovému uživateli přímo společností IDEA StatiCa anebo (ii) Prodejce v případě, že je licence k softwaru dodána koncovému uživateli přes Prodejce.
 • 2.3. Prodejce se rozumí kterýkoliv z Prodejců společnosti IDEA StatiCa, kteří jsou uvedeni na internetových stránkách společnosti IDEA StatiCa.
 • 2.4.Software je jakýkoliv softwarový produkt společnosti IDEA StatiCa používaný Koncovým uživatelem nebo poptávaný k použití, a to na základě předložené objednávky nebo jeho prosté instalace bez předchozí objednávky.
 • 2.5. Osobní údaje jsou následující informace týkající se Koncového uživatele: (i) jméno (obchodní název) Koncového uživatele, (ii) kontaktní údaje Koncového uživatele včetně adresy, telefonního čísla a emailové adresy, (iii) technické informace o zařízení Koncového uživatele, na kterém bude provozován Software, informace o systému a aplikačním software, (iv) IP adresy Koncového uživatele a (v) informace o způsobu použití Software Koncovým uživatelem.
 • 2.6. Software třetí strany je nezávislý software vyrobený jinými osobami než společností IDEA StatiCa nebo některým z jejích softwarových vývojářů s tím, že takovýto nezávislý software má jiné funkcionality než software společnosti IDEA StatiCa a je začleněn do softwaru společnosti IDEA StatiCa.
 • 2.7. Základní smlouva je jakákoliv smlouva popsaná v odstavcích 1, 3.2 a 3.3 tohoto dokumentu, která byla uzavřena písemně, ústně, elektronicky či jiným přípustným způsobem v souladu s platnými předpisy.
 1. PODKLADOVÁ DOHODA.
 • 3.1. Pokud je licence k Software poskytnuta Koncovému uživateli přímo společností IDEA StatiCa, jsou tyto podmínky nedílnou součástí licenční smlouvy uzavřené mezi společností IDEA StatiCa a Koncovým uživatelem. Aby se předešlo jakýmkoliv pochybnostem, je Omezená Licence (viz část 5 těchto Podmínek) vždy považována za licenci poskytnutou společností IDEA StatiCa a licenční smlouva je uzavřena přijetím těchto Podmínek v souladu s článkem 4 těchto Podmínek.
 • 3.2. V případě, že licence k Software je poskytnuta Koncovému uživateli Prodejcem, jsou tyto podmínky nedílnou součástí smlouvy o převodu licence uzavřené mezi Prodejcem a Koncovým uživatelem.
 • 3.3. Je-li licence k Software pronajata koncovému uživateli Poskytovatelem, jsou tyto podmínky nedílnou součástí smlouvy o pronájmu licence uzavřené mezi Poskytovatelem a Koncovým uživatelem.
 • 3.4. Ve všech výše uvedených případech se použijí ustanovení těchto Podmínek, nebylo-li ujednáno jinak v Základní smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Koncovým uživatelem. Pro účely těchto Podmínek se udělením licence rozumí udělení licence přímo společností IDEA StatiCa, převod licence z Poskytovatele na Koncového uživatele či pronájem licence Poskytovatelem.
 1. PŘIJETÍ PODMÍNEK. Tyto Podmínky mohou být přijaty Koncovým uživatelem (i) kliknutím na tlačítko „Souhlasím“ umístěné níže anebo (ii) předáním objednávky společnosti IDEA StatiCa nebo Poskytovateli, a to na objednávkovém formuláři, který bude obsahovat odkaz na tyto Podmínky. Jedním z uvedených kroků dává Koncový uživatel najevo svůj souhlas s tím být vázán ustanovením těchto Podmínek v tomto znění. Koncový uživatel není oprávněn nainstalovat či používat Software, aniž by přijal tyto Podmínky.
 1. Licence k Software je Koncovému uživateli poskytována jako licence na omezenou dobu (“Omezená Licence”), jako pronájem licence na dobu určitou (“Nájem Licence”) anebo jako licence bez časového omezení (“Plná Licence”). Omezená licence se uděluje Koncovému uživateli po splnění následujících podmínek: (i) instalace Software Koncovým uživatelem a (ii) přijetí těchto Podmínek Koncovým uživatelem v souladu s jejich článkem 4. Plná Licence nebo Nájem Licence budou Konečnému uživateli poskytnuty po splnění následujících podmínek: (i) objednáním Plné Licence nebo Nájmu Licence u Poskytovatele, (ii) přijetím aktivačního klíče a (iii) přijetím těchto Podmínek v souladu s článkem 4.
 1. ZÁKLADNÍ LICENČNÍ PODMÍNKY.
 • 6.1. V případě Omezené Licence, Plné Licence a Nájmu Licence (dále společně jako “Licence”) je Koncovému uživateli poskytnuta nepřevoditelná a nevýhradní licence k používání Software způsobem, za podmínek a v rozsahu, jak uvedeno v těchto Podmínkách.
 • 6.2. Licence je Koncovému uživateli poskytnuta výhradně pro účely provádění technických výpočtů v rámci funkcionality příslušného Software (dále jen “Účel Licence”).
 • 6.3. Licence je udělena s celosvětovým územním rozsahem.
 • 6.4. Právo užívat veškeré patches a minor releases je součástí Nájmu Licence a Plné Licence, a to za podmínek uvedených v článku 11.
 • 6.5. Právo užívat nové verze Software (major releases) není součástí Plné Licence. Nájem Licence právo užívat nové verze Software (major releases) zahrnuje.
 • 6.6. Součástí Licence není právo užívat Software Třetích Stran.
 1. PLATNOST LICENCE A DOBA PRONÁJMU.
 • 7.1. Omezená Licence se Koncovému uživateli na dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů počínaje dnem první instalace Software nebo na jakékoliv jiné časové období určené společností IDEA StatiCa (dále jen “Zkušební doba”).
 • 7.2. Plná Licence se Koncovému uživateli poskytuje na neomezeně dlouhou dobu a její udělení je podmíněno zaplacením Licenčního Poplatku fakturovaného Koncovému uživateli Poskytovatelem.
 • 7.3. Nájem Licence se Koncovému uživateli poskytuje na dobu nájmu dohodnutou v Základní smlouvě (dále jen “Prvotní doba nájmu”) s tím, že tato doba běží ode dne obdržení aktivačního klíče. Doba Nájmu Licence se automaticky prodlužuje (i opakovaně) o dobu odpovídající Prvotní době nájmu (dále jen “Prodloužená doba nájmu”), a to až doby, než Poskytovatel obdrží písemné oznámení Koncového uživatele o tom, že nesouhlasí s automatickým prodloužením Nájmu Licence, avšak za předpokladu, že toto oznámení bude Poskytovateli doručeno nejméně třicet (30) dnů před uplynutím aktuální Prvotní doby nájmu nebo Prodloužené doby nájmu (Prvotní doba nájmu a Prodlužená doba nájmu se dále společně označují jako “Doba nájmu”).
 1. LICENČNÍ POPLATEK. Licenční poplatek za Plnou Licenci a nájemné za Nájem Licence budou dále společně označování jako “Licenční poplatek”.
 • 8.1. Koncový uživatel je povinen zaplatit Licenční poplatek za Plnou Licenci ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře vystavené Poskytovatelem.
 • 8.2. Koncový uživatel je povinen zaplatit Licenční poplatek za Nájem Licence po Prvotní dobu nájmu ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře vystavené Poskytovatelem.
 • 8.3. Licenční poplatek za Nájem Licence v Prodloužené době nájmu odpovídá Licenčnímu poplatku za předcházející období nájmu a musí být Koncovým uživatelem uhrazen ve lhůtě uvedené na příslušné faktuře vystavené Poskytovatelem po zahájení Prodloužené doby nájmu.
 1. DALŠÍ LICENČNÍ PODMÍNKY. Koncový uživatel je povinen dodržovat následující licenční podmínky:
 • 9.1. V průběhu Zkušební doby je Koncový uživatel oprávněn nainstalovat a používat na svých vlastních počítačích či na datovém serveru kopie Software v maximálním počtu jednoho (1) povoleného uživatele. V případě Plné Licence anebo Nájmu Licence je Koncový uživatel oprávněn nainstalovat a používat na svých vlastních počítačích či na datovém serveru kopie Software v maximálním počtu odpovídajícím počtu povolených uživatelů, tedy licencí, které byly objednány Koncovým uživatelem a vyfakturovány Poskytovatelem. Celkový počet uživatelů nesmí překročit počet povolených uživatelů dle tohoto odst. 1 Podmínek.
 • 9.2. Není povoleno šířit, prodávat, sublicencovat, pronajímat, poskytovat formou leasingu, půjčovat či jakkoliv jinak poskytovat Software jiné právnické či fyzické osobě.
 • 9.3. Není povoleno umožnit přístup k Software třetím stranám prostřednictvím internetu, pomocí webhostingu či jiným způsobem, anebo zpřístupnit, ať již přímo či nepřímo, Software třetím stranám prostřednictvím internetu na počítačovém systému koncového uživatele či třetí strany.
 • 9.4. Není povoleno Software kopírovat, dělit na části či vytvářet nepůvodní verze.
 • 9.5. Není povoleno Software upravovat, analyzovat, dekompilovat, rozebírat zdrojový kód či se jakýmkoliv jiným způsobem snažit získat zdrojový kód Software.
 • 9.6. Není povoleno vytvářet jakákoliv nepůvodní díla vycházející ze Software či začlenit části programového vybavení do jiných programů, pokud není taková činnost výslovně povolena v dokumentaci vztahující se k Software.
 • 9.7. Navzdory výše uvedenému je Koncový uživatel oprávněn vytvořit si sám pro sebe jednu kopii Software na médiu určeném k trvalému ukládání údajů, tato kopie bude sloužit jako záložní kopie a nebude nainstalována a používána na žádném jiném počítači. Vytvoření jakékoliv další kopie Software je chápáno jako porušení těchto Podmínek.
 1. PORUŠENÍ PODMÍNEK. Pokud Koncový uživatel poruší některou ze svých povinností uvedených v článku 9 anebo nezaplatí celý Licenční poplatek v rámci splatnosti příslušné faktury, dojde k okamžitému ukončení Licence či Nájmu Licence bez povinnosti vrátit Licenční poplatek, jenž zůstane Poskytovateli (v případě, že byl zaplacen). V takovém případě je Poskytovatel oprávněn deaktivovat Software či zablokovat jeho používání. Právo společnosti IDEA StatiCa či Prodejce požadovat náhradu škody či vznášet jakékoliv jiné nároky tímto není dotčeno.
 1. PATCHES/MINOR RELEASES
 • 11.1. Koncový uživatel mající Plnou Licenci nebo Nájem Licence má právo na patches a minor releases vztahující se k té verzi Software, která byla platná ke dni obdržení licenčního klíče v případě Plné Licence anebo ke dni zahájení Doby nájmu v případě Nájmu Licence.
 • 11.2. Právo na patches a minor releases Software je omezeno na období dvou (2) let počínaje dnem prvního vydání (first release) verze Software uvedené v odstavci 1 těchto Podmínek.
 • 11.3. Patches a minor releases Software budou Koncovému uživateli zpřístupněny na internetových stránkách společnosti IDEA StatiCa nebo na internetových stránkách Prodejce. Poskytovatel ani společnost IDEA StatiCa nejsou zodpovědní za žádné škody, jež vzniknou Koncovému uživateli, pokud si příslušné patches a minor releases Software nenainstaluje.
 1. ÚDRŽBA.
 • 12.1.Koncový uživatel držící Plnou Licenci má za předpokladu zaplacení ročního poplatku za údržbu (dále jen “Poplatek za údržbu”) nárok na následující služby (dále jen “Údržba”), a to po dobu jednoho (1) roku počínaje zaplacením Poplatku za údržbu:
 • (a) Podpora uživatele (hot-line). Právo na pomoc a podporu prostřednictvím takzvané hot-line při řešení problémů souvisejících s užíváním Software v rámci zveřejněné provozní doby. Jakékoliv požadavky na pomoc a podporu obdržené mimo provozní dobu budou považovány za přijaté během následujícího pracovního dne. Požadavky na pomoc a podporu mohou být poskytovateli předány telefonicky, faxem nebo emailem a to prostřednictvím příslušných telefonních a faxových čísel či emailových adres uvedených v dokumentaci vztahující se k Software anebo na internetových stránkách Poskytovatele či jeho obchodních partnerů. Požadavky na pomoc a podporu musejí být dostatečně jasné a musejí obsahovat údaje umožňující replikaci nahlášeného problému. V případě nutnosti je Koncový uživatel povinen poskytnout při řešení nahlášeného problému potřebnou součinnost. Součástí zákaznické podpory (hot-line) není školení uživatele.Podpora nebude poskytnuta, pokud požadavek o podporu (i) vyplývá z jakéhokoliv neoprávněného zásahu do Software či jeho zdrojového kódu anebo z použití nesprávných parametrů či špatného nastavení Software, (ii) vznikl vinou obsluhy nebo použitím Software v rozporu s dokumentací, (iii) již byl vyřešen vydáním patches nebo minor releases, kterou si Koncový uživatel nenainstaloval, (iv) pokud Koncový uživatel nezaplatil Licenční poplatek nebo (v) z jiného důvodu uvedeného v těchto Podmínkách.
 • (b) Nové verze Software. Právo užívat nové verze Software, které budou Koncovému uživateli zpřístupněny prostřednictvím internetových stránek společnosti IDEA StatiCa či prostřednictvím internetových stránek Prodejce.
 • (c) Patches a minor releases. Právo využívat patches a minor releases nových verzí Software uvedených v odstavci (b) výše, které budou ve vztahu ke každé takové nové verzi vydány společností IDEA StatiCa v průběhu dvou (2) let ode dne jejího prvního vydání. Tyto patches a minor releases budou Koncovému uživateli zpřístupněny prostřednictvím internetových stránek společnosti IDEA StatiCa či prostřednictvím internetových stránek Prodejce. Prodejce a společnost IDEA StatiCa nejsou odpovědní za jakékoliv škody způsobené Koncovému uživateli skutečností, že si Koncový uživatel tyto patches a minor releases Software nenainstaluje.
 • 12.2. V případě Nájmu Licence je Údržba součástí plnění Poskytovatele po celou Dobu Nájmu a nepodléhá povinnosti zaplatit Poplatek za údržbu.
 • 12.3. Období poskytování Údržby bude automaticky prodlužováno (i opakovaně) o období jednoho (1) roku, a to až do doby, než Poskytovatel obdrží písemné oznámení Koncového uživatele o tom, že nesouhlasí s automatickým prodloužením, avšak za předpokladu, že toto oznámení bude Poskytovateli doručeno nejméně třicet (30) dnů před uplynutím aktuální doby Údržby.
 1. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST.
 • 13.1. Vady a chyby. Poskytovatel odpovídá za vady/chyby, které má Software v okamžiku jeho první instalace Koncovým uživatelem, i když se vada stane zjevnou až po této době, a to za předpokladu, že vada bude Koncovým uživatelem Poskytovateli oznámena písemně nebo prostřednictvím hot-line bez zbytečného odkladu poté, co vadu Koncový uživatel zjistí nebo kdy ji s přihlédnutím ke všem okolnostem měl zjistit, nejpozději však do 6 (šesti) měsíců od první instalace Software. Poskytovatel je povinen oznámit Koncovému uživateli výsledek posouzení vznesené reklamace (tj. oznámení vady) nejpozději do 14 (čtrnácti) pracovních dnů a v případě, že zjistí, že se jedná o vadu Software, na kterou se nevztahují výjimky dle tohoto článku 13 Smlouvy, je rovněž povinen v této době zahájit práce na odstranění vady a následně dodat v době přiměřené povaze a rozsahu vady Koncovému uživateli zdarma modifikaci nebo aktualizaci Software. Vedle toho je Poskytovatel povinen nahradit Koncovému uživateli škodu, která Koncovému uživateli vznikne jako důsledek vady.
 • 13.2. Jediné nároky. Vzhledem ke specifické povaze Software coby počítačového programu, má Koncový uživatel výhradně následující (a žádné jiné) nároky z odpovědnosti Poskytovatele za vady Software: (i) právo Koncového uživatele na odstranění vady vydáním paches nebo minor releases v souladu s článkem 12 ta odst. 1 tohoto dokumentu a (ii) právo na náhradu škody. S výjimkou záruk a nároků uvedených v tomto článku 13, jež jsou jedinými a výhradními zárukami a nároky poskytovanými Koncovému uživateli, a s výhradou mandatorních ustanovení použitelného práva, jsou Software a jeho dokumentace dodávány ve stavu jak stojí a leží a Poskytovatel neposkytuje na Software a jeho dokumentaci žádné další záruky, ať již výslovně uvedené, předpokládané či zákonné, včetně neomezené záruky prodejnosti, vhodnosti Software pro konkrétní účel a záruky vyplývající ze zákona či obchodních zvyklostí. Konkrétně Poskytovatel nezaručuje, že Software bude:
 • (a) vhodný pro zamýšlené využití Koncovým uživatelem;
 • (b) neustále a bezchybně fungovat, nebo že Poskytovatel či třetí strana opraví každou vadu nebo vyřeší každý požadavek související se Software;
 • (c) kompatibilní s jinými softwarovými výrobky než popsanými v dokumentaci k Software; nebo
 • (d) fungovat s jiným hardwarem nebo jinou hardwarovou konfigurací než popsanou v dokumentaci.
 • 13.3. Vyloučení odpovědnosti. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za vady, chyby nebo škody v následujících případech: (i) vady, chyby nebo škody vyplývají z neoprávněného zásahu do Software, jeho zdrojového kódu nebo z použití nesprávných parametrů nebo špatného nastavení Software, (ii) vady, chyby nebo škody byly způsobeny obsluhou nebo použitím softwaru v rozporu s dokumentací, (iii) vady, chyby nebo škody již byly vyřešeny vydáním patches nebo minor releases, které si Koncový uživatel nenainstaloval, (iv) Koncový uživatel nezaplatil Licenční poplatek nebo (v) v dalších případech uvedených v těchto Podmínkách.
 • 13.4. Odpovědnost Poskytovatele je vyloučena v následujícím rozsahu a v následujících případech:
 • (a) odpovědnost za jakoukoliv ztrátu příjmů, ušlý zisk, ušlou produkci, ztrátu údajů a odpovědnost za jakékoliv nahodilé, zvláštní, nepřímé či následné ztráty a škody, ať již v rámci nebo vyplývající z porušení smlouvy, z deliktu (včetně nedbalosti) a bez ohledu na to, zda byla kterákoliv ze stran upozorněna či si byla vědoma možnosti, existence nebo podstaty takových škod, a
 • (b) odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající z jaderných, kosmických nebo leteckých činností, a
 • (c) odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo související s jakýmikoliv aplikacemi vyvinutými Koncovým uživatelem, autorizovanými pobočkami a odbornými poradci, a to bez ohledu na koncepci odpovědnosti za škodu, ať již tato vyplývá ze smlouvy, deliktu (včetně nedbalosti), povinnosti k odškodnění nebo z jakéhokoliv jiného titulu.
 • 13.5. V každém případě celková odpovědnost Poskytovatele v souvislosti s těmito Podmínkami a/nebo Základní smlouvou je omezena a nesmí překročit maximální částku rovnající se celkové výši Licenčních poplatků skutečně zaplacených Koncovým uživatelem.
 • 13.6. Žádné výše uvedené ustanovení nesmí omezit účinnost záruky nebo podmínek, které nemohou být podle právních předpisů vyloučeny, omezeny nebo upraveny.
 • 13.7. Ustanovení tohoto článku 13 zůstává v platnosti i po ukončení Základní smlouvy, a to bez ohledu na důvod jejího ukončení.
 1. IDEA BIM.
 •  14.1. Software je určen k tomu, aby pracoval a byl propojen s datovými modely CAE (computer aided engineering) programů a CAD (computer aided drawing) programů (“CAE/CAD programy”) uvedených na internetových stránkách společnosti IDEA StatiCa v den uzavření Základní smlouvy (funkcionality popsaná v této větě se nadále označuje jako “BIM Link”).
 • 14.2. Společnost IDEA StatiCa nezaručuje funkcionalitu BIM Link ve vztahu k aktualizacím nebo novým verzím napojených CAE/CAD programů, které budou vydány po uzavření Základní smlouvy. Společnost IDEA StatiCa nicméně vynaloží veškeré přiměřené úsilí k tomu, aby byl BIM Link upraven nejpozději do dvou (2) měsíců od vydání aktualizace nebo nové verze příslušného CAE/CAD programu.
 • 14.3. Společnost IDEA StatiCa není odpovědná za ztrátu funkcionality BIM Link způsobenou ukončením propojitelnosti s CAE/CAD programem příslušnou třetí stranou.
 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • 15.1. Přijetím těchto Podmínek v souladu s jejich článkem 4 vyjadřuje Koncový uživatel svůj souhlas se shromažďováním a zpracováním Osobních údajů společností IDEA StatiCa a jejich použitím k následujícím účelům: (i) zasílání newsletterů, publikací a marketingových materiálů, pozvánek a registrací na semináře, konference a společenské akce; (ii) ochrana a prosazování duševního vlastnictví společnosti IDEA StatiCa a (iii) monitoring sloužící k vylepšování a aktualizaci Software za účelem jeho lepší funkcionality a použitelnosti.
 • 15.2. Osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány v nezbytném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu, aby byly naplněny cíle uvedené v předchozím odstavci. Osobní údaje budou zpracovány v rámci EU nebo v USA a Koncový uživatel je poskytuje společnosti IDEA StatiCa dobrovolně a současně vyjadřuje svůj souhlas se sběrem dat prostřednictvím Software nebo Software Třetích Stran.
 • 15.3. Koncový uživatel má právo přístupu k Osobním údajům a k jejich editaci a má právo kdykoliv písemným oznámením zaslaným na adresu společnosti IDEA StatiCa odvolat svůj souhlas s jejich zpracováním.
 • 15.4. Pokud Koncový uživatel zjistí nebo předpokládá, že je zpracování Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho osobního života nebo v rozporu se zákonem, a zejména pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na jejich zpracování, může:
 • (a) požádat o vysvětlení;
 • (b) požádat, aby byl napraven aktuální stav osobních údajů, zejména aby byly zablokovány, opraveny, doplněny nebo vymazány.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem 10. říjen 2016.